Προοίμιο

Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο -

(α) «Οδηγία 80/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1979 περί περιορισμού του θορύβου που προκαλείται από υποηχητικά αεροσκάφη» (EE L 18, 24.01.1980, σ. 26)ּ

(β) «Κανονισμός (ΕΟΚ) 3975/87 του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 1987 σχετικά με τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού που ισχύουν για τις επιχειρήσεις στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών» (EE L 374, 31.12.1987, σ. 1)ּ

(γ) «Κανονισμός (ΕΟΚ) 2410/92 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1992 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) 3975/87 σχετικά με τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού που ισχύουν για τις επιχειρήσεις στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών» (EE L 240, 24.08.1992, σ. 18)ּ

(δ) «Κανονισμός (ΕΟΚ) 3976/87 του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 1987 για την εφαρμογή του άρθρου 85 παράγραφος 3 της συνθήκης σε ορισμένες κατηγορίες συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών» (EE L 374, 31.12.1987, σ. 9)ּ

(ε) «Κανονισμός (ΕΟΚ) 2299/89 του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1989 για τη θέσπιση κώδικα συμπεριφοράς για τα ηλεκτρονικά συστήματα κράτησης θέσεων» (EE L 120, 29.07.1989, σ. 1)ּ

(στ) «Οδηγία 89/629/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 1989 για τον περιορισμό του θορύβου που προκαλείται από τα υποηχητικά αεριωθούμενα πολιτικά αεροσκάφη» (EE L 363, 13.12.1989, σ. 27)ּ

(ζ) «Κανονισμός (ΕΟΚ) 295/91 του Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 1991 για τη θέσπιση κοινών κανόνων σχετικών με ένα σύστημα αντισταθμιστικών παροχών σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης κατά τις τακτικές αεροπορικές μεταφορές» (EE L 36, 8.2.1991, σ.5)ּ

(η) «Κανονισμός (ΕΟΚ) 3922/91 του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1991 για την εναρμόνιση τεχνικών κανόνων και διοικητικών διαδικασιών στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας» (EE L 373, 31.12.1991, σ. 4)ּ

(θ) «Κανονισμός (ΕΟΚ) 3925/91 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1991 για την κατάργηση των ελέγχων και διατυπώσεων που εφαρμόζονται στις χειραποσκευές και τις παραδιδόμενες αποσκευές προσώπων που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές πτήσεις καθώς και στις αποσκευές των προσώπων που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικό θαλάσσιο ταξίδι» (EE L 374, 31.12.1991, σ. 4)ּ

(ι) «Οδηγία 92/14/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2ας Μαρτίου 1992 για τον περιορισμό της χρησιμοποίησης των αεροπλάνων που υπάγονται στο παράρτημα 16 της σύμβασης για τη διεθνή πολιτική αεροπορία, τόμος 1, δεύτερο μέρος, κεφάλαιο 2, δεύτερη έκδοση (1988)» (EE L 76, 23.3.1992, σ. 21)ּ

(κ) «Κανονισμός (ΕΟΚ) 1823/92 της Επιτροπής της 3ης Ιουλίου 1992 περί λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) 3925/91 του Συμβουλίου για την κατάργηση των ελέγχων και διατυπώσεων που εφαρμόζονται στις χειραποσκευές και τις παραδιδόμενες αποσκευές προσώπων που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές πτήσεις καθώς και στις αποσκευές των προσώπων που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικό θαλάσσιο ταξίδι» (EE L 185, 4.07.1992, σ. 8)ּ

(λ) «Κανονισμός (ΕΟΚ) 2407/92 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1992 περί της εκδόσεως αδειών των αερομεταφορέων» (EE L 240, 24.08.1992, σ. 1)ּ

(μ) «Κανονισμός (ΕΟΚ) 2408/92 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1992 για την πρόσβαση των κοινοτικών αερομεταφορέων σε δρομολόγια ενδοκοινοτικών αεροπορικών γραμμών» (EE L 240, 24.08.1992, σ. 8)ּ

(ν) «Κανονισμός (ΕΟΚ) 2409/92 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1992 για τους ναύλους και τα κόμιστρα των αεροπορικών γραμμών» (EE L 240, 24.08.1992, σ. 15)ּ

(ξ) «Κανονισμός (ΕΟΚ) 3089/93 του Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1993 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2299/89 για τη θέσπιση κώδικα συμπεριφοράς για τα ηλεκτρονικά συστήματα κράτησης θέσεων» (EE L 272, 11.11.1993, σ. 1)ּ

(ο) «Κανονισμός(ΕΟΚ) 95/93 του Συμβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 1993 σχετικά με τους κοινούς κανόνες κατανομής του διαθέσιμου χρόνου χρήση (slots) στους κοινοτικούς αερολιμένες» (EE L 14, 22.01.1993, σ. 1)ּ

(π) «Οδηγία 93/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 1993 σχετικά με τον καθορισμό και τη χρησιμοποίηση συμβατών τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και συστημάτων διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας» (EE L 187, 29.07.1993, σ. 52)ּ

(ρ) «Οδηγία 94/56/ΕΚ του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 1994 για την θέσπιση των βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχημάτων και συμβάντων πολιτικής αεροπορίας» (EE L 319, 12.12.1994, σ. 14)ּ

(σ) «Οδηγία 96/67/ΕΚ του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά υπηρεσιών εδάφους  στους αερολιμένες της Κοινότητας» (EE L 272, 25.10.1996, σ. 36)ּ

(τ) «Κανονισμός (ΕΚ) 2176/96 της Επιτροπής της 13ης Νοεμβρίου 1996 για προσαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) 3922/91 του Συμβουλίου στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο» (EE L 291, 14.11.1996, σ. 15)ּ

(υ) «Οδηγία 97/15/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Μαρτίου 1997 για έγκριση των προτύπων της Eurocontrol και τροποποίηση της Οδηγίας 93/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό και τη χρησιμοποίηση συμβατών τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και συστημάτων διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας» (EE L 95, 10.04.1996, σ. 16)ּ

(φ) «Κανονισμός (ΕΚ) 2027/97 του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 1997 για την ευθύνη του αερομεταφορέως σε περίπτωση ατυχήματος» (EE L 285, 17.10.1997, σ. 1)ּ

(χ) «Οδηγία 98/20/ΕΚ του Συμβουλίου της 30ης Μαρτίου 1998 σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 92/14/ΕΟΚ για τον περιορισμό της χρησιμοποίησης των αεροπλάνων που υπάγονται στο παράρτημα 16 της σύμβασης για τη διεθνή πολιτική αεροπορία, τόμος 1, μέρος ΙΙ, κεφάλαιο 2, δεύτερη έκδοση (1988)» (EE L 107, 7.04.1998, σ. 4)ּ

(ψ) «Κανονισμός (ΕΚ) 323/1999 του Συμβουλίου της 8ης Φεβρουαρίου 1999 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 2299/89 για τη θέσπιση κώδικα συμπεριφοράς για τα ηλεκτρονικά συστήματα κράτησης θέσεων» (EE L 40, 13.02.1999, σ. 1)ּ

(ω) «Οδηγία 1999/28/ΕΚ της Επιτροπής της 21ης Απριλίου 1999 για την τροποποίηση του παραρτήματος της οδηγίας 92/14/ΕΟΚ του Συμβουλίου  για τον περιορισμό της χρησιμοποίησης των αεροπλάνων που υπάγονται στο παράρτημα 16 μέρος ΙΙ κεφάλαιο 2 τόμος 1 της σύμβασης για τη διεθνή πολιτική αεροπορία, δεύτερη έκδοση (1988)» (EE L 118, 21.4.1999, σ. 53)ּ

(αα) «Κανονισμός (ΕΚ) 925/1999 του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1999 για την εγγραφή στα νηολόγια και εκμετάλλευση εντός της Κοινότητας ορισμένων τύπων αεριωθουμένων υποηχητικών πολιτικών αεροπλάνων που έχουν τροποποιηθεί και επαναπιστοποιηθεί ως τηρούντα τα πρότυπα του τόμου Ι, μέρος ΙΙ, κεφάλαιο 3 του παραρτήματος 16 της σύμβασης για τη διεθνή πολιτική αεροπορία, τρίτη έκδοση» (EE L 115, 4.5.1999, σ. 1)ּ

(αβ) «Κανονισμός (ΕΚ) 1069/1999 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 1999 για προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο του Κανονισμού (ΕΟΚ) 3922/91 του Συμβουλίου» (EE L 130, 26.05.1999, σ. 16),

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμος του 2002.

Ορισμοί

2. Κατά την έννοια του παρόντος Νομού, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

- «Αίτια» (causes) σημαίνει ενέργειες, παραλείψεις, γεγονότα, συνθήκες ή συνδυασμό αυτών που οδήγησαν σε ατύχημα ή συμβάν.  Η διαπίστωση των αιτιών δεν συνεπάγεται τον καταλογισμό σφάλματος ή τον καθορισμό διοικητικής, αστικής ή ποινικής ευθύνης.

- «Άδεια αεροδρομίου» (aerodrome licence) σημαίνει την άδεια κατασκευής και λειτουργιάς αερολιμένα (άδεια αερολιμένα, airport licence) ή πεδίου προσγειώσεως (άδεια πεδίου προσγειώσεως, airfield licence).

«Άδεια εκμεταλλεύσεως» (operating licence) σημαίνει την έγκριση η οποία –

* χορηγείται σε επιχείρηση από την Δημοκρατία ή το υπεύθυνο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή το υπεύθυνο κράτος που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο , και

* επιτρέπει στην επιχείρηση αυτή να διενεργεί αεροπορικές μεταφορές, σύμφωνα με τους όρους της άδειας, έναντι αμοιβής ή/και μισθώσεως.

«Άδεια μέλους ιπτάμενου τεχνικού πληρώματος» (license of a member of the cockpit personnel) σημαίνει ένα έγκυρο έγγραφο το οποίο-

* εκδίδεται από τη Δημοκρατία ή κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή κράτος μέλος που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο, και

* επιτρέπει στον κάτοχο του την άσκηση καθηκόντων μέλους του ιπτάμενου τεχνικού προσωπικού σε αεροσκάφος που είναι νηολογημένο στη Δημοκρατία ή σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή σε κράτος μέλος που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο. Ο ορισμός περιλαμβάνει και δικαιώματα συνδεδεμένα με το έγγραφο.

- «Άδεια χειριστή» (pilot licence) σημαίνει την άδεια χειρισμού αεροσκάφους με την ιδιότητα του κυβερνήτη ή συγκυβερνήτη.

- «Αδιάκοπη πτήση» (non-stop flight) σημαίνει την πτήση μεταξύ δύο αεροδρομίων, η οποία δεν περιλαμβάνει ενδιάμεσες προσγειώσεις.

(Βλ. επίσης «αδιάκοπο αεροπορικό δρομολόγιο», «πτήση»)

«Αδιάκοπο αεροπορικό δρομολόγιο» (non-stop air service) σημαίνει το δρομολόγιο μεταξύ δύο αεροδρομίων, το οποίο δεν περιλαμβάνει ενδιάμεσες προσγειώσεις.

(Βλ. επίσης «αδιάκοπη πτήση», «απευθείας πτήση», «αεροπορικό δρομολόγιο», «απευθείας αεροπορικό δρομολόγιο», «έκτακτο αεροπορικό δρομολόγιο», «τακτικό αεροπορικό δρομολόγιο

- «Αεριωθούμενο υποηχητικό πολιτικό αεροπλάνο» (civil subsonic jet aeroplane) σημαίνει το αεριωθούμενο υποηχητικό πολιτικό αεροπλάνο, του οποίου η μεγίστη πιστοποιημένη μάζα απογειώσεως είναι τουλάχιστον 34000 χιλιόγραμμα ή του οποίου η μέγιστη πιστοποιημένη χωρητικότητα για τον τύπο του συγκεκριμένου αεροπλάνου είναι τουλάχιστον 19 θέσεις επιβατών, εκτός από τις θέσεις μόνο για το πλήρωμα·

(Βλ. επίσης «επαναπιστοποιημένο αεριωθούμενο υποηχητικό πολιτικό αεροπλάνο»)

- «Αεροδρόμιο» (aerodrome) σημαίνει κάθε χερσαίο, υδάτινο ή άλλο τεχνητά κατασκευασμένο χώρο που είναι προορισμένος να χρησιμοποιείται για την άφιξη και αναχώρηση αεροσκαφών.

- «Αεροδρόμιο δημόσιας χρήσεως» (aerodrome in public use) σημαίνει το αεροδρόμιο, του οποίου η χρήση είναι ανοικτή, στο πλαίσιο της χωρητικότητάς του και σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας του, σε οποιοδήποτε αεροσκάφος δικαιούμενο να κυκλοφορεί στον Κυπριακό εναέριο χώρο, σε οποιονδήποτε αερομεταφορέα και στο κοινό εν γένει.

- «Αεροδρόμιο ιδιωτικής χρήσεως» (aerodrome in private use) σημαίνει το αεροδρόμιο που δεν είναι δημόσιας χρήσεως.

(Βλ. επίσης «δημόσιο αεροδρόμιο», «ιδιωτικό αεροδρόμιο», «κρατικό αεροδρόμιο», «στρατιωτικό αεροδρόμιο».)

- «Αερολιμένας» (airport) σημαίνει το αεροδρόμιο που διαρρυθμίστηκε ειδικά για την άφιξη, την προσγείωση, την απογείωση και τους ελιγμούς των αεροσκαφών, και περιλαμβάνει τις βοηθητικές εγκαταστάσεις που είναι δυνατόν να χρειάζονται για την κυκλοφορία και την εξυπηρέτηση των αεροσκαφών, καθώς και τις εγκαταστάσεις που απαιτούνται για τις εμπορικές αεροπορικές υπηρεσίες.

(Βλ. επίσης «πλήρως συντονισμένος αερολιμένας», «συντονισμένος αερολιμένας», «σύστημα αερολιμένων».)

- «Αερομεταφορέας» (air carrier) σημαίνει κάθε επιχείρηση αεροπορικών μεταφορών με έγκυρη άδεια εκμεταλλεύσεως.

(Βλ. επίσης «αερομεταφορέας του Ευρωπαϊκού Κοινού Αεροπορικού Χώρου», «κοινοτικός αερομεταφορέας».)

- «Αερομεταφορέας του Ευρωπαϊκού Κοινού Αεροπορικού Χώρου» (ΕΚΑΧ) (European Common Aviation Area air carrier) σημαίνει τον αερομεταφορέα, του οποίου η άδεια εκμεταλλεύσεως έχει εκδοθεί από κράτος που ανήκει στον ΕΚΑΧ, σύμφωνα με την Συμφωνία για τον ΕΚΑΧ.

(Βλ. επίσης «αερομεταφορέας», «κοινοτικός αερομεταφορέας».)

- «Αεροναυτιλιακές υπηρεσίες» (air navigation services) περιλαμβάνουν πληροφορίες, οδηγίες και άλλες διευκολύνσεις παρεχόμενες σχετικά με την πτήση ή την κίνηση αεροσκαφών, στον αέρα ή στο έδαφος, καθώς και τον έλεγχο κινήσεως οχημάτων σε οποιοδήποτε μέρος του αεροδρομίου που χρησιμοποιείται για την κίνηση αεροσκαφών.

- «Αεροπορική γραμμή» (air route) σημαίνει την αεροπορική σύνδεση δύο αερολιμένων προς εκτέλεση δημοσίων αεροπορικών μεταφορών.

- «Αεροπορική μεταφορά» (carriage by air) σημαίνει την αεροπορική μεταφορά προσώπων ή/και φορτίου έναντι αμοιβής ή/και μισθώσεως.

(Βλ. επίσης «δημόσια αεροπορική μεταφορά», «διεθνής αεροπορική μεταφορά».)

- «Αεροπορικό ατύχημα» (air accident), βλ. «ατύχημα».

- «Αεροπορικό δρομολόγιο» (air service) σημαίνει την πτήση ή σειρά πτήσεων προς μεταφορά επιβατών ή/και φορτίου έναντι αμοιβής ή/και μισθώσεως.

(Βλ. επίσης «αδιάκοπο αεροπορικό δρομολόγιο», «απευθείας αεροπορικό δρομολόγιο», «έκτακτο αεροπορικό δρομολόγιο», «τακτικό αεροπορικό δρομολόγιο».)

- «Αεροπορικό επάγγελμα» περιλαμβάνει τα επαγγέλματα του ιπτάμενου τεχνικού προσωπικού και του προσωπικού θαλάμου επιβατών του αεροσκάφους.

- «Αεροπορικός ναύλος» [Διαγράφηκε].

(Βλ. επίσης «βασικός ναύλος», «κανονικό κόμιστρο», «κόμιστρο», «τιμή ναυλώσεως», «τιμή ναυλώσεως κατά θέση».)

«Αεροσκάφος» (aircraft) σημαίνει κάθε συσκευή ικανή προς πτήση σε ύψος τριάντα τουλάχιστον μέτρων από το έδαφος και περιλαμβάνει:

1. αεροσκάφη ελαφρότερα από τον αέρα ( lighter than air aircraft)

(α) χωρίς κινητήρα (non-power driven) (αερόστατα, balloons)

(αα) ελεύθερα αερόστατα (free balloons)

(αα) προσδεμένα αερόστατα (captive balloons)

(β) με κινητήρα (power driven) (αερόπλοια,airships)

2. αεροσκάφη βαρύτερα από τον αέρα (heavier than air aircraft)

(α) χωρίς κινητήρα (non-power driven)

(αα) ανεμόπτερα (gliders)

(ββ) αετούς (kites)

(β) με κινητήρα (power driven) (πτητικές μηχανές, flying mashines)

(αα) αεροπλάνα (aeroplanes)

(ι) αεροπλάνα ξηράς (landplanes)

(ιι) αεροπλάνα θάλασσας (seaplanes)

(ιιι) αεροπλάνα αμφίβια (amphibian aeroplanes)

(ι) ελικοφόρα αεροπλάνα (propeller driven aeroplanes)

(ιι) αεριωθούμενα αεροπλάνα (jet powered aeroplanes)

- υποηχητικά (subsonic)

- υπερηχητικά (supersonic)

(ββ) στροφειόπτερα (rotocraft)

(ι) ελικόπτερα (helicopters)

(ιι) γυροπλάνα (gyroplanes)

3. άλλα αεροσκάφη τα οποία καθορίζει ο Υπουργός με διάταγμα.

(Βλ. επίσης «αεροσκάφος εν πτήσει», «κρατικό αεροσκάφος», «πολιτικό αεροσκάφος», «στρατιωτικό αεροσκάφος».

- «Αεροσκάφος εν λειτουργία» (aircraft in service) λογίζεται το αεροσκάφος από την στιγμή ενάρξεως της προετοιμασίας της πτήσεως του από το προσωπικό εδάφους ή το πλήρωμα για μια συγκεκριμένη πτήση μέχρι την πάροδο εικοσιτεσσέρων ωρών από οποιαδήποτε προσγείωση. Η περίοδος λειτουργιάς περιλαμβάνει εν πάση περιπτώσει ολόκληρη την περίοδο κατά την οποία το αεροσκάφος είναι εν πτήση.

- «Αεροσκάφος εν πτήση» (aircraft in flight) λογίζεται το αεροσκάφος σε οποιοδήποτε χρόνο από την στιγμή που, μετά την επιβίβαση των επιβατών, κλείνονται όλες οι εξωτερικές θύρες του αεροσκάφους, μέχρι την στιγμή που μια από τις θύρες αυτές ανοίγεται προς αποβίβαση. Σε περίπτωση αναγκαστικής προσγειώσεως η πτήση θεωρείται ότι συνεχίζεται, μέχρι ότου οι αρμόδιες κρατικές αρχές αναλάβουν την ευθύνη για το αεροσκάφος, τα επιβαίνοντα πρόσωπα, το φορτίο και τα λοιπά μεταφερόμενα αντικείμενα.

- «Αίτια» (causes) σημαίνει ενέργειες, παραλείψεις, γεγονότα, συνθήκες ή συνδυασμό αυτών που οδήγησαν σε ατύχημα ή συμβάν.  Η διαπίστωση των αιτιών δεν συνεπάγεται τον καταλογισμό σφάλματος ή τον καθορισμό διοικητικής, αστικής ή ποινικής ευθύνης.

- «Αναγνώριση άδειας» (recognition of license) σημαίνει την έγκριση χρησιμοποιήσεως σε αεροσκάφος νηολογημένο στη Δημοκρατία ή σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε κράτος μέλος που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε αυτήν δικαιώματα.

- «Αναλογία παρακάμψεως» (by-pass ratio) σημαίνει τον λόγο της μάζας του αέρα που παρακάμπτει τον θάλαμο καύσεως προς την μάζα του αέρα που διέρχεται μέσω του θαλάμου καύσεως κατά την μέγιστη ώθηση, όταν η μηχανή βρίσκεται ακίνητη υπό συνθήκες Διεθνούς Υποδειγματικής Ατμόσφαιρας στο επίπεδο της θάλασσας.

- «Απαγορευμένη περιοχή» (prohibited area) σημαίνει τον καθορισμένων διαστάσεων εναέριο χώρο πάνω από το έδαφος της Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων των χωρικών υδάτων, εντός του οποίου απαγορεύεται η πτήση πολιτικών αεροσκαφών.

- «Απευθείας αεροπορικό δρομολόγιο» (direct air service) σημαίνει το δρομολόγιο μεταξύ δυο αεροδρομίων, το οποίο περιλαμβάνει ενδιάμεσες προσγειώσεις, άλλα εκτελείται με το ίδιο αεροσκάφος και τον ίδιο αριθμό πτήσεως.

- «Απευθείας πτήση» (direct flight) σημαίνει την πτήση μεταξύ δύο αεροδρομίων, η οποία περιλαμβάνει ενδιάμεσες προσγειώσεις, αλλά εκτελείται με το ίδιο αεροσκάφος και τον ίδιο αριθμό πτήσεως.

- «Απλό προϊόν αεροπορικής μεταφοράς» (unbundled air transport product) σημαίνει την αεροπορική μεταφορά επιβάτη μεταξύ δύο αερολιμένων, συμπεριλαμβανομένων όλων των συναφών υπηρεσιών και πρόσθετων παροχών που προσφέρονται προς πώληση ή/και πωλούνται ως συστατικό μέρος του προϊόντος αυτού.

(Βλ.«προϊόν αεροπορικής μεταφοράς», «συνδυασμένο προϊόν αεροπορικής μεταφοράς».)

- «Απογείωση» (take-off) περιλαμβάνει και την αποθαλάσσωση.

- «Αποδοχή άδειας» (acceptance of license) σημαίνει οποιαδήποτε πράξη αναγνωρίσεως ή επικυρώσεως από τη Δημοκρατία ή κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή κράτος που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο μιας άδειας που εκδόθηκε από ένα από αυτά τα κράτη μαζί με τα προβλεπόμενα σε αυτήν δικαιώματα και πιστοποιήσεις. Η αποδοχή, η οποία μπορεί να γίνει και με την έκδοση εθνικής άδειας, δεν μπορεί να επεκτείνεται σε χρόνο μικρότερο από τον χρόνο ισχύος της αρχικής άδειας.

- «Αποσκευή» (baggage) σημαίνει κάθε αντικείμενο που φέρεται με οποιοδήποτε τρόπο από ένα πρόσωπο κατά την διάρκεια του ταξιδιού του. Στην περίπτωση αεροπορικού ταξιδιού η αποσκευή θεωρείται ως-

* παραδιδόμενη, όταν, μετά την καταγραφή της στον αερολιμένα αναχωρήσεως, δεν είναι προσιτή στο εν λόγω πρόσωπο κατά την διάρκεια της πτήσεως ούτε κατά την ενδεχόμενη ενδιάμεση στάση,

* χειραποσκευή, όταν το εν λόγω πρόσωπο την παίρνει στον θάλαμο του αεροσκάφους.

- «Αποτελεσματικός έλεγχος» (effective control) σημαίνει την σχέση που συνιστάται από δικαιώματα, συμβάσεις ή άλλα μέσα, τα οποία, είτε χωριστά είτε από κοινού, λαμβάνοντας επίσης υπ’ όψη τις συγκεκριμένες πραγματικές ή νομικές περιστάσεις, επιτρέπουν την άμεση ή έμμεση άσκηση αποφασιστικής επιρροής σε μια επιχείρηση, βάσει ιδίως –

- του δικαιώματος χρήσεως του συνόλου ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων της επιχειρήσεως,

- δικαιωμάτων ή συμβάσεων που παρέχουν αποφασιστική επιρροή στην σύνθεση, την ψηφοφορία ή τις αποφάσεις των οργάνων της επιχειρήσεως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο επηρεάζουν αποφασιστικά την λειτουργιά της επιχειρήσεως.

- «Αρμόδια αρχή» (competent authority) σημαίνει το Τμήμα Πολίτικης Αεροπορίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων.

- «Άρνηση επιβιβάσεως» [Διαγράφηκε].

- «Αρχή» (authority) βλ. «αρμόδια αρχή».

- «Αρχή αδειών» (air transport licensing authority) σημαίνει την κατά το άρθρο 112 (άδεια εκμεταλλεύσεως) παράγραφος 5 αρχή.

- «Ατύχημα» (accident) σημαίνει γεγονός συνδεόμενο με τη λειτουργία αεροσκάφους, το οποίο, στην περίπτωση επανδρωμένου αεροσκάφους, επέρχεται στο χρονικό διάστημα μεταξύ της στιγμής που ένα πρόσωπο επιβιβάζεται σε αεροσκάφος που πρόκειται να αναχωρήσει και της στιγμής που όλοι οι επιβαίνοντες έχουν αποβιβασθεί ή στην περίπτωση μη επανδρωμένου αεροσκάφους, συμβαίνει στο χρονικό διάστημα μεταξύ της στιγμής που το αεροσκάφος είναι έτοιμο να κινηθεί για να αναχωρήσει μέχρι τη στιγμή που φθάνει στο τέλος της διαδικασίας της πτήσης και το πρωτογενές σύστημα πρόωσης απενεργοποιείται, κατά το οποίο:

(α) επέρχεται θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός προσώπου εξαιτίας:

(i) του γεγονότος ότι βρισκόταν μέσα στο αεροσκάφος,

(ii) της άμεσης επαφής του με οποιοδήποτε τμήμα του αεροσκάφους συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων που τυχόν αποσπάστηκαν από το αεροσκάφος, ή

(iii) της άμεσης έκθεσης του στα αέρια των στροβιλοκινητήρων,

εκτός αν πρόκειται για τραυματισμούς οφειλομένους σε φυσικά αίτια, για αυτοτραυματισμούς ή τραυματισμούς από άλλα πρόσωπα ή σε περίπτωση που ο τραυματισμός συμβαίνει σε λαθρεπιβάτες που κρύβονται εκτός των ζωνών, στις οποίες έχουν κανονικά πρόσβαση οι επιβάτες και το πλήρωμα. ή

(β) το αεροσκάφος υφίσταται βλάβη ή θραύση στα δομικά του μέρη, η οποία αλλοιώνει τη δομική αντοχή του, τις επιδόσεις του ή τα πτητικά χαρακτηριστικά του και για την οποία κανονικά απαιτείται σημαντική επισκευή ή αντικατάστηση του δομικού στοιχείου που έχει υποστεί βλάβη, εκτός εάν πρόκειται για ζημιά ή βλάβη κινητήρα, όταν η ζημιά περιορίζεται σε ένα κινητήρα συμπεριλαμβανομένων του περιβλήματος ή των εξαρτημάτων του, στους έλικες, τα ακροπτερύγια, τις κεραίες, τους ανιχνευτήρες, τα ελαστικά, το σύστημα πέδησης, τους τροχούς, τα αεροδυναμικά περιβλήματα, τα τοιχώματα, τις θυρίδες σκέλους προσγείωσης, τους υαλοπίνακες, το περίβλημα του αεροσκάφους, όπως μικρές οδοντώσεις ή διατρήσεις ή σε ελάσσονες ζημιές στα πτερύγια του κύριου στροφείου, στα πτερύγια του ουραίου στροφείου, στο σύστημα προσγείωσης, καθώς επίσης σε ζημιές λόγω χαλαζόπτωσης ή πρόσκρουσης πτηνών συμπεριλαμβανομένων των οπών στο ραδιοθόλο. ή

(γ) το αεροσκάφος απολεσθεί ή είναι τελείως απρόσιτο.

«Αυτοεξυπηρέτηση» (self-handling) σημαίνει την παροχή εις εαυτόν από ένα χρήστη του αερολιμένα υπηρεσιών εδάφους μιας ή περισσότερων κατηγοριών, χωρίς την σύναψη οποιασδήποτε συμβάσεως με τρίτο για την παροχή τους. Κατά την έννοια του παρόντος ορισμού, οι χρηστές δεν λογίζονται έναντι αλλήλων ως τρίτοι, όταν ο ένας κατέχει πλειοψηφική συμμέτοχη στον άλλο ή όταν μια και η αυτή ενότητα κατέχει πλειοψηφική συμμέτοχη στον καθένα.

- «Βασικός ναύλος» [Διαγράφηκε].

- «Βελτίωση παροχής» [Διαγράφηκε].

- «Γνωστοποίηση», σε περίπτωση που γίνεται από τον Υπουργό ή τον διευθυντή της αρμόδιας αρχής σημαίνει γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

- «Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία.

- «Δημόσια αεροπορική μεταφορά» (public carriage by air) σημαίνει την αεροπορική μεταφορά που είναι ανοικτή στο κοινό

(Βλ. «αεροπορική μεταφορά», «διεθνής αεροπορική μεταφορά».)

- «Δημόσιο αεροδρόμιο» (public aerodrome) σημαίνει το αεροδρόμιο, του οποίου η εκμετάλλευση, άσχετα από την επ’αυτού κυριότητα, ασκείται από το κράτος, οργανισμό τοπικής αυτοδιοικήσεως ή άλλο νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ελεγχόμενο οικονομικά από το κράτος, οργανισμό τοπικής αυτοδιοικήσεως ή άλλο νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου.

- «Διάρκεια ταξιδιού» (journey time) σημαίνει το χρονικό διάστημα μεταξύ προγραμματισμένης αναχωρήσεως και αφίξεως.

- «Διάρκεια πτήσεως» (duration of flight) σημαίνει το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το αεροσκάφος βρίσκεται εν πτήση.

(Βλ. «εν πτήσει»)

- «Διάταγμα», σημαίνει το διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 260 (εξουσιοδοτήσεις προς τον Υπουργό) παράγραφος 1.

- «Διεθνής αεροπορική μεταφορά» (international carriage by air) σημαίνει την αεροπορική μεταφορά στην οποία, βάσει της συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, ο τόπος αναχωρήσεως και ο τόπος προορισμού, ανεξαρτήτως αν υπάρχει ή όχι διακοπή της μεταφοράς η μεταφόρτωση, βρίσκονται είτε εντός των εδαφών δυο κρατών, είτε όντος του εδάφους ενός και μόνον κράτους, εφόσον έχει συμφωνηθεί ο τόπος ενδιάμεσου σταθμού όντος του εδάφους αλλού κράτους. Η αεροπορική μεταφορά μεταξύ δύο σημείων εντός του εδάφους ενός και μόνον κράτους, χωρίς να έχει συμφωνηθεί ο τόπος ενδιάμεσου σταθμού εντός του εδάφους άλλου κράτους, δεν νοείται ως διεθνής αεροπορική μεταφορά, έστω και αν έχει συμφωνηθεί να εγκαταλείπει η πτήση προσωρινά τον εναέριο χώρο του πρώτου κράτους. Η αεροπορική μεταφορά που εκτελείται από διαδοχική σειρά αερομεταφορέων θεωρείται αδιαίρετη αερομεταφορά, εφόσον τα συμβαλλόμενα μέρη την εκλαμβάνουν ως μια και μόνη δραστηριότητα, είτε αυτή έχει συμφωνηθεί υπό την μορφή μιας και μόνο συμβάσεως ή σειράς συμβάσεων, και δεν χάνει τον διεθνή της χαρακτήρα απλώς επειδή μια σύμβαση ή μια σειρά συμβάσεων εκτελείται πλήρως εντός του εδάφους του ίδιου κράτους.

(Βλ. «αεροπορική μεταφορά», «δημόσια αεροπορική μεταφορά».)

- «Διεθνής κοινοτικός αερολιμένας» (international Community airport) σημαίνει κάθε κοινοτικό αερολιμένα, ο οποίος, μετά από άδεια που χορηγείται από την αρμόδια αρχή, μπορεί να χρησιμοποιείται για τις αεροπορικές συγκοινωνίες με τρίτες χώρες.

- «Διεθνής σύμβαση της Βαρσοβίας 1929» σημαίνει-

* την διεθνή σύμβαση για την ενοποίηση ορισμένων κανόνων σχετικών με τις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές, που υπογράφηκε στην Βαρσοβία στις 12 Οκτωβρίου 1929, και κυρώθηκε με το περί Μεταφοράς δι’ Αέρος (Αποικίες, Προτεκτοράτα και Εμπιστευμένα Εδάφη) Διάταγμα του 1953,

* την διεθνή σύμβαση της Βαρσοβίας όπως τροποποιήθηκε στην Χάγη στις 28 Σεπτεμβρίου 1955, και κυρώθηκε με τον περί του Πρωτοκόλλου της Χάγης και της Συμβάσεως της Γκουανταλαχάρας (Κυρωτικό) Νόμο του 1970,

* την συμπληρωματική της συμβάσεως της Βαρσοβίας διεθνή σύμβαση που υπογράφηκε στην Γκουανταλαχάρα στις 18 Σεπτεμβρίου 1961 και κυρώθηκε με τον περί του Πρωτοκόλλου της Χάγης και της Συμβάσεως της Γκουανταλαχάρας (Κυρωτικό) Νόμο του 1970,

ανάλογα με το ποια από αυτές διέπει την σύμβαση μεταφοράς του συγκεκριμένου επιβάτη, καθώς και -

* όλες τις διεθνείς πράξεις που συμπληρώνουν την σύμβαση της Βαρσοβίας, συνδέονται με αυτήν και είναι σε ισχύ.

- “Διεθνής σύμβαση του Μόντρεαλ 1971”σημαίνει την διεθνή σύμβαση περί καταστολής παρανομών πράξεων στρεφόμενων κατά της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας, που υπογράφηκε στο Μόντρεαλ στις 23 Σεπτεμβρίου 1971 και κυρώθηκε με τον περί της Συμβάσεως περί Καταστολής Παρανόμων Πράξεων στρεφομένων κατά της ασφάλειας της Πολιτικής Αεροπορίας (Κυρωτικό) Νόμο του 1973 - όπως συμπληρώθηκε με το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ 1988 περί καταστολής παράνομων πράξεων βίας σε αερολιμένες που υπηρετούν την διεθνή πολιτική αεροπορία, που υπογράφηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 1988 και κυρώθηκε με τον περί του Πρωτοκόλλου της Πόλης της Γουατεμάλας και των Τεσσάρων Πρωτοκόλλων του Μόντρεαλ (Κυρωτικό) Νόμο του 1989.

- «Διεθνής σύμβαση του Μόντρεαλ 1999» σημαίνει την διεθνή σύμβαση για την ενοποίηση ορισμένων κανόνων στις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές, που υπογράφηκε στο Μόντρεαλ στις 28 Αυγούστου 1999 και κυρώθηκε με τον περί της Διεθνούς Σύμβασης για την Ενοποίηση Ορισμένων Κανόνων στις Διεθνείς Αεροπορικές Μεταφορές (Κυρωτικό) Νόμο του 2002.

- «Διεθνής σύμβαση του Σικάγου 1944» σημαίνει την διεθνή σύμβαση περί διεθνούς πολιτικής αεροπορίας, που υπογράφηκε στο Σικάγο στις 7 Δεκεμβρίου 1944 και κυρώθηκε με τον περί της Σύμβασης Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας του 1944 και Δεκατριών Πρωτόκολλων αυτής του 1947εως 1984 (Κυρωτικό) και περί συναφών Θεμάτων Νόμο του 1988.

- “Διεθνής σύμβαση του Τόκυο 1963” σημαίνει την διεθνή σύμβαση περί αδικημάτων και ετέρων πράξεων τελουμένων επί αεροσκαφών, που υπογράφηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 1963 και κυρώθηκε με τον περί της Συμβάσεως περί Αδικημάτων και Ετέρων Πράξεων Τελουμένων επί Αεροσκαφών (Κυρωτικό) Νόμο του 1972.

- “Διεθνής σύμβαση της Χάγης 1970” σημαίνει την διεθνή σύμβαση περί καταστολής παρανόμων καταλήψεων αεροσκαφών, που υπογράφηκε στην Χάγη στις 16 Δεκεμβρίου 1970 και κυρώθηκε με τον περί της Συμβάσεως περί Καταστολής Παρανόμων Καταλήψεων Αεροσκαφών (Κυρωτικό) Νόμο του 1972.

- «Διερεύνηση αεροπορικού ατυχήματος ή συμβάντος», βλ. «έρευνα».

- «Διεύθυνση αερολιμένα» [Διαγράφηκε].

- «Διευκολύνσεις διανομής» [Διαγράφηκε].

- «Δικαιούχος αποζημιώσεως» (person entitled to compensation) σημαίνει τον επιβάτη ή οποιοδήποτε πρόσωπο που δικαιούται να εγείρει αξιώσεις αποζημιώσεως κατά του αερομεταφορέα, σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο.

- «Δικαίωμα μεταφορών» (traffic right) σημαίνει το δικαίωμα ενός αερομεταφορέα να μεταφέρει επιβάτες ή/και φορτίο στο πλαίσιο ενός αεροπορικού δρομολογίου.

- «Δικαιώματα άδειας» (ratings) σημαίνουν τις παρατηρήσεις που αναγράφονται σε άδεια ή σε ξεχωριστό έγγραφο και που καθορίζουν ειδικούς όρους, δικαιώματα ή περιορισμούς συνδεδεμένους με την άδεια.

- «Διπλή κράτηση» [Διαγράφηκε].

- «Δρομολόγιο» (air service), βλ. «αεροπορικό δρομολόγιο».

- «Εθελοντής επιβάτης» [Διαγράφηκε].

- «Ειδικό Τραβηχτικό Δικαίωμα, ΕΤΔ» (Special Drawing Right, SDR) σημαίνει το δικαίωμα όπως ορίζεται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (International Monetary Fund).

- «Εισιτήριο» (ticket) σημαίνει το έγκυρο έγγραφο που παρέχει αξίωση προς μεταφορά ή το ισοδύναμο του, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής μορφής του, το οποίο έχει εκδοθεί ή εγκριθεί από τον αερομεταφορέα ή τον εξουσιοδοτημένο πράκτορα του.

- «Έκτακτο αεροπορικό δρομολόγιο» (non-scheduled air service) σημαίνει το αεροπορικό δρομολόγιο που δεν είναι τακτικό.

(Βλ. επίσης «αεροπορικό δρομολόγιο», «αδιάκοπο αεροπορικό δρομολόγιο», «απευθείας αεροπορικό δρομολόγιο», «τακτικό αεροπορικό δρομολόγιο».)

- «Ελάχιστο Όριο Παροχής Υπηρεσίας διαχείρισης της ροής εναέριας κυκλοφορίας» σημαίνει:

-Αναφορικά με Υπηρεσίες διαχείρισης της ροής εναέριας κυκλοφορίας σε αεροσκάφη που υπερίπτανται του εδάφους της Δημοκρατίας, τη διατήρηση τριών τομέων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας για την περίοδο μεταξύ Μαΐου και Οκτωβρίου (περιλαμβανομένων) και δύο τομέων για την υπόλοιπη περίοδο του έτους, νοουμένου ότι σε κάθε περίπτωση, καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους, ο χρόνος ανοίγματος τομέων δεν θα είναι λιγότερος από το εβδομήντα πέντε τοις εκατό της υπηρεσίας που καθορίζει η Κεντρική Μονάδα διαχείρισης της ροής της εναέριας κυκλοφορίας.

-Αναφορικά με Υπηρεσίες διαχείρισης της ροής εναέριας κυκλοφορίας σε αεροσκάφη που ευρίσκονται εν πτήσει ή κινούνται στην περιοχή ελιγμών ορισμένου αεροδρομίου, τη συνεχή διατήρηση της παρεχόμενης υπηρεσίας με διακοπή των υπηρεσιών όχι συχνότερα από μία φορά ανά εβδομάδα και για διάρκεια όχι μεγαλύτερη από δύο ώρες κάθε φορά, νοουμένου ότι σε ουδεμία τέτοια διακοπή θα επηρεάζονται περισσότερες από οκτώ πτήσεις και ότι τέτοιες διακοπές δεν θα γίνονται ταυτόχρονα στους αερολιμένες Λάρνακας και Πάφου.

- «Έλεγχος» (control), βλ. «αποτελεσματικός έλεγχος».

- «Εμπλεκόμενο πρόσωπο» (person involved) σημαίνει -

(α) ιδιοκτήτη, μέλος πληρώματος ή φορέα εκμετάλλευσης του εμπλεκόμενου σε ατύχημα ή σοβαρό συμβάν αεροσκάφους·

(β) κάθε πρόσωπο εμπλεκόμενο στη συντήρηση, σχεδιασμό, κατασκευή του εν λόγω αεροσκάφους ή στην κατάρτιση του προσωπικού του·

(γ) κάθε πρόσωπο εμπλεκόμενο στην παροχή υπηρεσιών ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας, πληροφοριών πτήσης ή αερολιμενικής εξυπηρέτησης, που έχει παράσχει υπηρεσίες για το αεροσκάφος·

(δ) το προσωπικό της αρμόδιας αρχής· ή

(ε) το προσωπικό του EASA·

- «Εν πτήσει» (in flight) βλ. «αεροσκάφος εν πτήσει».

- «Εναέρια κυκλοφορία» (air traffic) σημαίνει το σύνολο των αεροσκαφών που ευρίσκονται εν πτήσει ή κινούνται στην περιοχή ελιγμών ορισμένου αεροδρομίου.

- «Ενδοκοινοτική πτήση» (intra-Community flight) σημαίνει την πτήση αεροσκάφους μεταξύ δύο κοινοτικών αεροδρομίων χωρίς ενδιάμεσες στάσεις, η οποία δεν αναχωρεί από αεροδρόμιο τρίτης χώρας ούτε φθάνει σε τέτοιο αεροδρόμιο.

- «Εντεταλμένος επιθεωρητής» (investigator-in-charge) σημαίνει το μέλος της Επιτροπής Εξερευνήσεως Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων στο οποίο ανατίθεται, με βάση τα προσόντα του, η ευθύνη για την διοργάνωση, την διεξαγωγή και τον έλεγχο μιας έρευνας.

- «Επαναπιστοποιημένο πολιτικό υποηχητικό αεριωθούμενο αεροπλάνο» (recertificated civil subsonic jet aeroplane) σημαίνει το αεριωθούμενο υποηχητικό πολιτικό αεροπλάνο, για το οποίο είχε αρχικά εκδοθεί πιστοποιητικό θορύβου βάσει των προδιαγραφών του Κεφαλαίου 2 ή ισοδύναμων προδιαγραφών, ή για το οποίο δεν είχε αρχικά εκδοθεί πιστοποιητικό θορύβου, και το οποίο έχει τροποποιηθεί με τρόπο που να ικανοποιεί τις προδιαγραφές του Κεφαλαίου 3 είτε άμεσα με την λήψη τεχνικών μέτρων είτε έμμεσα με την επιβολή λειτουργικών περιορισμών. Το αεριωθούμενο υποηχητικό πολιτικό αεροπλάνο, για το οποίο αρχικά μπορούσε να εκδοθεί μόνο διπλό πιστοποιητικό βάσει των προδιαγραφών του κεφαλαίου 3 επιβάλλοντας περιορισμούς βάρους, θεωρείται ως επαναπιστοποιημενό. Το αεριωθούμενο υποηχητικό πολιτικό αεροπλάνο το οποίο έχει τροποποιηθεί με τρόπο που να ικανοποιεί τις προδιαγραφές του Κεφαλαίου 3, αντικαθιστώντας πλήρως τους κινητήρες του με νέους που έχουν αναλόγια παρακάμψεως τουλάχιστον τρία, δεν θεωρείται ως επαναπιστοποιημένο αεροπλάνο.

(Βλ. «αεριωθούμενο υποηχητικό πολιτικό αεροπλάνο»).

- «Επιβεβαιωμένη κράτηση» [Διαγράφηκε].

- «Επικύρωση» (validation) σημαίνει τη ρητή δήλωση της Δημοκρατίας ή ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή ενός κράτους που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο ότι μια άδεια που εκδόθηκε από ένα από τα κράτη αυτά μπορεί να χρησιμοποιείται όπως μια άδεια που εκδόθηκε από το κράτος που επικυρώνει.

- «Επιχείρηση» (undertaking) σημαίνει κάθε φυσικό πρόσωπο, κάθε νομικό πρόσωπο κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, κάθε δημόσιο οργανισμό με ή χωρίς νομική προσωπικότητα.

- «Επιχειρησιακό αεροσκάφος» (business aircraft), βλ. “τουριστικό ή επιχειρησιακό αεροσκάφος”.

- «Επιχειρησιακό πρόγραμμα» (business plan) σημαίνει την λεπτομερή περιγραφή των προβλεπόμενων εμπορικών δραστηριοτήτων του αερομεταφορέα για μια συγκεκριμένη περίοδο, ιδίως σχετικά με την εξέλιξη της αγοράς και των σχεδιαζόμενων επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών και οικονομικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων αυτών.

- «Έρευνα» (investigation) σημαίνει την διαδικασία που διεξάγεται με σκοπό την πρόληψη ατυχημάτων και συμβάντων και περιλαμβάνει την συλλογή και ανάλυση πληροφοριών, την συναγωγή πορισμάτων, συμπεριλαμβανόμενου του καθορισμού του αίτιου ή των αιτιών και, οπού πρόσφορο, την έκδοση συστάσεων ασφαλείας.

- «ΕΤΔ» (SDR, Special Drawing Right) σημαίνει το ειδικό τραβηχτικό δικαίωμα, όπως αυτό ορίζεται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

- «Ευρωπαϊκός Κοινός Αεροπορικός Χώρος», βλ. «Συμφωνία Ευρωπαϊκού Κοινού Αεροπορικού Χώρου».

- «Ζώνη κυκλοφορίας αεροδρομίου» (aerodrome traffic zone) σημαίνει τον εναέριο χώρο καθορισμένων διαστάσεων υπεράνω του αεροδρομίου, ο οποίος υπηρετεί την προστασία της κυκλοφορίας αεροδρομίου.

- «Ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων» [Διαγράφηκε].

- «Θανάσιμος τραυματισμός» (fatal injury) σημαίνει τον τραυματισμό προσώπου σε ατύχημα με συνέπεια τον θάνατο του εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία του ατυχήματος.

(Bλ. επίσης «τραυματισμός».)

- «Ιδιωτικό αεροδρόμιο» (private aerodrome) σημαίνει το αεροδρόμιο που δεν είναι δημόσιο.

- «Ιπτάμενο τεχνικό πλήρωμα» (flying technical crew) περιλαμβάνει τους χειριστές, πλοηγούς και μηχανικούς με έγκυρες επαγγελματικές άδειες, που ασκούν καθήκοντα αφορώντα άμεσα τον χειρισμό του αεροσκάφους κατά την πτήση.

(Bλ. επίσης «πλήρωμα θαλάμου επιβατών».)

- «Κανονικό κόμιστρο» [Διαγράφηκε].

- «Κανονισμός» σημαίνει τον κανονισμό που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 259 (εξουσιοδοτήσεις προς το Υπουργικό Συμβούλιο) παράγραφοι 1 εώς 5.

- «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 996/2010» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 996/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τη διερεύνηση και την πρόληψη ατυχημάτων και συμβάντων στην πολιτική αεροπορία και την κατάργηση της οδηγίας 94/56/ΕΚ, όπως τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτε.

- «Καταγραφέας πτήσεως» (flight recorder) σημαίνει καταγραφέα οποιουδήποτε τύπου, εγκατεστημένο στο αεροσκάφος με σκοπό να διευκολύνει την διερεύνηση ατυχήματος ή συμβάντος.

- «Καταναλωτής» (consumer) σημαίνει το πρόσωπο που ζητεί πληροφορίες ή προτίθεται να αγοράσει ή χρησιμοποιεί προϊόν αεροπορικής μεταφοράς.

- «Κεντρική Μονάδα διαχείρισης της ροής της εναέριας κυκλοφορίας» σημαίνει την κεντρική μονάδα διαχείρισης της ροής της εναέριας κυκλοφορίας την οποία έχει συστήσει o Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (EUROCONTROL), η οποία έχει αναλάβει το σχεδιασμό, το συντονισμό και την εκτέλεση των μέτρων διαχείρισης της ροής της εναέριας κυκλοφορίας.

- «Κεφάλαιο 2» και «κεφάλαιο 3» ( chapter 2, chapter 3) σημαίνουν τις προδιαγραφές θορύβου όπως ορίζονται στον Τόμο Ι, Μέρος ΙΙ, Κεφάλαιο 2 και Κεφάλαιο 3, αντιστοίχως, του Παραρτήματος 16 της Διεθνούς Συμβάσεως του Σικάγου.

- «Κίνηση αεροσκάφους» (aircraft movement) σε ένα αεροδρόμιο σημαίνει την προσγείωση ή απογείωση αεροσκάφους στο αεροδρόμιο αυτό.

- «Κίνηση επιβάτη» (passenger movement) σε ένα αεροδρόμιο σημαίνει την αποβίβαση ή επιβίβαση επιβάτη σε ή από αεροσκάφος που προσγειώθηκε ή πρόκειται να απογειωθεί στο αεροδρόμιο αυτό.

- «Κοινοτικό αεροδρόμιο» (Community aerodrome), σημαίνει αεροδρόμιο που βρίσκεται στο τελωνειακό έδαφος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

- «Κοινοτικός αερολιμένας» (Community airport) σημαίνει αερολιμένα που βρίσκεται στο τελωνειακό έδαφος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

- «Κοινοτικός αερομεταφορέας» (Community air carrier) σημαίνει τον αερομεταφορέα του οποίου η άδεια εκμεταλλεύσεως έχει εκδοθεί από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο.

- «Κοινοτικός αερομεταφορέας φορτίου» (Community air cargo carrier) σημαίνει

* τον αερομεταφορέα φορτίου, ο όποιος έχει και διατηρεί την κεντρική του διοίκηση και τον κύριο τόπο εργασιών του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και του οποίου η πλειοψηφία των μετοχών είναι και παραμένει στην κατοχή κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ή/και υπηκόων κρατών μελών, και η όποια είναι και συνεχίζει να βρίσκεται υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο των κρατών ή πρόσωπων αυτών, ή

* τον αερομεταφορέα φορτίου, που ανταποκρίνεται στον ορισμό του κοινοτικού αερομεταφορέα.

(Βλ. επίσης «αερομεταφορέας», «αερομεταφορέας του Ευρωπαϊκού Κοινού Αεροπορικού Χώρου».)

- «Κόμιστρο» [Διαγράφηκε].

- «Κρατική υπηρεσία» σημαίνει την υπηρεσία που εξυπηρετεί κρατικούς σκοπούς και περιλαμβάνει και τις ένοπλες δυνάμεις, την αστυνομία, το τελωνείο και την πυροσβεστική υπηρεσία.

- «Κρατικό αεροδρόμιο» (state aerodrome) σημαίνει το αεροδρόμιο που χρησιμοποιείται για σκοπούς των κρατικών υπηρεσιών και περιλαμβάνει και τα στρατιωτικά αεροδρόμια.

- «Κρατικό αεροσκάφος» (state aircraft) σημαίνει το αεροσκάφος που χρησιμοποιείται για σκοπούς των κρατικών υπηρεσιών και περιλαμβάνει και τα στρατιωτικά αεροσκάφη.

- «Κράτος εκμεταλλεύσεως» (state of the operator) σημαίνει το κράτος στην επικράτεια του οποίου βρίσκεται η έδρα της επιχειρήσεως που εκμεταλλευτεί το αεροσκάφος ή, αν δεν υπάρχει έδρα, η κατοικία του προσώπου που εκμεταλλεύεται το αεροσκάφος.

- «Κράτος κατασκευής» (state of manufacture) σημαίνει το κράτος το οποίο ασκεί δικαιοδοσία επί της επιχειρήσεως η όποια είναι υπεύθυνη για την τελική συναρμολόγηση του αεροσκάφους.

- «Κράτος νηολογήσεως» (state of registry) σημαίνει το κράτος στο νηολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένο το αεροσκάφος.

- «Κράτος περιστατικού» (state of occurrence) σημαίνει το κράτος στην επικράτεια του οποίου λαμβάνει χωρά αεροπορικό ατύχημα ή συμβάν.

- «Κράτος σχεδιασμού» (state of design) σημαίνει το κράτος το οποίο ασκεί δικαιοδοσία επί της επιχειρήσεως η όποια είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό του τύπου του αεροσκάφους.

- «Κυβερνήτης» (pilot in-command) σημαίνει τον χειριστή, ο όποιος ορίσθηκε από τον εκμεταλλευόμενο το αεροσκάφος ως κυβερνήτης του αεροσκάφους, ή, έλλειψη τέτοιου προσώπου ή, αν ο κυβερνήτης χάσει για οποιονδήποτε λόγο την ικανότητα να κυβερνά το αεροσκάφος, το πρόσωπο που κατά το κρίσιμο χρονικό σημείο κυβερνά το αεροσκάφος.

- «Κυκλοφορία αεροδρόμιου» (aerodrome traffic) σημαίνει την επί του εδάφους κυκλοφορία αεροσκαφών όντος της περιοχής ελιγμών του αεροδρόμιου, και την κυκλοφορία αεροσκαφών που εισέρχονται, εξέρχονται ή ευρίσκονται όντος του αεροδρόμιου, καθώς και την κυκλοφορία ιπτάμενων αεροσκαφών που βρίσκονται υπεράνω ή πλησίον του αεροδρόμιου.

(Βλ. επίσης «εναέρια κυκλοφορία».)

- «Κυπριακό αεροσκάφος» σημαίνει αεροσκάφος εγγεγραμμένο στο Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών δυνάμει του άρθρου 11 (εγγραφή).

- «Κυπριακός εναέριος χώρος» σημαίνει τον εναέριο χώρο της Δημοκρατίας.

- «Κύριο έκθεμα» [Διαγράφηκε].

- «Λειτουργικός περιορισμός» (operational restriction) σημαίνει τον περιορισμό μάζας που επιβάλλεται στο αεροπλάνο ή/και τον λειτουργικό περιορισμό όντος του πεδίου έλεγχου του κυβερνήτη αεροσκάφους ή του εκμεταλλευομένου το αεροσκάφος, όπως η μειωμένη χρήση των πτερυγίων.

- «Λογαριασμός διαχειρίσεως» (management account) σημαίνει την λεπτομερή αναφορά εσόδων και εξόδων κατά την συγκεκριμένη περίοδο με μιαν ανάλυση των σχετικών με τις αεροπορικές μεταφορές και των λοιπών δραστηριοτήτων, καθώς και των χρηματικών και μη χρηματικών στοιχείων.

- «Μητρικός αερομεταφορέας» (parent air carrier) σημαίνει τον αερομεταφορέα ο όποιος, άμεσα ή έμμεσα, μόνος ή από κοινού με άλλους, έχει την κυριότητα ενός πωλητή συστημάτων ή ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο επ’ αυτού, καθώς και τον αερομεταφορέα ο όποιος ανήκει στον μητρικό αερομεταφορέα ή ελέγχεται αποτελεσματικά από αυτόν.

- «Νεοεισερχόμενος αερομεταφορέας» [Διαγράφηκε].

- « Οδηγία 2009/12/ΕΚ», σημαίνει την Οδηγία 2009/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009 για τα αερολιμενικά τέλη, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

- «Οργανισμός εκμεταλλεύσεως αερολιμένα» (airport operator) σημαίνει το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου που κατέχει αδεία αερολιμένα.

- «Πάροχος υπηρεσιών εδάφους» (supplier of groundhandling services) σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει σε τρίτους μια ή περισσότερες κατηγορίες υπηρεσιών εδάφους.

- «Παράρτημα 16/5» (Αnnex 16/5) σημαίνει τον Τόμο Ι (Θόρυβος Αεροσκαφών) του Παραρτήματος 16 της Διεθνούς Συμβάσεως του Σικάγου, όπως αυτό ισχύει από 26 Νοέμβριου 1981, συμφώνα με την Τροποποίηση 5.

- «Πεδίο προσγειώσεως» (airfield) σημαίνει το αεροδρόμιο που δεν είναι αερολιμένας.

- «Περίοδος προγραμματισμού δρομολογίων» (scheduling period) σημαίνει την θερινή ή χειμερινή περίοδο στα προγράμματα των αερομεταφορέων.

- «Περιοχή αεροδρόμιου» (aerodrome area) σημαίνει την οριζόμενη στο άρθρο 38 (περιορισμοί κυριότητας) παράγραφος 3 περιοχή.

- «Περιοχή ελιγμών» (manoeuvring area) σημαίνει το τμήμα του αεροδρόμιου το οποίο χρησιμοποιείται για την προσγείωση και απογείωση αεροσκαφών, καθώς και για τις κινήσεις αεροσκαφών που σχετίζονται με προσγειώσεις και απογειώσεις, στο οποίο δεν περιλαμβάνονται οι χώροι σταθμεύσεως.

- «Περιοχή κινήσεως» (movement area) σημαίνει το τμήμα του αεροδρομίου το οποίο χρησιμοποιείται για την επί του εδάφους κίνηση αεροσκαφών και περιλαμβάνει την περιοχή ελιγμών και τους χώρους σταθμεύσεως.

(Βλ. επίσης «απαγορευμένη περιοχή».)

- «Πιστοποιητικό αερομεταφορέα» (air operator’s certificate, AOC) σημαίνει το έγγραφο το οποίο -

–χορηγείται σε επιχείρηση ή ομάδα επιχειρήσεων από την αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας ή την αρμόδια αρχή αλλού κράτους, και

- πιστοποιεί ότι ο εν λόγω αερομεταφορέας διαθέτει την επαγγελματική ικανότητα και οργάνωση να εξασφαλίζει την ασφαλή λειτουργιά αεροσκαφών για τις αεροπορικές δραστηριότητες που αναφέρονται στο πιστοποιητικό.

-«Πιστοποιητικό θορύβου» σημαίνει το προβλεπόμενο στο άρθρο 203 (Χρήση Αεριωθούμενων υποηχητικών πολιτικών αεροπλάνων) πιστοποιητικό θορύβου, το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια αρχή ή αρμόδια αρχή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Συμβαλλόμενου Μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινού Αεροπορικού Χώρου·

-«Πιστοποιητικό καταλληλότητας για πτήση» (certificate of fitness for flight) σημαίνει το πιστοποιητικό που εκδίδει μηχανικός Συντηρήσεως αεροσκαφών συμφώνα με τα οριζόμενα σε κανονισμό.

-«πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας» σημαίνει το πιστοποιητικό ή τη έγκριση που προβλέπεται στο άρθρο 16·

-«Πλήρωμα θαλάμου επιβατών» (passenger cabin crew) περιλαμβάνει τους φροντιστές και τους αεροσυνοδούς.

(Βλ. επίσης «ιπτάμενο τεχνικό πλήρωμα».)

- «Πολιτικό αεροδρόμιο» (civil aerodrome) σημαίνει το μη κρατικό αεροδρόμιο.

- «Πολιτικό αεροσκάφος» (civil aircraft) σημαίνει το μη κρατικό αεροσκάφος.

- «Προϊόν αεροπορικής μεταφοράς» (air transport product) σημαίνει τόσο το απλό όσο και το συνδυασμένο προϊόν αεροπορικής μεταφοράς.

(Βλ. «απλό προϊόν αεροπορικής μεταφοράς», «συνδυασμένο προϊόν αεροπορικής μεταφοράς».)

- «Προσγείωση» (landing) περιλαμβάνει και την προσθαλάσσωση.

- «Πρωτόκολλο Βρυξελλών 1997» ( Brussels Protocol 1997) σημαίνει το (τροποποιημένο μεταγενέστερα) πρωτόκολλο ενοποιήσεως της διεθνούς συμβάσεως Εurocontrol σχετικά με την συνεργασία για την ασφάλεια της αεροναυτιλίας της 13 Δεκεμβρίου 1960, το οποίο υπογράφηκε στις 27 Ιουνίου 1997 στις Βρυξέλλες και κυρώθηκε με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol (Κυρωτικούς) Νομούς του 1990 και του 2000.

-«Πώλησης θέσεων μόνο» (seat-only sales) σημαίνει την πώληση θέσεων χωρίς οποιαδήποτε άλλη συνδυαζόμενη υπηρεσία, π.χ. την παροχή καταλύματος, απευθείας στο κοινό από τον αερομεταφορέα ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του ή ένα ναυλωτή.

- «Πωλητής συστημάτων» [Διαγράφηκε].

- «Σοβαρό συμβάν» (serious incident) σημαίνει συμβάν συνδεόμενο με τη λειτουργία αεροσκάφους και συντελούμενο υπό συνθήκες από τις οποίες διαφαίνεται ότι υπήρξε μεγάλη πιθανότητα να σημειωθεί ατύχημα, το οποίο επέρχεται, στην περίπτωση επανδρωμένου αεροσκάφους, κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της στιγμής που οιονδήποτε πρόσωπο επιβιβάζεται στο αεροσκάφος για να αναχωρήσει με την πτήση και τη στιγμή που όλοι οι επιβαίνοντες στο αεροσκάφος έχουν αποβιβασθεί ή στην περίπτωση μη επανδρωμένου αεροσκάφους, κατά το χρονικό διάστημα από τη στιγμή που το αεροσκάφος είναι έτοιμο να κινηθεί για να αναχωρήσει μέχρι τη στιγμή που φθάνει στο τέλος της διαδικασίας της πτήσης και το πρωτογενές σύστημα πρόωσης απενεργοποιείται και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα συμβάντα που παρατίθενται στο Παράρτημα του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 996/2010, τα οποία όπως αναφέρεται στο εν λόγω Παράρτημα, πιθανόν να αποτελέσουν σοβαρό συμβάν.

- «Σοβαρός τραυματισμός» (serious injury) σημαίνει τον τραυματισμό προσώπου-

* σε περιστατικό στο οποίο οδήγησε επαληθευμένη έκθεση σε μολυσματικές ουσίες ή σε επιβλαβείς ακτινοβολίες, ή

* σε περιστατικό το οποίο είχε τις έξης συνέπειες:

(α) ανάγκη νοσηλείας σε νοσοκομείο διάρκειας 48 τουλάχιστον ωρών, που άρχισαν εντός επτά ημερών από την ημέρα του τραυματισμού, ή

(β) κάταγμα οποιουδήποτε οστού, έκτος από απλά κατάγματα της μύτης, δακτύλων του χεριού ή δακτύλων του ποδιού, ή

(γ) λύση της συνέχειας ιστών με αποτέλεσμα σοβαρή αιμορραγία ή βλάβη νεύρων, μυών ή τενόντων, ή

(δ) βλάβη σε οποιοδήποτε εσωτερικό όργανο, ή

(ε) εγκαύματα δευτέρου ή τρίτου βαθμού ή οποιαδήποτε άλλα εγκαύματα σε ποσοστό μεγαλύτερο του 5% της επιφάνειας του σώματος.

(Βλ. επίσης «θανάσιμος τραυματισμός»).

- «Στάθμευση», βλ. «χώρος σταθμεύσεως.

- «συγγενείς» (relatives) σημαίνει το στενό οικογενειακό περιβάλλον και/ή τους πλησιέστερους συγγενείς και/ή τα άτομα του άμεσου περιβάλλοντος του θύματος του ατυχήματος.

- «Συμβάν» (incident) σημαίνει το γεγονός το οποίο, χωρίς να είναι ατύχημα, συσχετίζεται με χρήση αεροσκάφους, η όποια θέτει ή θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της λειτουργίας του.

- «Συμμέτοχος αερομεταφορέας» [Διαγράφηκε].

-«Συμφωνία για την Ίδρυση Ευρωπαϊκού Κοινού Αεροπορικού Χώρου» σημαίνει τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που υπογράφθηκε στο Οπόρτο στις 2 Μαΐου 1992, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται, και για τους σκοπούς του δέκατου έβδομου και δέκατου όγδοου κεφαλαίου του παρόντος Νόμου, περιλαμβάνει τη Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τις αεροπορικές μεταφορές, η οποία υπογράφθηκε στο Λουξεμβούργο στις 21.6.1999, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται·

- «Συνδρομητής ηλεκτρονικού συστήματος κρατήσεων» [Διαγράφηκε].

- «Συνδυασμένο προϊόν αεροπορικής μεταφοράς» (bundled air transport product) σημαίνει τον προετοιμασμένο συνδυασμό απλού προϊόντος αεροπορικής μεταφοράς με άλλες υπηρεσίες μη βοηθητικές της αεροπορικής μεταφοράς, ο όποιος συνδυασμός προσφέρεται προς πώληση ή/και πωλείται σε συνολική τιμή.

(Βλ. επίσης «προϊόν αεροπορικής μεταφοράς», «απλό προϊόν αεροπορικής μεταφοράς».

«Συνολικός πολίτικος υποηχητικός αεριωθούμενος στόλος» (total civil subsonic jet fleet) σημαίνει το σύνολο του στόλου πολιτικών υποηχητικών αεριωθούμενων αεροσκαφών που είναι στην διάθεση ενός αερομεταφορέα, είτε κατά κυριότητα είτε κατά οποιαδήποτε μορφή χρηματοδοτικής μισθώσεως διάρκειας ενός τουλάχιστον έτους.

- «Σύσταση ασφαλείας» (safety recommendation) σημαίνει πρόταση της Επιτροπής Διερευνήσεως Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων, που βασίζεται σε πληροφορίες που προέκυψαν από έρευνα ή άλλες πηγές, όπως μελέτες ασφαλείας, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με σκοπό την πρόληψη ατυχήματος και συμβάντος.

- «Σύστημα αερολιμένων» (airport system) σημαίνει δύο ή περισσότερους αερολιμένες, οι οποίοι εξυπηρετούν μαζί την ίδια πόλη ή το ίδιο αστικό κέντρο.

- «Τακτική πτήση» (scheduled flight) σημαίνει την πτήση, η όποια έχει όλα τα εξής χαρακτηριστικά:

(α) εκτελείται με αεροσκάφη προορισμένα για την μεταφορά επιβατών ή/και φορτίου, έναντι αμοιβής και με τρόπο ώστε κάθε πτήση διαθέτει θέσεις προς ατομική πώληση στο κοινό, είτε απευθείας από τον αερομεταφορέα είτε από τους εξουσιοδοτημένους πράκτορες του,

(β) εξυπηρετεί την σύνδεση δύο ή περισσότερων, πάντοτε των ιδίων αερολιμένων, είτε συμφώνα με ένα δημοσιευμένο πρόγραμμα είτε με πτήσεις τόσο τακτικές ή συχνές, ώστε να πρόκειται προφανώς για συστηματική σειρά.

- «Τακτικό αεροπορικό δρομολόγιο» (scheduled air service) σημαίνει το αεροπορικό δρομολόγιο που έχει όλα τα εξής χαρακτηριστικά:

(α) εκτελείται με αεροσκάφη προορισμένα για την μεταφορά επιβατών ή/και φορτίου, έναντι αμοιβής και με τρόπο ώστε κάθε πτήση διαθέτει θέσεις προς ατομική πώληση στο κοινό, είτε απευθείας από τον αερομεταφορέα είτε από τους εξουσιοδοτημένους πράκτορες του,

(β) εξυπηρετεί την σύνδεση δύο ή περισσότερων, πάντοτε των ίδιων αερολιμένων, είτε συμφώνα με ένα δημοσιευμένο πρόγραμμα είτε με πτήσεις τόσο τακτικές ή συχνές, ώστε να πρόκειται προφανώς για συστηματική σειρά.

- «Τέλη» (charges, fees) σημαίνουν δικαιώματα.

- «Τέλη άδειας αερολιμένα» (airport licence charges) σημαίνουν τα κατά το άρθρο 33 (αδεία αεροδρομίου) παράγραφος 11 τέλη.

- «Τέλη άδειας χειριστή» (pilot licence charges) σημαίνουν τα κατά το άρθρο 20 (αδεία χειριστή αεροσκάφους) παράγραφος 5 τέλη.

- « Τέλη αερολιμένα» (airport charges) σημαίνει την εισφορά που εισπράττεται από τον Φορέα Διαχείρισης Αερολιμένα και καταβάλλεται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που μεταφέρουν αεροπορικώς επιβάτες, ταχυδρομείο ή και φορτίο, από ή προς το συγκεκριμένο δρομολόγιο για τη χρήση των διευκολύνσεων και των υπηρεσιών, οι οποίες παρέχονται αποκλειστικά από τον Φορέα Διαχείρισης Αερολιμένα και αφορούν την προσγείωση, την απογείωση, το φωτισμό και τη στάθμευση αεροσκαφών καθώς και τη διακίνηση επιβατών και φορτίου.

- «Τέλη έλεγχου εναέριας κυκλοφορίας» (air traffic control charges) σημαίνουν τα κατά το άρθρο 90 (κόστος) παράγραφος 3 τέλη.

- «Τέλη Eurocontrol» (Eurocontrol charges) σημαίνουν τα κατά το άρθρο 5 (δικαίωμα χρήσεως του εναέριου χώρου) παράγραφος 2 και άρθρο 262 (τέλη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροπλοΐας) και τους κανονισμούς που εκδίδονται βάσει αυτού.

- «Τέλη ηλεκτρονικού συστήματος κρατήσεων» [Διαγράφηκε].

- «Τέλη Κυπριακού Νηολογίου Αεροσκαφών» σημαίνουν τα κατά το άρθρο 10 (Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών) τέλη.

- «Τέλη τεχνικού έλεγχου» σημαίνουν τα κατά το άρθρο 17 (τεχνικός έλεγχος πτητικής ικανότητας) παράγραφος 9 και το άρθρο 35 (τεχνικός έλεγχος αεροδρομίων) παράγραφος 7 τέλη.

- «Τελικός προορισμός» (final destination) σημαίνει τον προορισμό, ο οποίος αναγράφεται στο παρουσιαζόμενο προς έλεγχο εισιτήριο ή, σε περίπτωση διαδοχικών πτήσεων, στο απόκομμα του εισιτήριου που αντιστοιχεί στην τελευταία πτήση. Ανταποκρίσεις, οι οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς δυσχέρεια, έστω και αν η άρνηση επιβιβάσεως προκάλεσε καθυστέρηση, δεν λαμβάνονται υπ’ όψη.

- «Τιμή ναυλώσεως» [Διαγράφηκε].

- «Τιμή ναυλώσεως κατά θέση» [Διαγράφηκε].

- «Τουριστικό ή επιχειρησιακό αεροσκάφος» (tourist or business aircraft) σημαίνει το ιδιωτικό αεροσκάφος που προορίζεται για ταξίδια με δρομολόγιο καθοριζόμενο κατά την επιθυμία του χρηστή.

- «Τρίτη χωρά» (third country) ή «τρίτο κράτος» (third state) σημαίνει χωρά (κράτος), εκτός της Δημοκρατίας, που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ούτε ανήκει στον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο.

- «Υπερκρατημένη πτήση» [Διαγράφηκε].

- «Υπεύθυνος εκμεταλλεύσεως αεροδρομίου» (aerodrome operator) σημαίνει την διεύθυνση αεροδρομίου (βλ. ορισμό του όρου αυτού).

- «Υπεύθυνος εκμεταλλεύσεως αεροσκάφους» (aircraft operator) σημαίνει το πρόσωπο, τον οργανισμό ή την επιχείρηση που εκμεταλλεύεται ή προτίθεται να εκμεταλλευτεί ένα ή περισσότερα αεροσκάφη.

- «Υπεύθυνος εκμεταλλεύσεως πεδίου προσγειώσεως» (airfield operator) σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου που κατέχει αδεία πεδίου προσγειώσεως.

- «Υπηρεσία», βλ. «κρατική υπηρεσία».

- «Υπηρεσίες διαχείρισης της ροής εναέριας κυκλοφορίας» σημαίνει:

(α) την εξυπηρέτηση της εναέριας κυκλοφορίας, συμπεριλαμβανομένων των γραφείων υποβολής αναφορών και των υπηρεσιών ελέγχου αεροδρομίων·

(β) τις υπηρεσίες αεροναυτικών πληροφοριών·

(γ) τη διαχείριση του εναερίου χώρου·

(δ) τη διαχείριση αερολιμένων·

(ε) τη ροή της εναέριας κυκλοφορίας·

(στ) το συντονισμό χρονοθυρίδων.

- «Υπηρεσίες εδάφους» (groundhandling services) σημαίνουν τις καθοριζόμενες στο άρθρο 65 (κατάλογος υπηρεσιών εδάφους) υπηρεσίες.

(Βλ. επίσης «αεροναυτιλιακές υπηρεσίες».)

- «Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων.

- «Υποχρέωση δημόσιας υπηρεσίας» (public service obligation) σημαίνει την υποχρέωση που επιβάλλεται σε αερομεταφορέα σχετικά με αεροπορική γραμμή, στην οποία έχει εξουσιοδοτηθεί από την Δημοκρατία να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζει την εκτέλεση ενός δρομολογίου με τρόπο που να εκπληρώνει ορισμένες στάθμες συνεχείας, τακτικότητας, χωρητικότητας και τιμών, τις οποίες ο αερομεταφορέας δεν θα ικανοποιούσε, αν λάμβανε υπ’ όψη αποκλειστικά το εμπορικό του συμφέρον.

- «Φορέας Διαχείρισης Αερολιμένα» σημαίνει τον φορέα ο οποίος σε συνδυασμό ή όχι με άλλες δραστηριότητες ανάλογα με την περίπτωση, έχει ως στόχο δυνάμει εθνικών, νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων ή συμβάσεων, τη διοίκηση και την διαχείριση των αερολιμενικών υποδομών ή των υποδομών αερολιμενικών συστημάτων και το συντονισμό και τον έλεγχο δραστηριοτήτων των διάφορων αερομεταφορέων που εξυπηρετούν τους συγκεκριμένους αερολιμένες ή αερολιμενικά συστήματα.

- «Φορτίο» (cargo, freight) περιλαμβάνει και ταχυδρομείο και ζώα.

- «Χρονοθυρίδα» [Διαγράφηκε].

- «Χρήστης αερολιμένα» (airport user) σημαίνει τον επιβάτη, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που μεταφέρει αεροπορικώς επιβάτες ή/και φορτίο από ή προς ορισμένο αερολιμένα, καθώς και κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες και διευκολύνσεις του αερολιμένα.

- «Χωρητικότητα» (capacity) σημαίνει τον αριθμό των θέσεων που διατίθενται προς πώληση στο κοινό σε ένα τακτικό αεροπορικό δρομολόγιο κατά την διάρκεια μιας δεδομένης χρονικής περιόδου.

- «Χώρος σταθμεύσεως» (apron) σημαίνει το τμήμα του αεροδρομίου το οποίο χρησιμοποιείται για την υποδοχή αεροσκαφών με σκοπό την επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών, φόρτωση ή εκφόρτωση φορτίου, ανεφοδιασμό, στάθμευση ή συντήρηση.

Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και ερμηνεία του Νόμου

1. Αντικείμενο του παρόντος Νόμου είναι η ρύθμιση των σχέσεων που απορρέουν από την λειτουργία ή την εκμετάλλευση αεροσκάφους ή αεροδρομίου.

2. Με εξαίρεση το Εικοστό Έκτο κεφάλαιο (αστική ευθύνη αερομεταφορέα), ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στα κρατικά αεροσκάφη και στα αποκλειστικώς από κρατικά αεροσκάφη χρησιμοποιούμενα αεροδρόμια. Δεν θίγονται η παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου, το άρθρο 4 (κυριαρχία επί του εναέριου χώρου) παράγραφος 4, το άρθρο 5 (δικαίωμα χρήσεως του εναέριου χώρου) παράγραφος 1 στοιχειό (β) και το άρθρο 40 (δημόσια και ιδιωτική χρήση αεροδρομίων) παράγραφος 6.

3. Ο παρών Νόμος και οι κατ’ εξουσιοδότηση του εκδιδόμενες διατάξεις πρέπει, στο πλαίσιο της θελήσεως του νομοθέτη, να εφαρμόζονται κατά τρόπο που -

(α) διευκολύνει και επιταχύνει την αεροναυτιλία μεταξύ των συμβαλλομένων κρατών της Διεθνούς Συμβάσεως του Σικάγου 1944 και προλαμβάνει κάθε άσκοπη χρονοτριβή για τα αεροσκάφη, τα πληρώματα, τους επιβάτες και το φορτίο,

(β) εξασφαλίζει, στο πλαίσιο αυτό, το ανώτατο δυνατό όριο ομοιομορφίας στους κανονισμούς, τα πρότυπα, τις διαδικασίες και την οργάνωση, σε ό,τι αφόρα τα αεροσκάφη, το προσωπικό, τους αεροδιάδρομους και τις βοηθητικές υπηρεσίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Κυριαρχία επί του εναέριου χώρου

1. Η Δημοκρατία ασκεί πλήρη και αποκλειστική κυριαρχία στον Kυπριακό εναέριο χώρο.

2. Η κατά την παράγραφο 1 κυριαρχία περιορίζεται μόνο -

(α) από τον νόμο αυτόν και τις προς εκτέλεσή του εκδιδόμενες διατάξεις,

(β) από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, από της ισχύος του στην Δημοκρατία, και, ανεξάρτητα από αυτό, τις προς εκτέλεση ή προσαρμογή προς το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως εκδιδόμενες Kυπριακές διατάξεις,

(γ) από το ισχύον εντός της Δημοκρατίας διεθνές δίκαιο.

3. Υπό την επιφύλαξη των άρθρων 40 (δημόσια και ιδιωτική χρήση αεροδρομίων) και 41 (περιορισμοί χρήσεως), με διάταγμα του Υπουργού ορίζονται οι αεροπορικοί διάδρομοι και τα αεροδρόμια, η αποκλειστική χρήση των οποίων επιβάλλεται στα πολιτικά αεροσκάφη. Απαγορεύεται η πτήση εκτός των καθορισμένων αεροπορικών διαδρομών και η χρήση άλλων αεροδρομίων από εκείνα των οποίων η αποκλειστική χρήση επιβάλλεται στα αεροσκάφη.

4. Δεν επιτρέπεται σε αλλοδαπά κρατικά αεροσκάφη να υπερίπτανται του εδάφους της Δημοκρατίας ή να προσγειώνονται σ’αυτό χωρίς την ρητή άδεια του Υπουργού και κατά τους όρους της άδειας.

5. Δεν επιτρέπεται σε αλλοδαπό αεροσκάφος, που μπορεί να λειτουργεί χωρίς χειριστή, να υπερίπταται χωρίς χειριστή του εδάφους της Δημοκρατίας, εκτός ειδικής άδειας του Υπουργού και κατά τους όρους της άδειας. Η άδεια χορηγείται υπό την προϋπόθεση ότι το κράτος νηολογήσεως του αεροσκάφους αυτού αναλαμβάνει να εξασφαλίσει ότι οι πτήσεις του αεροσκάφους σε περιοχές ανοικτές στην πολιτική αεροπορία θα ελέγχονται κατά τρόπο που να αποτρέπεται ο κίνδυνος για τα πολιτικά αεροσκάφη.

6. Απαγορεύεται σε κάθε πρόσωπο το οποίο με βάση τους όρους εργοδότησης του έχει υποχρέωση να παρέχει Υπηρεσίες διαχείρισης της ροής εναέριας κυκλοφορίας, να αρνηθεί, όταν του ζητηθεί από το Διευθυντή του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας, να παράσχει τις υπηρεσίες αυτές επικαλούμενο το δικαίωμα της απεργίας, εάν η άσκηση του δικαιώματος αυτού θα οδηγήσει σε υποβάθμιση των υπηρεσιών αυτών κάτω από το Ελάχιστο Όριο Παροχής Υπηρεσίας διαχείρισης της ροής εναέριας κυκλοφορίας ή πιθανόν να επηρεάσει δυσμενώς την εθνική ασφάλεια.

Δικαίωμα χρήσεως του εναέριου χώρου

1. Δικαίωμα χρήσεως του Κυπριακού εναέριου χώρου υπό τους όρους του άρθρου 4 (κυριαρχία επί του εναέριου χώρου) παράγραφος 2 έχουν -

(α) αεροσκάφη που είναι νηολογημένα στην Δημοκρατία,

(β) Κυπριακά κρατικά αεροσκάφη,

(γ) αεροσκάφη που είναι νηολογημένα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή σε κράτος που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο, βάσει του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο,

(δ) αεροσκάφη που έχουν το προς τούτο δικαίωμα βάσει του ισχύοντος στην Δημοκρατία διεθνούς δικαίου,

(ε) αεροσκάφη στα οποία δόθηκε άδεια εισόδου και χρήσεως του Κυπριακού εναέριου χώρου από τον Υπουργό ή την εξουσιοδοτημένη από αυτόν αρμόδια αρχή.

2. Δεν επιβάλλονται τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις για την απλή διέλευση αλλοδαπού αεροσκάφους ή των ευρισκομένων σ’αυτό προσώπων ή πραγμάτων διά του Κυπριακού εναέριου χώρου ή την είσοδο ή έξοδο από αυτόν. Εξαιρούνται τα τέλη, τα οποία ρυθμίζονται στο άρθρο 262 (τέλη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την ασφάλεια της Αεροπλοΐας, Eurocontrol) και σε κανονισμούς που εκδίδονται βάσει αυτού.

Απαγορευμένες περιοχές

1. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων διεθνών συμβάσεων και ιδίως του άρθρου 9 της Διεθνούς Συμβάσεως του Σικάγου 1944, της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Kοινο Αεροπορικό Χώρο, και των ειδικών νόμων για την εθνική άμυνα και την δημόσια ασφάλεια, ο Υπουργός μπορεί να εκδίδει διατάγματα, τα οποία ορίζουν υπό οποίες προϋποθέσεις και για πόσο χρόνο περιορίζεται ή απαγορεύεται σε κυπριακά ή αλλοδαπά αεροσκάφη η πτήση πάνω από ορισμένες περιοχές.

2. Οι κατά την παράγραφο 1 απαγορευμένες περιοχές ορίζονται κατά τρόπο που δεν περιορίζει αδικαιολόγητα τις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές,

Περιορισμοί αεροπορικών μεταφορών

1. Απαγορεύεται η μεταφορά μέσω του κυπριακού εναέριου χώρου αντικειμένων τα οποία ορίζονται με διάταγμα του Υπουργού. Το διάταγμα αυτό ορίζει και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί κατ’εξαίρεση να επιτραπεί η μεταφορά τους.

2. Απαγορεύεται η μεταφορά πυρομαχικών και υλικών πολέμου στην Δημοκρατία ή πάνω από το έδαφός της με αεροσκάφος χρησιμοποιούμενο στην διεθνή αεροναυτιλία, εκτός κατόπιν αδείας του Υπουργού. Οι έννοιες των πυρομαχικών και των υλικών πολέμου ορίζονται με διάταγμα του Υπουργού, ο οποίος λαμβάνει υπ’όψη, προς επίτευξη ομοιομορφίας, τις κατά καιρούς συστάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας.

3. Η μεταφορά άλλων υλικών, εκτός των πυρομαχικών και υλικών πολέμου, μπορεί να περιορισθεί ή να απαγορευθεί με διάταγμα από τον Υπουργό για λόγους δημόσιας τάξεως και ασφάλειας που χρησιμοποιούνται στην διεθνή αεροναυτιλία, χωρίς όμως διακρίσεις βάσει της εθνικότητας των αεροσκαφών, και υπό τον όρον ότι δεν παρεμποδίζεται η μεταφορά και η χρήση επί αεροσκάφους εξοπλισμού αναγκαίου για την λειτουργία ή την ναυσιπλοΐα του αεροσκάφους ή την ασφάλεια του προσωπικού ή των επιβατών.

4. Απαγορεύεται η χρήση μέσα σε αεροσκάφος φωτογραφικών μηχανών κάθε είδους, κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών, κατά την διάρκεια της πτήσεως, προσγειώσεως και απογειώσεως και κατά τον λοιπό χρόνο λειτουργίας των κινητήρων, εφόσον τούτο ορίζεται σε διάταγμα του Υπουργού.

Κρατική ρύθμιση και εποπτεία

1. Εντός των ορίων και υπό τους όρους του παρόντος Νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο -

(α) θεσπίζει με κανονισμό κανόνες εναέριας κυκλοφορίας,

(β) με κανονισμό εκδίδει, τροποποιεί, αναστέλλει και ανακαλεί εξαιρέσεις από τους κανόνες αυτούς, όπου το επιτρέπει ο νόμος,

(γ) εκδίδει, τροποποιεί, αναστέλλει και ανακαλεί άλλες κανονιστικές ή ατομικές πράξεις σύμφωνα και στα όρια εξουσιοδοτήσεων του παρόντος Νόμου,

(δ) με Κανονισμούς καθορίζει οποιοδήποτε θέμα για εφαρμογή των Κανονισμών ή Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, που σχετίζονται με τις αερομεταφορές και προβλέπει την ίδρυση και λειτουργία οποιωνδήποτε συντονιστικών ή συμβουλευτικών επιτροπών για την εφαρμογή των εν λόγω Κανονισμών ή Οδηγιών.

2. Εντός των ορίων και υπό τους όρους του παρόντος Νόμου και των κανονισμών, ο Υπουργός -

(α) εκδίδει, τροποποιεί, αναστέλλει και ανακαλεί κανονιστικές και ατομικές πράξεις με αντικείμενο την πολιτική αεροπορία, σύμφωνα και στα όρια εξουσιοδοτήσεων του παρόντος Νόμου,

(β) ασκεί την εποπτεία εκτελέσεως της αεροπορικής νομοθεσίας,

(γ) επιβάλλει τις προβλεπόμενες από τον παρόντα Νόμο διοικητικές κυρώσεις για παραβάσεις της αεροπορικής νομοθεσίας,

(δ) ασκεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης τις ιδιαίτερες εξουσίες τις οποίες του παρέχει ο νόμος.

3. Εντός των ορίων και υπό τους όρους του παρόντος Νόμου, των κανονισμών του Υπουργικού Συμβουλίου και των διαταγμάτων και αποφάσεων του Υπουργού, η αρμόδια αρχή –

(α) ελέγχει την συμμόρφωση προς τους κανόνες, διαταγές, απαγορεύσεις και όρους διοικητικών πράξεων με αντικείμενο την πολιτική αεροπορία,

(β) ασκεί τις λοιπές αρμοδιότητες τις οποίες του παρέχει ο νόμος,

(γ) λαμβάνει τα προβλεπόμενα από τον παρόντα Νόμο διοικητικά μέτρα,

(δ) [Καταργήθηκε].

4. Προς άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων ο Υπουργός με απόφαση ή η αρμόδια αρχή δύναται οποτεδήποτε να εντέλλεται την επιθεώρηση, έρευνα και έλεγχο αεροσκαφών και αεροδρομίων, όλων των χώρων και όλων των σχετικών με την λειτουργία τους εγγράφων. Η διενέργεια έρευνας σε κατοικία παρά την άρνηση του θιγομένου επιτρέπεται μόνο με δικαστικό ένταλμα.

5. Προς διευκόλυνση των ανωτέρω ελέγχων, κάθε αεροσκάφος πρέπει να είναι εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 (έγγραφα φερόμενα επί του αεροσκάφους) έγγραφα, τα οποία πρέπει να είναι πάντοτε διαθέσιμα προς έλεγχο.

6. Όταν κατά την προσγείωση ή απογείωση του αεροσκάφους προβλέπεται έλεγχος ταξιδιωτικών εγγράφων ή τελωνειακός ή φορολογικός έλεγχος, είναι υποχρεωτική η χρησιμοποίηση τελωνειακού αερολιμένα. Η διάταξη αυτή δεν θίγει το άρθρο 4 (κυριαρχία επί του εναέριου χώρου) παράγραφος 3 ούτε τις διεθνείς υποχρεώσεις της Δημοκρατίας να εξαιρεί από τους τελωνειακούς δασμούς, φόρους και τέλη κάθε είδους την καύσιμη ύλη, τα λιπαντικά έλαια, τα ανταλλακτικά και τον συνηθισμένο εξοπλισμό και εφόδια του αεροσκάφους.

7. Όταν κατά την προσγείωση ή απογείωση αεροσκάφους προβλέπεται υγειονομικός έλεγχος, σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Δημοκρατίας ή κατά την κρίση του αρμοδίου για την δημόσια υγεία υπουργού, είναι υποχρεωτική η χρησιμοποίηση υγειονομικού αερολιμένα. Η διάταξη αυτή δεν θιγεί το άρθρο 4 (κυριαρχία επί του εναέριου χώρου) παράγραφος 3.

8. Ο Υπουργός ορίζει με διάταγμα, σύμφωνα με την τελωνειακή και υγειονομική νομοθεσία και τους Διεθνείς Κανονισμούς Υγείας, τους τελωνειακούς και τους υγειονομικούς αερολιμένες.

9. Οι προβλεπόμενοι στις προηγούμενες παραγράφους κανονισμοί, διατάγματα και κανονιστικές αποφάσεις εκδίδονται βάσει του άρθρου 259 (εξουσιοδοτήσεις προς το Υπουργικό Συμβούλιο) παράγραφος 1 και του άρθρου 260 (εξουσιοδοτήσεις προς τον Υπουργό) παράγραφος 1.

9. Οι προβλεπόμενες στις προηγούμενες παραγράφους άδειες, πιστοποιητικά και άλλες ατομικές πράξεις εκδίδονται βάσει του άρθρου 259 (εξουσιοδοτήσεις προς το Υπουργικό Συμβούλιο) παραγράφοι 1 και 6 και του άρθρου 260 (εξουσιοδοτήσεις προς τον Υπουργό) παραγράφοι 1 και 2.

10. Tο άρθρο 36 (κρατική εποπτεία επί των αεροδρομίων) δεν θίγεται.

11. Η αρμόδια αρχή δύναται να εκδίδει εκάστοτε Εγκύκλιο Αεροναυτικών Πληροφοριών (AIC), σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος 15 της Διεθνούς Σύμβασης του Σικάγο 1944, και κάθε πρόσωπο, στο οποίο κοινοποιείται η εν λόγω Εγκύκλιος, οφείλει να τηρεί τις διατάξεις της.

Εθνικά Προγράμματα Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας

1. Η αρμόδια αρχή είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό, ανάπτυξη, εφαρμογή και παρακολούθηση του Εθνικού Προγράμματος Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας.

2. Η αποτελεσματικότητα του Εθνικού Προγράμματος Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας  επιτυγχάνεται μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ποιοτικού Ελέγχου Ασφάλειας  Πολιτικής Αεροπορίας το οποίο εκπονείται και εφαρμόζεται από την αρμόδια αρχή.

3. Η αρμόδια αρχή αναπτύσσει και εφαρμόζει Εθνικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας.

4. Τα προβλεπόμενα στα εδάφια 1, 2 και 3 Εθνικά Προγράμματα και οι συμπεριλαμβανόμενες σε αυτά διαδικασίες, πρακτικές και πρότυπα ασφάλειας για την πρόληψη και αντιμετώπιση παράνομων ενεργειών στρεφόμενων κατά της πολιτικής αεροπορίας που διαπράττονται τόσο στο έδαφος όσο και εν πτήσει, καθορίζονται βάσει κανονισμών, διαταγμάτων και αποφάσεων  καθώς και βάσει τεχνικών οδηγιών ασφάλειας που εκδίδει η αρμόδια αρχή.

5. Οι συμπεριλαμβανόμενες στα Εθνικά Προγράμματα διαδικασίες, πρακτικές και πρότυπα ασφάλειας, το περιεχόμενο των οποίων χαρακτηρίζεται ως εμπιστευτικό ή περιορισμένης χρήσης (διανομής) εκδίδονται με τεχνικές οδηγίες ασφάλειας που εκδίδει η αρμόδια αρχή, δεν δημοσιεύονται και διακινούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον περί Κανονισμών Ασφαλείας Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, Εγγράφων και Υλικού και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2002, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

6. Ιδρύεται Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία αποτελεί το ανώτατο εθνικό συντονιστικό όργανο της Κυπριακής Δημοκρατίας για θέματα ασφάλειας πολιτικής αεροπορίας και της οποίας η σύνθεση, οι αρμοδιότητες και η λειτουργία καθορίζονται με Κανονισμούς.

Εθνική Εποπτική Αρχή Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας

1.  Αρμόδια αρχή για την εποπτεία των υπηρεσιών αεροναυτιλίας είναι ο Τομέας Εποπτείας Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων.

2. Ο Τομέας Εποπτείας Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας ασκεί στη Δημοκρατία τις αρμοδιότητες, τις εξουσίες, τα καθήκοντα, που οι εθνικές εποπτικές αρχές για την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας οφείλουν να ασκούν και να εκτελούν δυνάμει των εκάστοτε σε ισχύ πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

3. Ο Τομέας Εποπτείας Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας ασκεί τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες του κατά τρόπο αμερόληπτο και διαφανή.

Αεροϊατρική εθνική εποπτική αρχή

8Γ.-(1) Αρμόδια αεροϊατρική εθνική εποπτική αρχή εντός της Δημοκρατίας είναι η Μονάδα Αεροπορικής Ιατρικής του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνών και Έργων.

2. Η Μονάδα Αεροπορικής Ιατρικής ασκεί στη Δημοκρατία τις αρμοδιότητες, τις εξουσίες και τα καθήκοντα, που οι εθνικές εποπτικές αρχές για την εποπτεία των αεροïατρικών κέντρων και των αεροïατρικών εξεταστών οφείλουν να ασκούν και να εκτελούν δυνάμει των εκάστοτε σε ισχύ νομοθετικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας.

3. Η Μονάδα Αεροπορικής Ιατρικής ασκεί τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες της κατά τρόπο αμερόληπτο και διαφανή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
Υποχρέωση νηολογήσεως – επίδειξη σημάτων

1. Μόνο νηολογημένα αεροσκάφη μπορούν να κυκλοφορούν στον Κυπριακό εναέριο χώρο. Η αρμόδια αρχή μπορεί, σε έκτακτες περιπτώσεις, να επιτρέπει χωρικά και χρονικά περιορισμένες και αιτιολογημένες εξαιρέσεις.

2. Κάθε αεροσκάφος που κυκλοφορεί στον Κυπριακό εναέριο χώρο φέρει ευδιάκριτα στην εξωτερική του επιφάνεια τα ακριβή σήματα νηολογήσεως και εθνικότητάς του. Τα σήματα των Κυπριακών αεροσκαφών ορίζονται με κανονισμό.

Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών

1. Υπό την εποπτεία του Υπουργού τηρείται από την αρμόδια αρχή το Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών.

2. Στο Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών καταχωρείται η εγγραφή, μεταγραφή και διαγραφή του αεροσκάφους και των επ’ αυτού εμπραγμάτων δικαιωμάτων, καθώς και κάθε μεταβολή των καταχωρηθέντων στοιχείων. Για τις πράξεις αυτές εκδίδονται πιστοποιητικά.

3. Οι καταχωρήσεις της παραγράφου 2 γίνονται με απόφαση της αρμόδιας αρχής, υπό την επιφύλαξη των επόμενων άρθρων του παρόντος κεφαλαίου και των διατάξεων του εικοστού τέταρτου κεφαλαίου περί προστασίας του περιβάλλοντος.

4. Για την εγγραφή, μεταγραφή, μεταβολή των καταχωρηθέντων στοιχείων και διαγραφή αεροσκάφους ή την χορήγηση πιστοποιητικού ή αντιγράφου μπορούν να εισπράττονται τέλη, τα οποία ορίζονται με κανονισμούς του Υπουργικού Συμβουλίου. Τα τέλη αυτά είναι ίσα για τους Κυπρίους υπηκόους και τους υπηκόους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και των κρατών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο.

5. Το Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών είναι προσιτό στο κοινό. Καθένας μπορεί να ζητήσει αντίγραφο της εγγραφής, μεταγραφής, μεταβολής στοιχείων ή διαγραφής ορισμένου αεροσκάφους.

Εγγραφή

1. Στο Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών εγγράφονται μόνο αεροσκάφη, τα οποία εκπληρώνουν όλες τις επόμενες προϋποθέσεις:

(α) δεν είναι εγγεγραμμένα σε αλλοδαπό νηολόγιο,

(β) πιστοποιείται η πτητική τους ικανότητα με πιστοποιητικό σύμφωνα με το άρθρο 16 (πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας) ή η ανανέωση του πιστοποιητικού σύμφωνα με το άρθρο 17 (τεχνικός έλεγχος της πτητικής ικανότητας) παράγραφος 5,

(γ) πιστοποιείται η περιβαλλοντολογική τους συμβατότητα με πιστοποιητικό θορύβου,

(δ) ο κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 50% κύριός τους ή κάτοχος δικαιώματος αγοράς τους ή, επί χρηματοδοτικής μισθώσεως (leasing) διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών, ο μισθωτής ή άλλος παρόμοιος δικαιούχος είναι -

(αα) φυσικό πρόσωπο κυπριακής υπηκοότητας ή υπηκοότητας ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή κράτους που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο, έστω και αν δεν κατοικεί ή διαμένει στην Δημοκρατία, ή

(ββ) νομικό πρόσωπο το οποίο -

ιδρύθηκε κατά το δίκαιο της Δημοκρατίας ή το δίκαιο ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή κράτους που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο,

έχει την καταστατική έδρα του ή την κύρια εγκατάστασή του στο έδαφος της Δημοκρατίας ή στο έδαφος ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή ενός κράτους που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο,

και του οποίου -

η περιουσία και το κεφάλαιο ανήκουν, κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 50%, σε Κύπριους υπηκόους ή σε υπηκόους κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή ενός κράτους που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο,

οι έχοντες εξουσία εκπροσωπήσεως ή προσωπικά ευθυνόμενοι είναι κατά πλειοψηφία Κύπριοι υπήκοοι ή υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή ενός κράτους που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο.

2. Σε περίπτωση που το αεροσκάφος έχει την συνήθη του έδρα και περιοχή επιχειρήσεων στην αλλοδαπή, ο δε κύριος η ο ναυλωτής αυτού δεν έχει ούτε τόπο διαμονής ούτε την έδρα των επιχειρήσεων του στην Δημοκρατία, ο Υπουργός έχει εξουσία να απορρίψει την αίτηση προς εγγραφή του αεροσκάφους στο Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών ή, ανάλογα με την περίπτωση, να διατάξει την διαγραφή του αεροσκάφους από το Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών, εφόσον κρίνει ότι, υπό τις περιστάσεις, το αεροσκάφος όφειλε να εγγράφει στο νηολόγιο αλλού κράτους. Κατά τα λοιπά δεν θίγεται το άρθρο 10 (Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών) παράγραφος 2.

3. Αεροσκάφος που δεν εκπληρώνει μια από τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 μπορεί με απόφαση του Υπουργού δεόντως αιτιολογημένη να εγγραφεί κατ’εξαίρεση στο Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών.

4. Ο κύριος αεροσκάφους και ο εκμεταλλευόμενος αυτό οφείλουν να αναφέρουν αμελλητί στο Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών οποιαδήποτε μεταβολή στις ανωτέρω προϋποθέσεις νηολογήσεως.

Μεταγραφή

1. Αεροσκάφη εγγεγραμμένα σε αλλοδαπά νηολόγια μπορούν, εφόσον διαγραφούν από αυτά, να μεταγραφούν στο Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών, αν εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 (εγγραφή) παράγραφος 1.

2. Η μεταγραφή έχει τις ίδιες έννομες συνέπειες με την εγγραφή.

3. Η μεταγραφή αεροσκαφών που ανήκουν κατά την έννοια του άρθρου 11 (εγγραφή) παράγραφος 1 σε υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή υπηκόους κρατών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο γίνεται χωρίς καθυστέρηση και δεν βαρύνεται με τέλη υψηλότερα των κανονικών τελών εγγραφής. Το άρθρο 122 (κυριότητα ή διάθεση αεροσκαφών) παράγραφος 5 δεν θίγεται.

Διαγραφή

1. Αεροσκάφος διαγράφεται από το Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών, αν και όταν -

(α) χάσει την κυπριακή του εθνικότητα,

(β) καταστραφεί πλήρως,

(γ) πιθανολογείται σοβαρά επί τρείς τουλάχιστον μήνες η απώλειά του,

(δ) διαλυθεί.

2. Η παράγραφος 1 δεν θιγεί το άρθρο 10 (Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών) παράγραφος 2, το άρθρο 202 (δυνητικές απαλλαγές) στοιχειό (γ), και το άρθρο 208 (περιορισμός διαγραφής αεροπλάνων από το Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών).

3. Αεροσκάφος μπορεί να διαγραφεί από το Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών για να εγγραφεί σε αλλοδαπό νηολόγιο.

4. Μετά από υπηρεσιακή έρευνα των σχετικών περιστατικών, η διαγραφή διατάσσεται αυτεπαγγέλτως στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 ή, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2.

Ρήτρα δημόσιου συμφέροντος

Για λόγους δημόσιου συμφέροντος ο Υπουργός μπορεί κατ’εξαίρεση να απαγορεύει την εγγραφή ή μεταγραφή αεροσκάφους στο Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών ή να διατάζει την διαγραφή του από αυτό.

Κυπριακή εδνικότητα

1. Με την εγγραφή του στο Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών το αεροσκάφος αποκτά την Κυπριακή εθνικότητα.

2. Ένα αεροσκάφος χάνει την Κυπριακή εθνικότητα, αν εκλείψει μια από τις προϋποθέσεις εγγραφής του στο Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών ή αν εγγραφεί σε αλλοδαπό νηολόγιο. Οι έννομες συνέπειες της απώλειας της εθνικότητας επέρχονται με την έκδοση της σχετικής πράξεως του Υπουργού ή της εξουσιοδοτημένης από αυτόν αρμόδιας αρχής. Η πράξη μπορεί να προβλέπει ισχύ από τον χρόνο της εκλείψεως μιας από τις προϋποθέσεις εγγραφής, όπου αυτό επιβάλλεται προς προστασία του δημόσιου συμφέροντος ή εύλογου συμφέροντος των κυρίων ή τρίτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΤΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 6, ένα αεροσκάφος επιτρέπεται να κυκλοφορεί μόνο αν -

(α) είναι εφοδιασμένο με έγκυρο πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας, το οποίο εκδόθηκε, παρατάθηκε, ανανεώθηκε, επικυρώθηκε ή αναγνωρίσθηκε κατά τον νόμο της χώρας στην οποία το αεροσκάφος αυτό είναι νηολογημένο,

(β) συμμορφώνεται με τους όρους υπό τους οποίους το πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας εκδόθηκε, παρατάθηκε, ανανεώθηκε, επικυρώθηκε ή αναγνωρίσθηκε.

2. Η πτητική ικανότητα πιστοποιείται με πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της Δημοκρατίας ή της αρμόδιας υπηρεσίας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή άλλου κράτους που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή, σε άλλες περιπτώσεις, με πιστοποιητικό του οποίου αναγνωρίζεται η ισχύς βάσει του ισχύοντος στην Δημοκρατία δικαίου, κατά την διάκριση της αρμοδίας αρχής της Δημοκρατίας.

3. Η διαδικασία εκδόσεως, ανακλήσεως, αναστολής και ανανεώσεως, καθώς και το περιεχόμενο και ο χρόνος ισχύος του πιστοποιητικού πτητικής ικανότητας ορίζονται –

(α) σε κανονισμούς,

(β) στις σχετικές διατάξεις των Παραρτημάτων 6 και 8 της Διεθνούς Συμβάσεως του Σικάγου 1944.

4. Η αρμόδια αρχή μπορεί σε ειδικές περιπτώσεις, προβλεπόμενες σύμφωνα με την παράγραφο 3, να επιτρέπει προσωρινά σε αεροσκάφος, στο οποίο έχει χορηγηθεί από μηχανικό συντηρήσεως αεροσκαφών πιστοποιητικό καταλληλότητας για πτήση, να κυκλοφορεί χωρίς να είναι εφοδιασμένο με πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας.

5. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 4, η πτητική ικανότητα οποιουδήποτε αεροσκάφους, το οποίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2002, για κοινούς κανόνες στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, πιστοποιείται ή εγκρίνεται σύμφωνα με τους εκάστοτε σε ισχύ Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

6. Κανονισμοί δύναται να προβλέπουν εξαιρέσεις από την προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 υποχρέωση εφοδιασμού με έγκυρο πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας για συγκεκριμένες κατηγορίες και/ή τύπους αεροσκαφών.

Τεχνικός έλεγχος πτητικής ικανότητας

17. [Διαγράφηκε]
Έγγραφα φερόμενα επί του αεροσκάφους

1. Τα εξής έγγραφα φέρονται πάντοτε επί του αεροσκάφους:

(α) το πιστοποιητικό νηολογήσεως,

(β) το πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας,

(γ) αν το αεροσκάφος είναι υποηχητικό, το πιστοποιητικό θορύβου,

(δ) οι ειδικές άδειες των μελών του πληρώματος,

(ε) το ασφαλιστήριο έγγραφο του αεροσκάφους που καλύπτει κινδύνους τρίτων,

(στ) το ημερολόγιο του αεροσκάφους,

(ζ) αν το αεροσκάφος φέρει ραδιοσυσκευή, η άδεια ραδιοσταθμού του αεροσκάφους,

(η) αν το αεροσκάφος μεταφέρει επιβάτες, ονομαστικός κατάλογος των επιβατών, ο οποίος αναγράφει και τον τόπο επιβιβάσεως και προορισμού,

(θ) αν το αεροσκάφος μεταφέρει φορτίο, δηλωτικά και λεπτομέρειες διασαφήσεως του φορτίου.

2. Κανονισμοί μπορούν να τροποποιούν ή/και να συμπληρώνουν την παράγραφο 1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ
Δικαίωμα διακυβερνήσεως αεροσκάφους

1. Μόνο όποιος κατέχει έγκυρη άδεια χειριστή αεροσκάφους δικαιούται να κυβερνά ή να συγκυβερνά αεροσκάφος του τύπου για τον οποίο έχει εκδοθεί ή επικυρωθεί άδεια.

2. Εκπαιδευόμενος χειριστής μπορεί, για εκπαιδευτικούς ή εξεταστικούς σκοπούς, να κυβερνά αεροσκάφος -

(α) με την συνοδεία και υπό την άμεση εποπτεία και ευθύνη εκπαιδευτή με έγκυρη άδεια χειριστή του τύπου του κυβερνωμένου αεροσκάφους, οπότε ο εκπαιδευτής θεωρείται ως ο κυβερνήτης του αεροσκάφους,

(β) χωρίς την συνοδεία, αλλά κατ’εντολή και υπό την εποπτεία εξεταστή ή εκπαιδευτή με έγκυρη άδεια χειριστή του τύπου του κυβερνωμένου αεροσκάφους, το οποίο δεν πρέπει να μεταφέρει επιβάτες.

3. Αεροσκάφος που μεταφέρει επιβάτες πρέπει να κυβερνάται από επιβαίνοντα χειριστή.

4. Χειριστής με έγκυρη άδεια, του οποίου η κατάσταση σωματικής και ψυχικής υγείας και πνευματικής διαύγειας σε δεδομένο χρόνο μπορεί να επηρεάζει δυσμενώς την ασφάλεια επικείμενης πτήσεως, οφείλει να προβαίνει σε σχετική δήλωση προς τον εκμεταλλευόμενο το αεροσκάφος ή τον αντιπρόσωπό του και να απέχει της διακυβερνήσεως του αεροσκάφους.

5. Ο εκμεταλλευόμενος το αεροσκάφος ή ο αντιπρόσωπός του ορίζει τον κυβερνήτη του αεροσκάφους για κάθε συγκεκριμένη πτήση, εκτός αν υπάρχει διαφορετική πρόνοια.

Άδεια χειριστή αεροσκάφους

1. Αδεία χειριστή αεροσκάφους χορηγείται μόνο για ορισμένου τύπου αεροσκάφος και προϋποθέτει ότι -

(α) ο υποψήφιος έχει συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας και δεν έχει υπερβεί το όριο ηλικίας χειριστών,

(β) η κατάσταση της σωματικής και ψυχικής του υγείας, σύμφωνα με τον προσδιοριζόμενο σε διάταγμα του Υπουργού ιατρικό έλεγχο, δεν δημιουργεί εύλογες αμφιβολίες για τον ασφαλή χειρισμό αεροσκάφους,

(γ) δεν συντρέχουν καταδίκες για αξιόποινες πράξεις, η εκτέλεση των οποίων διακινδυνεύει την ασφάλεια πτήσεως ή διευκολύνεται με την άσκηση του επαγγέλματος χειριστή αεροσκάφους,

(δ) δεν συντρέχουν γεγονότα που αφορούν τον χαρακτήρα ή τον τρόπο ζωής του υποψηφίου και θεμελιώνουν εύλογες αμφιβολίες για την καταλληλότητά του να κυβερνά αεροσκάφος,

(ε) δεν συντρέχουν γεγονότα που θεμελιώνουν την εύλογη υποψία ότι, εν όψει του δημόσιου συμφέροντος, ο υποψήφιος είναι ακατάλληλος για την άσκηση του επαγγέλματος του χειριστή αεροσκάφους,

(στ) ο υποψήφιος έχει υποστεί με επιτυχία την δοκιμασία προς διαπίστωση των αναγκαίων γνώσεων, ικανότητας, επιδεξιότητας και εμπειρίας σχετικά με τον τύπο του αεροσκάφους για το οποίο ζητείται η έκδοση της άδειας.

2. Η χορήγηση άδειας χειριστή αεροσκάφους γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος υπ’αρ.1 της διεθνούς συμβάσεως του Σικάγου 1944.

3. Η άδεια εκδίδεται από την αρμόδια αρχή και αναφέρει ρητώς ότι υπόκειται στην κατά την παράγραφο 4 επικύρωση.

4. Η συνέχιση της συνδρομής των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 ελέγχεται σε τακτές χρονικές περιόδους και επικυρώνεται από την αρμόδια αρχή στο έγγραφο της άδειας.

5. Οι χρονικές περίοδοι, οι όροι και η διαδικασία διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων προς χορήγηση ή επικύρωση της άδειας ορίζονται με διάταγμα του Υπουργού. Mε κανονισμό ορίζονται τα τέλη και τα έξοδα τα οποία οφείλει να καταβάλει ο υποψήφιος για την διενέργεια των ελέγχων και δοκιμασιών.

6. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 7, αν εκλείψει μεταγενέστερα οποιαδήποτε προϋπόθεση της παραγράφου 1, η άδεια ανακαλείται ή δεν επικυρώνεται.

7. Η άδεια χειριστή αεροσκάφους αναστέλλεται στην περίπτωση -

(α) τραυματισμού,

(β) ασθένειας,

(γ) συμπεριφοράς, στην οποία πιθανολογείται τέλεση πειθαρχικού αδικήματος τιμωρούμενου με αναστολή της άδειας, ή

(δ) άλλου συμβάντος, εφόσον στις περιπτώσεις (α), (β), (γ) ή (δ) θεμελιώνονται εύλογες αμφιβολίες για την ικανότητα ή καταλληλότητα του χειριστή προς ασφαλή εκτέλεση των καθηκόντων του, και

(ε) σε περίπτωση εγκυμοσύνης.

8. Λεπτομέρειες ρυθμίζει διάταγμα του Υπουργού.

Υπόλοιπο ιπτάμενο τεχνικό πλήρωμα

Οι διατάξεις των άρθρων 19 (δικαίωμα διακυβερνήσεως αεροσκάφους) και 20 (αδεία χειριστή αεροσκάφους) εφαρμόζονται κατ’αναλογία και στο υπόλοιπο ιπτάμενο τεχνικό πλήρωμα.

Αποδοχή και αναγνώριση αλλοδαπών αδειών ιπταμένου τεχνικού πληρώματος

1. Άδειες του ιπτάμενου τεχνικού πληρώματος, οι οποίες έχουν εκδοθεί ή επικυρωθεί από συμβαλλόμενο κράτος της Διεθνούς Συμβάσεως του Σικάγου 1944 και σύμφωνα με παράρτημα 1 αυτής, γίνονται αποδεκτές, εφόσον οι προϋποθέσεις εκδόσεως ή επικυρώσεως τους είναι, κατά την κρίση της αρμόδιας αρχής, ισότιμες ή υπέρτερες από τα ελάχιστα όρια που ορίζονται σε διάταγμα του Υπουργού.

2. Άδειες του ιπταμένου τεχνικού πληρώματος, οι οποίες έχουν χορηγηθεί από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από κράτος μέλος που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο γίνονται αποδεκτές σύμφωνα με κανονισμούς.

3. Επαγγελματικές άδειες του ιπτάμενου τεχνικού πληρώματος, οι οποίες έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Συνδυασμένων Αεροπορικών Αρχών (JAA Licenses) θεωρούνται ότι έχουν χορηγηθεί βάσει του παρόντος Νομού, εκτός εάν η αρμόδια αρχή αποφασίσει διαφορετικά.

4. Η κατά τις προηγούμενες παραγράφους αποδοχή ανακαλείται, εάν εκλείψει μεταγενέστερα οποιαδήποτε προϋπόθεση χορηγήσεως άδειας.

5. Τα εμπιστευτικά στοιχειά που περιέχονται στην αρμόδια αρχή κατά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο.

Πλήρωμα θαλάμου επιβατών

Ως μέλη πληρώματος θαλάμου επιβατών αεροσκάφους που μεταφέρει επιβάτες μπορούν να απασχοληθούν μόνο πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει επιτυχώς αρχική και περιοδικώς επαναλαμβανομένη εκπαίδευση. Η εκπαίδευση αυτή παρέχεται από τον αερομεταφορέα, αφού εγκριθεί από την αρμόδια αρχή. Το άρθρο 28 (εκπαίδευση πληρώματος θαλάμου επιβατών) δεν θίγεται.

Αναγκαίο πλήρωμα

1. Κάθε αεροσκάφος πρέπει να έχει τουλάχιστον το πλήρωμα που ορίζει το πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας του αεροσκάφους αυτού. Αν συγκεκριμένες περιστάσεις το επιβάλλουν, η αρμόδια αρχή μπορεί, για τις περιπτώσεις αυτές, να ορίσει ανώτερο αριθμό πληρώματος.

2. Αλλοδαπά αεροσκάφη πρέπει να έχουν τουλάχιστον το πλήρωμα που ορίζει το δίκαιο του κράτους νηολογήσεώς τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ
Άδεια εκπαιδευτή χειριστών

6. Το επάγγελμα του εκπαιδευτή χειριστών αεροσκάφους μπορεί να ασκήσει μόνο όποιος κατέχει την σχετική άδεια. Η άδεια αυτή μπορεί να χορηγείται υπό όρους και προθεσμίες.

7. Η άδεια χορηγείται μόνο σε πρόσωπα που κατέχουν, και εφόσον χρόνο διατηρούν, έγκυρη άδεια χειριστή του αεροσκάφους, στο οποίο θα διεξαχθεί η εκπαίδευση, και αφορά μόνο εκπαίδευση στον τύπο αυτό του αεροσκάφους.

8. Η άδεια δεν χορηγείται, αν γεγονότα θεμελιώνουν εύλογη υποψία –

(α) ότι μπορεί να διακινδυνεύεται η δημόσια τάξη και ασφάλεια, ή

(β) ότι ο υποψήφιος ή ο εκπαιδευτής του είναι, εν όψει του δημόσιου συμφέροντος, ακατάλληλοι για την παροχή ή αποδοχή εκπαιδεύσεως χειριστών αεροσκάφους.

9. Αν εκλείψει μεταγενέστερα οποιαδήποτε προϋπόθεση της παραγράφου 2, ή αν γίνουν γνωστά αποκρυβέντα ή ανακύψουν νέα γεγονότα κατά την έννοια της παραγράφου 3, η άδεια ανακαλείται ή δεν ανανεώνεται.

10. Η άδεια μπορεί να ανακληθεί, αν παρέμεινε αχρησιμοποίητη άνω του έτους.

11. Η πρακτική άσκηση των χειριστών μπορεί να διενεργηθεί μόνο υπό την εποπτεία προσώπου που κατέχει άδεια εκπαιδευτή.

Εκπαίδευση υπόλοιπου ιπτάμενου τεχνικού πληρώματος

Η εκπαίδευση του υπόλοιπου ιπτάμενου τεχνικού πληρώματος παρέχεται από εκπαιδευτές που έχουν την απαιτούμενη άδεια στο πλαίσιο της γενικής εκπαιδεύσεως των εκάστοτε κλάδων.

Πρόσβαση σε σχολές χειριστών αεροσκαφών

Υπήκοοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή κρατών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο γίνονται δεκτοί σε δημόσιες ή ιδιωτικές σχολές χειριστών αεροσκαφών ή λοιπού ιπταμένου τεχνικού προσωπικού, που λειτουργούν στην Δημοκρατία, και υπάγονται στις ίδιες εξετάσεις και διαδικασίες για χορήγηση αδείας υπό τους ίδιους όρους, όπως και οι κύπριοι υπήκοοι.

Εκπαίδευση πληρώματος θαλάμου επιβατών

Η κατά το άρθρο 23 (πλήρωμα θαλάμου επιβατών) εκπαίδευση του πληρώματος θαλάμου επιβατών περιλαμβάνει απαραιτήτως τα καθήκοντα ασφαλείας πτήσεως και παροχής πρώτων βοηθειών.

KΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ
Καθήκοντα

12. Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους διασφαλίζει ότι –

(α) ένας τουλάχιστον χειριστής ελέγχει αδιάκοπα το αεροσκάφος καθ’ όλη την διάρκεια της πτήσεως,

(β) οι επιβάτες και το πλήρωμα ενημερώνονται για τους κανόνες ασφαλείας και τους τηρούν,

(γ) σε περίπτωση καθυστερήσεως της απογειώσεως μετά την επιβίβαση ή της προσγειώσεως, η οποία υπερβαίνει τα δεκαπέντε λεπτά, οι επιβάτες ενημερώνονται για τα αίτια και την προβλεπόμενη διάρκεια, κατά τακτά

(δ) όλα τα έγγραφα που κατά το άρθρο 18 (έγγραφα φερόμενα επί του αεροσκάφους) πρέπει να φέρονται επί του αεροσκάφους, καθώς και όλα τα αναγκαία για την αεροναυτιλία αντικείμενα και στοιχεία βρίσκονται και είναι διαθέσιμα στο αεροσκάφος,

(ε) τα καθήκοντα και οι διατυπώσεις πριν, κατά την διάρκεια και μετά την πτήση εκπληρώνονται,

(στ) η αρμόδια αρχή ενημερώνεται για όλα τα συμβάντα που πρέπει κατά τον παρόντα Νόμο, ιδίως το άρθρο 17 (τεχνικός έλεγχος της πτητικής ικανότητας) παράγραφος 7, κανονισμούς του Υπουργικού Συμβούλιου ή διατάγματα του Υπουργού να αναφέρονται σ’αυτήν,

(ζ) η υπηρεσία ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας ενημερώνεται για όλες τις επικίνδυνες συνθήκες καιρού ή εναέριας κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της πτήσεως, οι οποίες μπορεί να έχουν σημασία για άλλα αεροσκάφη,

(η) εκτελούνται όλα τα άλλα καθήκοντα που προβλέπονται σε κανονισμούς του Υπουργικού Συμβούλιου ή διατάγματα του Υπουργού.

13. Οι αντίθετες προς τα ανωτέρω καθήκοντα εντολές του αερομεταφορέα δεν απαλλάσσουν τον κυβερνήτη από την υποχρέωση συμμορφώσεώς του προς τα καθήκοντα αυτά. Tο άρθρο 250 (αξιόποινες πράξεις) παράγραφος 6 δεν θίγεται.

Εξουσίες

14. Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους ασκεί κατά την διάρκεια της πτήσεως και των ενδιάμεσων σταθμεύσεων την εξουσία επί του πληρώματος και των επιβατών η οποία επιβάλλεται προς διαφύλαξη της ασφάλειας του αεροσκάφους, των επιβαινόντων προσώπων, του φορτίου και των λοιπών μεταφερόμενων αντικειμένων, καθώς και της ασφάλειας, αποτελεσματικότητας και ομαλότητας της αεροναυτιλίας.

15. Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους λαμβάνει κατά την διάρκεια της πτήσεως κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας, και μπορεί ιδίως –

(α) να απαιτεί από οποιοδήποτε μέλος του πληρώματος την εκτέλεση υπηρεσίας διαφορετικής από εκείνη για την οποία έχει προσληφθεί,

(β) να απαγορεύει την επιβίβαση παντός προσώπου που βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοολούχων ποτών, ναρκωτικών ή φαρμάκων σε βαθμό επικίνδυνο για την ασφάλεια του αεροσκάφους, των επιβαινόντων προσώπων, του φορτίου και των λοιπών μεταφερόμενων αντικειμένων, και να ζητεί εν ανάγκη την συνδρομή των δημόσιων αρχών,

(γ) να επιβάλλει την αποκατάσταση της τάξεως, διατάσσοντας μέλη του πληρώματος, με την συνδρομή των διατεθειμένων προς τούτο επιβατών, να προβαίνουν στην σύλληψη και κράτηση προσώπου που εξετέλεσε ή βρίσκεται στην αρχή εκτελέσεως αξιόποινης πράξεως η πράξεως η όποια θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του αεροσκάφους ή των προσώπων ή πραγμάτων που βρίσκονται σ’ αυτό, ή η οποία θέτει σε κίνδυνο την τάξη και πειθαρχία στο αεροσκάφος, μέχρις ότου το πρόσωπο αυτό παραδοθεί στις δημόσιες αρχές του τόπου της επόμενης προσγειώσεως του αεροσκάφους,

(δ) να διατάσσει την αποβίβαση σε ενδιάμεση στάθμευση ή αναγκαστική προσγείωση παντός προσώπου το οποίο κρίνει, βάσει της συμπεριφοράς του ή για άλλο σοβαρό λόγο, ως επικίνδυνο για την ασφάλεια του αεροσκάφους, των επιβαινόντων προσώπων, του φορτίου και των λοιπών μεταφερόμενων αντικειμένων, και να ζητεί εν ανάγκη την συνδρομή των δημόσιων αρχών.

16. Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους μπορεί να ζητεί την συνδρομή των δημόσιων αρχών του τόπου της ενδιάμεσης σταθμεύσεως ή του προορισμού της πτήσεως για την σύλληψη προσώπου, που εξετέλεσε ή βρίσκεται στην αρχή εκτελέσεως αξιόποινης πράξεως επί του αεροσκάφους, και την απομάκρυνσή του από το αεροσκάφος.

17. Σε περιπτώσεις συλλήψεως, κρατήσεως και ακούσιας αποβιβάσεως ειδοποιούνται οι δημόσιες αρχές των αερολιμένων απογειώσεως και επόμενης προσγειώσεως του αεροσκάφους, καθώς και οι πλησιέστερες διπλωματικές ή προξενικές αρχές του κράτους του οποίου την υπηκοότητα έχει ο θιγόμενος. Στις δημοσιές αυτές αρχές παραδίδονται τα έγγραφα και κοινοποιούνται οι πληροφορίες που αφορούν τον θιγόμενο.

18. Κατά την διάρκεια της πτήσεως ο κυβερνήτης του αεροσκάφους ασκεί αρμοδιότητες ληξιάρχου και συντάσσει τις προβλεπόμενες εκάστοτε πράξεις. Αντίγραφα των πράξεων, υπογεγραμμένα από τον κυβερνήτη, αποστέλλονται αμελλητί στις αρμόδιες αρχές. Οι διατάξεις των περί της Εμπορικής Ναυτιλίας (Πλοίαρχοι και Ναυτικοί) Νόμων του 1968 μέχρι 1996 και οποιουδήποτε νομού τους τροποποιεί ή τους αντικαθιστά, εφαρμόζονται αναλόγως.

19. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν τις διατάξεις της διεθνούς συμβάσεως του Τόκυο 1963, της διεθνούς συμβάσεως της Χάγης 1970 και της διεθνούς συμβάσεως του Μόντρεαλ 1971.

Ευθύνη

1. Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους ευθύνεται για την ασφάλεια του αεροσκάφους, του πληρώματος, των επιβαινόντων προσώπων, του φορτίου και των λοιπών μεταφερόμενων αντικειμένων καθ’όλη την διάρκεια της πτήσεως ή των ενδιάμεσων σταθμεύσεων, έστω και αν κατά το κρίσιμο χρονικό σημείο άλλο πρόσωπο κυβερνά το αεροσκάφος. Το άρθρο 108 (αποφυγή συγκρούσεως) παράγραφος 2 δεν θίγεται.

2. Σε περίπτωση που ο κυβερνήτης του αεροσκάφους, κατά την διάρκεια της πτήσεως η των ενδιάμεσων σταθμεύσεων, χάνει για οποιοδήποτε λόγο την ικανότητα να κυβερνά το αεροσκάφος, η ευθύνη της παραγράφου 1 μετατίθεται στον συγκυβερνήτη ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που αναλαμβάνει την διακυβέρνηση του αεροσκάφους.

3. Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους ή το άλλο πρόσωπο κατά την παράγραφο 2, που ενεργεί υπό την απειλή προσώπων, τα οποία έθεσαν παράνομα το αεροσκάφος υπό την εξουσία τους, απαλάσσεται από κάθε ευθύνη. Οφείλει όμως, στο πλαίσιο του ευλόγου, να προσπαθεί να διαφυλάσσει την ασφάλεια της πτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ
Κατάταξη

1. Τα αεροδρόμια διακρίνονται σε αερολιμένες και πεδία προσγειώσεως.

2. Τα αεροδρόμια διακρίνονται σε πολιτικά και στρατιωτικά. Ο νόμος αυτός αναφέρεται μόνο στα πολιτικά αεροδρόμια, εκτός αν ρητώς προβλέπεται το αντίθετο, κυρίως στο Κεφάλαιο Εικοστό Έκτο (αστική ευθύνη αερομεταφορέων), ιδίως άρθρο 231 (αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής) παράγραφος 3. Το άρθρο 40 (δημόσια και ιδιωτική χρήση αεροδρομίων) παράγραφος 6 δεν θίγεται.

3. Τα αεροδρόμια είναι δημόσια ή ιδιωτικά.

4. Τα αεροδρόμια είναι δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσεως. Το άρθρο 40 (δημόσια και ιδιωτική χρήση αεροδρομίων) παράγραφοι 2 και 4 δεν θίγεται.

5. Οι αερολιμένες μπορεί να είναι τελωνειακοί ή/και υγειονομικοί. Το άρθρο 8 (κρατική ρύθμιση και εποπτεία) παράγραφοι 5 και 6 δεν θίγεται.

Αδεία αεροδρομίου

1. Η κατασκευή και λειτουργιά αεροδρομίου προϋποθέτει διοικητική αδεία (αδεία αεροδρομίου), η οποία μπορεί να είναι συστατικό μέρος συμβάσεως δημόσιου.

2. Η άδεια για την κατασκευή, καθώς και την ουσιώδη ανασκευή ή επέκταση αεροδρομίου που δεν ανήκει στην κυριότητα του κράτους χορηγείται ως έξης:

(α) την άδεια κατασκευής αερολιμένα χορηγεί το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφαση,

(β) την άδεια κατασκευής πεδίου προσγειώσεως ή ανασκευής ή διευρύνσεως αερολιμένα ή πεδίου προσγειώσεως χορηγεί ο Υπουργός με διάταγμα,

(γ) την άδεια αναβαθμίσεως πεδίου προσγειώσεως σε αερολιμένα χορήγει το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφαση.

3. Οι άδειες της παραγράφου 2 χορηγούνται -

(α) στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πράγματι εκμεταλλεύεται ή πρόκειται να εκμεταλλευθεί το αεροδρόμιο,

(β) για δημόσια ή ιδιωτική χρήση,

(γ) για ορισμένου τύπου αεροσκάφη,

(δ) για χρονική περίοδο που δεν μπορεί να είναι βραχύτερη των πέντε ούτε μακρότερη των εικοσιπέντε ετών, αλλά που μπορεί να ανανεώνεται για τις ίδιες η βραχύτερες περιόδους.

4. Οι άδειες της παραγράφου 2 μπορούν να συνοδεύονται με όρους η/και προθεσμίες στο πλαίσιο του παρόντος Νόμου και των βάσει αυτού εκδιδομένων κανονισμών. Η άδεια αναγράφει την χρονική περίοδο, εντός της οποίας πρέπει να γίνει η έναρξη των εργασιών, καθώς και την προθεσμία, εντός της οποίας πρέπει να έχουν περατωθεί οι εργασίες. Μετά την παρέλευση των προθεσμιών αυτών η άδεια θεωρείται ότι δεν ισχύει πλέον, εκτός αν ανανεωθεί.

5. Αν κατά τις εργασίες κατασκευής ή ανασκευής ή επεκτάσεως αεροδρομίου είναι πολύ πιθανή η πρόκληση σημαντικών ζημιών στο δημόσιο ή σε τρίτους, η αρμόδια αρχή εξαρτά την χορήγηση της άδειας από την παροχή εύλογης εγγυήσεως εκ μέρους του αιτούντος. Η εγγύηση αυτή περιλαμβάνει την σύναψη ασφαλιστικής συμβάσεως για ευθύνη έναντι τρίτου.

6. Η άδεια αερολιμένα χορηγείται ή ανανεώνεται, η δε άδεια αναβαθμίσεως πεδίου προσγειώσεως χορηγείται, μόνο αν η γεωγραφική θέση, φύση και έκταση του ακινήτου, καθώς και ο υφιστάμενος ή προγραμματισμένος αεροναυτιλιακός εξοπλισμός και αεροναυτιλιακές διευκολύνσεις του αεροδρομίου, συμπεριλαμβανομένων των ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών και άλλων ηλεκτρονικών, καθώς και μετεωρολογικών υπηρεσιών, είναι κατάλληλοι για την ασφαλή, τακτική, αποτελεσματική και οικονομική εκμετάλλευση των προτεινόμενων αεροπορικών υπηρεσιών και αεροσκαφών. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα σχετικά παραρτήματα της διεθνούς συμβάσεως του Σικάγου 1944.

7. Η άδεια πεδίου προσγειώσεως χορηγείται ή ανανεώνεται μόνο, αν αυτό είναι κατάλληλο για την ασφαλή άφιξη και αναχώρηση αεροσκαφών του αναφερόμενου στην άδεια τύπου.

8. Η άδεια αεροδρομίου χορηγείται ή ανανεώνεται μόνο αν, κατά την σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων υπηρεσιών για την πολεοδομία, την χωροταξία και την προστασία του περιβάλλοντος, τηρούνται οι διατάξεις για την χωροταξία, την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία από τον θόρυβο, τις δονήσεις και τα εκπεμπόμενα αέρια. Οι ανωτέρω υπηρεσίες λαμβάνουν υπ’όψη τα υποβληθέντα σ’αυτές υπομνήματα εμπειρογνωμόνων ή εχόντων έννομο συμφέρον.

9. Η άδεια αεροδρομίου χορηγείται ή ανανεώνεται υπό την προϋπόθεση ότι η κυριότητα επ’αυτού αντιστοιχεί στις διατάξεις του άρθρου 11 (εγγραφή) παρ.1 στοιχείο (δ) για την εγγραφή αεροσκάφους στο Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών. Οι διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 και 3 εφαρμόζονται αναλόγως.

10. Σε περίπτωση που δεν εκπληρώνεται μεν προσωρινά μια από τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού για την χορήγηση ή ανανέωση άδειας αεροδρομίου, αλλά αναμένεται ευλόγως η σύντομη εκπλήρωσή της, η άδεια αεροδρομίου μπορεί κατ’εξαίρεση να χορηγηθεί ή να ανανεωθεί με δεόντως αιτιολογημένη απόφαση του κατά την παράγραφο 1 αρμόδιου Υπουργικού Συμβούλιου ή Υπουργού, για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες επί πεδίων προσγειώσεως και το ένα έτος επί αερολιμένων.

11. Χωρίς έγκυρη άδεια αεροδρομίου δεν είναι έγκυρη η σύναψη οποιασδήποτε συμβάσεως με αντικείμενο το αεροδρόμιο ή μέρος αυτού.

12. Για την χορήγηση ή ανανέωση άδειας αεροδρομίου εισπράττονται τέλη, οριζόμενα με κανονισμούς του Υπουργικού Συμβουλίου, και αποδίδονται δαπάνες.

13. Η διεύθυνση του αεροδρόμιου οφείλει να αναφέρει αμελλητί στην αρμόδια αρχή οποιαδήποτε μεταβολή στις ανωτέρω προϋποθέσεις χορηγήσεως ή ανανεώσεως άδειας αεροδρομίου.

14. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν θίγουν τις διατάξεις άλλης συναφούς νομοθεσίας.

Ρήτρα δημόσιου συμφέροντος

1. Η άδεια αεροδρομίου δεν χορηγείται ούτε ανανεώνεται, αν γεγονότα θεμελιώνουν εύλογη υποψία, ότι διακινδυνεύεται η δημόσια τάξη και ασφάλεια. Αν τέτοια γεγονότα ανακύψουν μεταγενέστερα, η άδεια μπορεί να ανακληθεί από το όργανο το οποίο την είχε χορηγήσει.

2. Για λόγους δημόσιου συμφέροντος ο Υπουργός μπορεί κατ’εξαίρεση να αναστέλλει προσωρινά την άδεια αεροδρομίου. Για την επαναφορά σε ισχύ ή την οριστική ανάκληση της άδειας αποφασίζει το Υπουργικό Συμβούλιο ή ο Υπουργός, ανάλογα με το ποιός είχε αρχικά χορηγήσει την άδεια.

3. Σε περίπτωση πολέμου ή άλλου δημόσιου κίνδυνου που απειλεί την ύπαρξη της Δημοκρατίας ή τμήματος της ο Υπουργός μπορεί με διάταγμα να θέτει ένα αεροδρόμιο, για ορισμένο η αόριστο χρόνο, υπό κρατική διοίκηση. Τους όρους και την διαδικασία ορίζει κανονισμός.

Τεχνικός έλεγχος αεροδρομίων

1. Μετά την υποβολή αιτήσεως για την χορήγηση της άδειας αεροδρομίου ή άδειας αναβαθμίσεως πεδίου προσγειώσεως σε αερολιμένα, και πριν χορηγηθεί η ζητούμενη άδεια, η αρμόδια αρχή ελέγχει αν το προορισμένο για τον σκοπό αυτό ακίνητο και τα σχέδια κατασκευής και τεχνικού εξοπλισμού του προτεινομένου αεροδρομίου εκπληρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις χορηγήσεως της ζητούμενης άδειας:

Νοείται ότι για την κατασκευή, την ανακατασκευή ή την επέκταση αεροδρομίου δεν απαιτείται η εξασφάλιση άδειας δυνάμει του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου.

2. Μετά την κατασκευή του αεροδρομίου, για το οποίο χορηγήθηκε άδεια, και πριν την έναρξη λειτουργίας του, η αρμόδια αρχή ελέγχει, αν η περατωθείσα κατασκευή και ο έτοιμος προς λειτουργία τεχνικός εξοπλισμός του αεροδρομίου εκπληρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις χορηγήσεως και τους κατά την παράγραφο 3 όρους της χορηγηθείσας άδειας.

3. Κατά την διάρκεια λειτουργίας του αεροδρομίου η αρμόδια αρχή διενεργεί τεχνικό έλεγχο του αεροδρομίου και του εξοπλισμού του -

(α) κατά περιοδικά χρονικά διαστήματα,

(β) μετά την εκτέλεση μετατροπών ή ουσιωδών επισκευών,

(γ) κάθε φορά που φυσικό γεγονός, βλάβη ή ελαττωματική λειτουργία επιβάλλει τον έλεγχο,

(δ) κάθε φορά που η αρμόδια αρχή κρίνει τον έλεγχο αναγκαίο.

4. Μετά την θετική έκβαση του ελέγχου της παραγράφου 1 χορηγείται η ζητηθείσα άδεια αεροδρομίου ή αναβαθμίσεως πεδίου προσγειώσεως σε αερολιμένα. Μετά την θετική έκβαση του ελέγχου της παραγράφου 2 εξουσιοδοτείται η έναρξη λειτουργίας του αεροδρομίου με σχετική καταχώριση στην χορηγηθείσα άδεια. Μετά την θετική έκβαση των ελέγχων της παραγράφου 3 ανανεώνεται η άδεια του αεροδρομίου.

5. Αν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει την μη τήρηση όρου, ο οποίος περιλαμβάνεται σε ισχύουσα άδεια αεροδρομίου ή στα σχετικά παραρτήματα της διεθνούς συμβάσεως του Σικάγου 1944, ή διαπιστώσει λάθη ή παραλείψεις στον έλεγχο, ή αν συμβούν φυσικά γεγονότα ή βλάβες οι οποίες μπορούν να διακινδυνεύουν την ασφάλεια αεροσκαφών ή χρηστών η περιοίκων του αεροδρομίου, η αρμόδια αρχή λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, συμπεριλαμβανομένης, αν αυτό επιβάλλουν λόγοι ασφάλειας, της αναστολής ή και ανακλήσεως της άδειας του αεροδρομίου.

6. Κάθε φυσικό γεγονός, βλάβη ή ελαττωματική λειτουργία, που μπορεί να διακινδυνεύει την ασφάλεια αεροσκάφους ή χρηστών η περιοίκων αεροδρομίου, αναφέρεται αμέσως στην αρμόδια αρχή.

7. Το Υπουργικό Συμβούλιο ορίζει με κανονισμούς τα τέλη και έξοδα τα οποία οφείλει να καταβάλλει ο εκμεταλλευόμενος το αεροδρόμιο.

Κρατική εποπτεία επί των αεροδρομίων

1. Στο πλαίσιο της διαμορφώσεως και εκτελέσεως της πολιτικής αεροπορικών μεταφορών, και των οικονομικών, τουριστικών, περιβαλλοντολογικών και άλλων πολιτικών συσχετίσεων και επιπτώσεών της, καθώς και στο πλαίσιο των διεθνών δεσμεύσεων και επιδιώξεων της Δημοκρατίας, ο Υπουργός, και κατ’εξουσιοδότησή του η αρμόδια αρχή, ασκεί κρατική εποπτεία επί των αεροδρομίων, ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς.

2. Η ανωτέρω παράγραφος δεν θίγει την ισχύ των άρθρων 8 (κρατική ρύθμιση και εποπτεία) και 34 (ρήτρα δημόσιου συμφέροντος).

3. Ο Υπουργός, αφού ακούσει την γνώμη των εκμεταλλευομένων θιγόμενο δημόσιο ή ιδιωτικό αεροδρόμιο, μπορεί να απευθύνει σ’αυτούς γενικές ή ειδικές οδηγίες για να προβούν σε ορισμένες πράξεις ή παραλείψεις προς το συμφέρον της εθνικής ασφάλειας ή των διεθνών σχέσεων ή δεσμεύσεων της Δημοκρατίας. Αν για λόγους δημόσιου συμφέροντος, κατά την κρίση του Υπουργού, οι οδηγίες αυτές δεν πρέπει να γίνουν δημόσια γνωστές, χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές και απαγορεύεται η κοινοποίησή τους σε τρίτους.

Κυριότητα επί αεροδρομίου

1. Η κυριότητα επί αεροδρομίου μπορεί να ανήκει πλήρως ή εν μέρει στο κράτος, σε οργανισμό τοπικής αυτοδιοικήσεως ή σε άλλο νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου ή σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, ελεγχόμενο οικονομικά από ιδιώτες ή από το κράτος ή νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου.

2. Η κυριότητα επί αεροδρομίου, όπως και τα ελέγχοντα οικονομικά συμφέροντα μπορούν να μεταβιβάζονται, πλήρως ή εν μέρει, από τον δημόσιο στον ιδιωτικό και από τον ιδιωτικό στον δημόσιο τομέα.

3. Η κυριότητα ή δικαίωμα από χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) ή άλλο δικαίωμα εκμεταλλεύσεως αερολιμένα, που δεν ανήκει στο κράτος, μεταβιβάζεται ύστερα από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου. Χωρίς έγκριση η άδεια του αερολιμένα θεωρείται ως ανακληθείσα με την σύναψη της συμβάσεως μεταβιβάσεως.

4. Η διοίκηση αεροδρομίου που ανήκει στον δημόσιο τομέα μπορεί να ανατίθεται σε ιδιώτες.

6. Παρά τις διατάξεις του περί Κτήσεως Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Αλλοδαποί) Νόμου και του άρθρου 18 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακάτοχοι, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να συνάπτει Σύμβαση Δημοσίου δυνάμει των περί Προσφορών του Δημοσίου Νόμων του 1997 μέχρι 2001, με την οποία να εκμισθώνει οποιοδήποτε αεροδρόμιο ή να αναθέτει σε οποιοδήποτε πρόσωπο την κατασκευή, διαχείριση, ανάπτυξη, επέκταση, τροποποίηση, διεύθυνση ή λειτουργιά οποιουδήποτε αεροδρομίου.

Περιορισμοί κυριότητας

1. Στον βαθμό που μπορούν να διακινδυνεύουν ή να παρεμποδίζουν την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία της πολιτικής αεροπορίας, απαγορεύεται στην κατά την παράγραφο 3 καθοριζόμενη περιοχή του αεροδρομίου -

(α) η άσκηση δικαιωμάτων εκ της κυριότητας ή άλλων εμπράγματων ή ενοχικών δικαιωμάτων,

(β) η εγκατάσταση η/και χρήση ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών ή άλλων ηλεκτρονικών σταθμών ή συσκευών,

(γ) η φύτευση ή διατήρηση δέντρων ή άλλων φυτών πάνω από ένα προκαθορισμένο ύψος,

(δ) η εγκατάσταση ή διατήρηση κεραιών, διαφημίσεων ή άλλων υπερυψωμάτων πάνω από ένα προκαθορισμένο ύψος,

(ε) η τοποθέτηση, διέλευση, συντήρηση ή επισκευή ηλεκτροφόρων, τηλεφωνικών ή άλλων καλωδίων ή σωλήνων πάνω από ακίνητα.

2. Προς εξυπηρέτηση της ασφαλούς και αποτελεσματικής λειτουργίας της πολιτικής αεροπορίας, επιτρέπεται στην κατά την παράγραφο 3 καθοριζόμενη περιοχή του αεροδρομίου και με δαπάνες του δημοσίου:

(α) η τοποθέτηση σημάτων,

(β) η απομάκρυνση αντικειμένων ή η κοπή δένδρων,

(γ) η αναρρύθμιση ή κατάργηση οδών και διόδων,

(δ) η λήψη άλλων αναγκαίων για την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της πολίτικης αεροπορίας μέτρων.

3. Με διάταγμα του Υπουργού και κριτήριο τις ανάγκες της ασφαλούς και αποτελεσματικής πολιτικής αεροπορίας, καθορίζεται η περιοχή του αεροδρομίου και το επιτρεπόμενο ανώτατο ύψος φυτών, κτισμάτων και άλλων αντικειμένων.

4. Κατά την εφαρμογή του άρθρου αυτού αποφεύγονται μέτρα που είναι για τους ιδιώτες, λόγω του είδους η/και της διάρκειάς τους, επαχθέστερα από τον αναγκαίο εκάστοτε βαθμό.

5. Για τους ανωτέρω περιορισμούς κυριότητας καταβάλλεται αποζημίωση στο μέτρο που το είδος ή/και η διάρκεια του περιορισμού θίγει τον πυρήνα του δικαιώματος της ιδιοκτησίας.

Αναγκαστική απαλλοτρίωση

1. Η κατασκευή, επέκταση η απρόσκοπτη λειτουργία πολιτικού αεροδρομίου ή άλλων εγκαταστάσεων της πολιτικής αεροπορίας εξυπηρετεί σκοπό δημόσιας ωφέλειας, κατά την έννοια του άρθρου 23 παράγραφος 4 του Συντάγματος, και δικαιολογεί την αναγκαστική απαλλοτρίωση της αναγκαίας προς τούτο κινητής ή ακίνητης ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος επί της ιδιοκτησίας αυτής. Κατά τα λοιπά ισχύει ο περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως Νόμος του 1962 μέχρι (Αρ. 2) 1996.

2. Η αποζημίωση βαρύνει τον κάτοχο άδειας του ωφελούμενου αεροδρομίου. Αν όμως πρόκειται για μέτρα που εξυπηρετούν άμεσα την ασφάλεια πτήσεως, άσχετα με την προσγείωση ή απογείωση αεροσκαφών, η αποζημίωση βαρύνει το δημόσιο.

3. Η παράγραφος 2 εφαρμόζεται ανάλογα στις περιπτώσεις που οφείλεται αποζημίωση κατά το άρθρο 38 (περιορισμοί κυριότητας) παράγραφος 6.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ ΧΡΗΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ
Δημόσια και ιδιωτική χρήση αεροδρομίων

1. Η δημόσια χρήση αεροδρομίων τελεί υπό την επιφύλαξη της χωρητικότητάς τους και των ισχυόντων κανόνων ασφαλείας.

2. Οι αερολιμένες είναι πάντοτε δημόσιας χρήσεως.

3. Για την διεξαγωγή αεροπορικών δρομολογίων επιτρέπεται μόνο η χρήση αερολιμένων.

4. Τα πεδία προσγειώσεως είναι δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσεως. Ο Υπουργός ορίζει με διάταγμα, ποιά πεδία προσγειώσεως είναι ανοικτά σε δημόσια χρήση.

5. Η ιδιωτική χρήση αεροδρομίων τελεί υπό την επιφύλαξη καταστάσεων ανάγκης. Αεροσκάφος σε κατάσταση ανάγκης δικαιούται να προσγειωθεί με απόλυτη προτεραιότητα και σε πεδίο προσγειώσεως ιδιωτικής χρήσεως, ανεξάρτητα από το είδος του αεροσκάφους για το οποίο έχει εκδοθεί η άδεια αεροδρομίου και ανεξάρτητα από την συναίνεση του ιδιοκτήτη ή του εκμεταλλευομένου το πεδίο προσγειώσεως. Αρκεί, στο μέτρο του δυνατού, η συνεννόηση του χειριστή του αεροσκάφους με τον υπεύθυνο για την εναέρια κυκλοφορία του πεδίου προσγειώσεως με σκοπό να αποφευχθούν ατυχήματα και ζημίες.

6. Η χρήση στρατιωτικών αεροδρομίων από πολιτικά αεροσκάφη επιτρέπεται μόνο ύστερα από άδεια του Υπουργού Άμυνας.

Περιορισμοί χρήσεως

1. Ο Υπουργός, αφού ακούσει στον διαθέσιμο χρόνο την γνώμη του εκμεταλλευομένου το θιγόμενο αεροδρόμιο, μπορεί με απόφαση να απαγορεύει ή να περιορίζει την χρήση ενός αεροδρομίου ή μέρους αυτού, αν κρίνει τούτο αναγκαίο για την ασφαλή άφιξη, στάθμευση ή αναχώρηση αεροσκάφους.

2. Ο Υπουργός, αφού ακούσει την γνώμη του εκμεταλλευομένου το θιγόμενο αεροδρόμιο, των θιγομένων αερομεταφορέων και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως της κατά το άρθρο 37 (κυριότητα επί αεροδρομίου) παράγραφος 3 περιοχής του αεροδρομίου, μπορεί με απόφαση να αυξομειώνει τον χρόνο του ημερονυκτίου στον οποίο επιτρέπονται κινήσεις αεροσκαφών ή/και τον συνολικό αριθμό τους ανά εικοσιτετράωρο ή άλλη χρονική περίοδο σε ένα συγκεκριμένο αεροδρόμιο. Λαμβάνει υπ’όψη και σταθμίζει ιδίως τους εξής παράγοντες:

(α) τις διεθνείς υποχρεώσεις της Δημοκρατίας και την κατάσταση των εξωτερικών σχέσεων, σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργού από τον Υπουργό των Εξωτερικών,

(β) την υγιή εξέλιξη της πολιτικής αεροπορίας σε όλη τη χώρα,

(γ) την ικανοποίηση των εύλογων συμφερόντων των χρηστών των αεροπορικών υπηρεσιών,

(δ) την προστασία της υγείας των περιοίκων του αεροδρομίου και την προστασία του περιβάλλοντος,

(ε) την ορθολογική χρήση του διαθέσιμου χρόνου στον διάδρομο προσγειώσεως του συγκεκριμένου αεροδρομίου.

Ίσοι οροι χρήσεως

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την κατανομή των χρονοθυρίδων και για τον προκαλούμενο ή εκπεμπόμενο από τα αεροσκάφη θόρυβο, δονήσεις και αέρια, η χρήση των αερολιμένων γίνεται υπό τους ίδιους όρους και τις ίδιες συνθήκες για όλα τα αεροσκάφη που έχουν, κατά το άρθρο 5 (δικαίωμα χρήσεως εναέριου χώρου), δικαίωμα χρήσεως του Κυπριακού του εναέριου χώρου.

2. Αυτό ισχύει και για την χρήση από όλα τα αεροσκάφη των αεροναυτιλιακών διευκολύνσεων, συμπεριλαμβανομένων των ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών και άλλων ηλεκτρονικών, καθώς και μετεωρολογικών υπηρεσιών, οι οποίες παρέχονται στον αερολιμένα για την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία της πολιτικής αεροπορίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΛΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ
Γενικοί Κανόνες

1. Για την χρήση από αεροσκάφος αερολιμένα και αεροναυτιλιακών διευκολύνσεων, κατά την έννοια του άρθρου 42 (ίσοι όροι χρήσεως) παράγραφος 2, μπορούν να εισπράττονται τέλη αερολιμένα.

2. Τα κατά την παράγραφο 1 τέλη οφείλονται από κοινού και κεχωρισμένα από τον εκμεταλλευόμενο ,τον κάτοχο και  τον κύριο του αεροσκάφους:

Νοείται ότι, ελλείψει οποιουδήποτε από τα αναφερόμενα πρόσωπα, ευθύνεται για την καταβολή του τέλους ο Κυβερνήτης του αεροσκάφους.

3. [Διαγράφηκε].

4. Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί με κανονισμό να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές για την διάρθρωση, διαβάθμιση, το ύψος των τελών και πρόβλεψη ποινικής ρήτρας, σύμφωνα με τα επόμενα άρθρα.

5. Σε περίπτωση υπερημερίας τελών, ο υπεύθυνος εκμεταλλεύσεως του αερολιμένα δικαιούται να ζητεί από το αρμόδιο δικαστήριο την έκδοση διατάγματος για την κατακράτηση του αεροσκάφους. Το άρθρο 249 (απαγόρευση απογειώσεως) παράγραφος 2 δεν θίγεται.

Ισότητα τελών

Τα κατά το άρθρο 43 (γενικοί κανόνες) επιβαλλόμενα τέλη σε αεροσκάφη, νηολογημένα σε συμβαλλόμενο κράτος της διεθνούς συμβάσεως του Σικάγου 1944, δεν επιτρέπεται να είναι υψηλότερα -

(α) προκειμένου περί αεροσκαφών που δεν εκτελούν τακτικά διεθνή δρομολόγια, από τα τέλη τα καταβλητέα από αεροσκάφη εγγεγραμμένα στο Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών, που ανήκουν στην ίδια κλάση και εκτελούν όμοια δρομολόγια,

(β) προκειμένου περί αεροσκαφών που εκτελούν τακτικά διεθνή δρομολόγια, από τα τέλη τα καταβλητέα από αεροσκάφη εγγεγραμμένα στο Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών, που εκτελούν όμοια δρομολόγια.

Επιτρεπόμενες διακρίσεις

Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 44 (ισότητα τελών) και των επόμενων άρθρων του παρόντος κεφαλαίου επιτρέπονται διακρίσεις κατά την επιβολή τελών αερολιμένα ανάλογα -

(α) με την εκτέλεση τακτικού ή μη τακτικού διεθνούς δρομολογίου,

(β) με τις απαιτούμενες διοικητικές η τελωνειακές διατυπώσεις,

(γ) με την μορφή ή/και την διάρκεια χρήσεως του αερολιμένα,

(δ) με τον τύπο, το βάρος ή/και τα λοιπά χαρακτηριστικά του αεροσκάφους,

(ε) με την χρονική ζώνη του εικοσιτετράωρου όντος της οποίας γίνεται η χρήση του αερολιμένα,

(στ) με τον βαθμό θορύβου, δονήσεων και αέριων τα οποία προκαλεί το αεροσκάφος,

(ζ) με τους λοιπούς όρους και συνθήκες υπό τις οποίες γίνεται η χρήση.

Τέλη αερολιμένα για αεροπορικά δρομολόγια προς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο

1. Ειδικά για την επιβολή τελών αερολιμένα σε εμπορικές πτήσεις, τακτικές ή μη, μεταξύ αερολιμένων ευρισκόμενων στην Δημοκρατία ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και των άρθρων 47 (Απαγόρευση διακρίσεων), 48 (Συσχέτιση με κόστος), 49 (Αναπροσαρμογή τελών), 50 (Διαφάνεια), 51 (Διαβουλεύσεις), 52 (Εποπτική Αρχή Αερολιμενικών Τελών), 53 (Νέες Υποδομές και Ποιοτικά Πρότυπα) και 54 (Διαφοροποίηση των Υπηρεσιών).

2. Η επιβολή τελών στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 διέπεται από τις αρχές της αποφυγής διακρίσεων, της συσχετίσεως με το κόστος και της διαφάνειας.

3. Οι ανωτέρω αρχές εφαρμόζονται σε κάθε αερολιμένα ή σύστημα αερολιμένων που είναι ανοικτό σε εμπορική κυκλοφορία. Τα άρθρα 48 (Συσχέτιση με κόστος), 49 (Αναπροσαρμογή τελών), 50 (Διαφάνεια), 51 (Διαβουλεύσεις), 52 (Εποπτική Αρχή Αερολιμενικών Τελών), 53 (Νέες Υποδομές και Ποιοτικά Πρότυπα) και 54 (Διαφοροποίηση των Υπηρεσιών) ισχύουν υποχρεωτικά για αερολιμένες, των οποίων η ετήσια κυκλοφορία είναι άνω των 5 εκατομμυρίων επιβατών ή στους αερολιμένες με την μεγαλύτερη εμπορική κίνηση στην περίπτωση που στη Δημοκρατία ουδείς αερολιμένας έχει ετήσια κίνηση των 5 εκατομμυρίων επιβατών.

4.(α) Η αρμόδια αρχή δημοσιεύει κατάλογο των αερολιμένων που βρίσκονται στο έδαφος της Δημοκρατίας και υπόκεινται στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/12/ΕΚ.

(β) Ο κατάλογος βασίζεται σε δεδομένα της Επιτροπής (Eurostat) και ενημερώνεται ετησίως.

5. Οι διατάξεις του άρθρου 46 (Τέλη αερολιμένα για αεροπορικά δρομολόγια προς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο), 47 (Απαγόρευση διακρίσεων), 48 (Συσχέτιση με κόστος), 49 (Αναπροσαρμογή τελών), 50 (Διαφάνεια), 51 (Διαβουλεύσεις), 52 (Εποπτική Αρχή Αερολιμενικών Τελών), 53 (Νέες Υποδομές και Ποιοτικά Πρότυπα) και 54 (Διαφοροποίηση των Υπηρεσιών) δεν εφαρμόζονται:

(α)για τα αερολιμενικά τέλη που εισπράττονται επ’ αμοιβή των επί διαδρομής αεροναυτιλιακών υπηρεσιών και των τερματικών αεροναυτιλιακών υπηρεσιών σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1794/2006, της Επιτροπής, της 6ης Δεκεμβρίου 2006, για τον καθορισμό κοινού συστήματος χρέωσης των αεροναυτιλιακών υπηρεσιών όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται,

(β) για τα τέλη που εισπράττονται επ’ αμοιβή των υπηρεσιών εδάφους που αναφέρονται στο Παράρτημα της Οδηγίας 96/67/ΕΚ του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά υπηρεσιών εδάφους στους αερολιμένες της Κοινότητας, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται,

(γ) για τα τέλη που επιβάλλονται για τη χρηματοδότηση της παροχής βοήθειας σε επιβάτες με ειδικές ανάγκες και επιβάτες με περιορισμένη κινητικότητα που αναφέρονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006, σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

6. Με Διάταγμα του Υπουργού που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας καθορίζονται οι περιπτώσεις των αεροσκαφών που εξαιρούνται από την καταβολή τελών αερολιμένα.

7. Κατόπιν ενημέρωσης της Επιτροπής, και σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να επιτρέπει στο Φορέα Διαχείρισης του Αερολιμένα να εφαρμόζει κοινό και διαφανές σύστημα επιβολής τελών στους αερολιμένες της Δημοκρατίας που εξυπηρετούν την ίδια πόλη ή αστικό κέντρο υπό τον όρο ότι έκαστος αερολιμένας συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις περί διαφάνειας του άρθρου 50 (Διαφάνεια.)

Απαγόρευση διακρίσεων

47. Στα αεροπορικά δρομολόγια προς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο, τα οποία είναι ισοδύναμα κατά τον τύπο ή/και τα χαρακτηριστικά του αεροσκάφους, την απόσταση πτήσεως ή/και τις διοικητικές και τελωνειακές διατυπώσεις, ισχύει το ίδιο ύψος τελών. Το ύψος των αερολιμενικών τελών δύναται να διαφοροποιείται με Κανονισμούς για λόγους δημόσιου και γενικού συμφέροντος καθώς και για λόγους περιβαλλοντικούς με βάση κριτήρια αντικειμενικά, συναφή και διαφανή.

Συσχέτιση με κόστος

1. Το επίπεδο των τελών αερολιμένα που εισπράττονται σε αερολιμένες ή σε συστήματα αερολιμένων για αεροπορικά δρομολόγια προς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο καθορίζεται σε εύλογη σχέση με το συνολικό κόστος των υπηρεσιών και διευκολύνσεων για τις οποίες καταβάλλονται τα τέλη. Για τον καθορισμό του ύψους του κόστους αυτού λαμβάνονται ιδίως υπ’όψη τα εξής:

(α) το κόστος χρηματοδοτήσεως των διευκολύνσεων, συνυπολογιζομένης της μειώσεως της αξίας του ενεργητικού κατά τη διάρκεια της δεδομένης περιόδου και της χρηματοδοτήσεως των διευκολύνσεων, για τις οποίες αποφασίσθηκαν νομίμως το πρόγραμμα έργου και η ημερομηνία ενάρξεως των εργασιών, και για τις οποίες η ενδεχομένως απαιτούμενη διοικητική άδεια έχει χορηγηθεί,

(β) τα δημοσιονομικά έξοδα,

(γ) οι δαπάνες λειτουργίας και συντηρήσεως,

(δ) τα γενικά διοικητικά έξοδα και οι διάφορες επιβαρύνσεις,

(ε) εύλογη απόδοση του επενδυμένου κεφαλαίου.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του περί ανταγωνισμού νόμου, τα τέλη αερολιμένα που ισχύουν στον κύριο αερολιμένα της Δημοκρατίας μπορεί να καθορίζονται σε επίπεδο που να επιτρέπει στο Φορέα Διαχείρισης Αερολιμένα, προς τον σκοπό προωθήσεως της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, να ενισχύει οικονομικά το ύψος των τελών αερολιμένα στα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας, υπό τους εξής όρους:

(α) η οικονομική ενίσχυση προέρχεται από έσοδα του κυρίου αερολιμένα μη σχετιζόμενα με τα τέλη αερολιμένα ή/και

(β) η οικονομική ενίσχυση προέρχεται από τα τέλη αερολιμένα, με την προϋπόθεση ότι αυτά έχουν καθορισθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1, ή

(γ) σε αρνητική περίπτωση, όταν δεν πληρούνται οι όροι των στοιχείων (α) και (β) και όταν οι εγκεκριμένες κρατικές επιχορηγήσεις δεν επαρκούν, τα θιγόμενα περιφερειακά αεροδρόμια έχουν το καθένα ετήσια κυκλοφορία μικρότερη από 300.000 κινήσεις επιβατών ή 30.000 τόνους φορτίου, και εφόσον η ετήσια κυκλοφορία μεταφερομένων ή διαμετακομιζομένων επιβατών στον κύριο αερολιμένα αντιπροσωπεύει τουλάχιστον 5% της συνολικής κυκλοφορίας του αερολιμένα αυτού.

3. Το κόστος καθορίζεται σύμφωνα με τις αρχές λογιστικής και αποτιμήσεως που αναγνωρίζονται γενικά στην Δημοκρατία.

Αναπροσαρμογή τελών

1. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 48 (συσχέτιση με κόστος), στο Φορέα Διαχείρισης Αερολιμένα μπορεί, στο πλαίσιο του άρθρου 46 (τέλη αερολιμένα για αεροπορικά δρομολόγια προς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό χώρο), να λαμβάνει υπ’όψη τις εξωτερικές περιβαλλοντολογικές δαπάνες οι οποίες οφείλονται στην εναέρια κυκλοφορία και να αναπροσαρμόζει τα τέλη ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες διαχειρίσεως των διευκολύνσεων του αερολιμένα ή τις διακυμάνσεις στην ζήτηση και χρήση του αερολιμένα σε μια δεδομένη περίοδο.

2. Η κατά την παράγραφο 1 αναπροσαρμογή τελών δεν μπορεί να έχει ως στόχο την δημιουργία συμπληρωματικών εσόδων για τον αερολιμένα.

3. Ο Φορέας Διαχείρισης Αερολιμένα, μπορεί επίσης, στο πλαίσιο της εμπορικής της πολιτικής -

(α) να λαμβάνει υπ’όψη το σύνολο ή μέρος του εισοδήματός του που δεν προέρχεται από τα τέλη αερολιμένα όταν καθορίζει το συνολικό ύψος των τελών αερολιμένα,

(β) να παραχωρεί εκπτώσεις χωρίς να παραβαίνει τις διατάξεις των περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 1989 και του 1999.

2. Οι αναπροσαρμογές των τελών αερολιμένα εφαρμόζονται με διαφάνεια και χωρίς διακρίσεις.

Διαφάνεια

1. Ο Φορέας Διαχείρισης Αερολιμένα, στο πλαίσιο του άρθρου 46 (Τέλη αερολιμένα για αεροπορικά δρομολόγια προς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο), μεριμνά ώστε κάθε φορά που πραγματοποιούνται διαβουλεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 51 (Διαβουλεύσεις) να παρέχει σε κάθε χρήστη του αερολιμένα ή στους εκπροσώπους του ή στις ενώσεις χρηστών του αερολιμένα πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που χρησιμεύουν ως βάση για τον καθορισμό του ύψους των τελών αερολιμένα και/ή του συστήματος χρέωσης. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

(α) σαφή απαρίθμηση των διαφόρων υπηρεσιών και υποδομών που παρέχονται από τον αερολιμένα εις αντάλλαγμα των επιβαλλόμενων τελών,

(β) τη μέθοδο υπολογισμού που χρησιμοποιεί το διοικητικό όργανο του αερολιμένα,

(γ) το ποσό κάθε κατηγορίας τελών που εισπράττονται στον αερολιμένα και το συνολικό κόστος των υπηρεσιών που καλύπτονται από αυτά,

(δ) τις προβλέψεις της καταστάσεως του αερολιμένα σχετικά με τα τέλη, την ανάπτυξη της κυκλοφορίας  και τυχόν προταθείσες επενδύσεις,

(ε) γενική διάρθρωση του κόστους του αερολιμένα σε σχέση με τις καλυπτόμενες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που σχετίζονται με τα αερολιμενικά τέλη,

(στ) στοιχεία για οποιαδήποτε χρηματοδότηση από δημόσιες αρχές όσον αφορά τις εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που σχετίζονται με τα αερολιμενικά τέλη,

(ζ) την πραγματική χρήση της υποδομής και του εξοπλισμού του αερολιμένα για μια συγκεκριμένη περίοδο, και

(η) την προβλεπόμενη έκβαση οποιωνδήποτε προτεινόμενων μείζονων επενδύσεων ως προς τα αποτελέσματα που έχουν για τη χωρητικότητα του αερολιμένα.

2. Οι χρήστες του αερολιμένα κοινοποιούν στον Φορέα Διαχείρισης του Αερολιμένα πριν από οποιαδήποτε διαβούλευση τα εξής ιδίως στοιχεία:

(α) προβλέψεις για την κυκλοφορίας τους,

(β) προβλέψεις για τη σύνθεση και την προβλεπόμενη χρήση του στόλου τους,

(γ) τα σχέδια αναπτύξεώς τους στον αερολιμένα, και

(δ) τις ανάγκες τους στον εν λόγω αερολιμένα.

3. Οι πληροφορίες που παρέχονται δυνάμει του παρόντος άρθρου θεωρούνται εμπιστευτικές ή οικονομικώς ευαίσθητες και αντιμετωπίζονται αναλόγως .

4. Στην περίπτωση που ο Φορέας Διαχείρισης είναι εισηγμένος στο χρηματιστήριο πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας.

Διαβουλεύσεις

51.-1. Ο Φορέας Διαχείρισης Αερολιμένα πραγματοποιεί τακτικές διαβουλεύσεις με τους χρήστες του αερολιμένα ή τους αντίστοιχους εκπροσώπους ή  με την ένωση τους για τη λειτουργία του συστήματος αερολιμενικών τελών, το ύψος των τελών αερολιμένα και, ανάλογα με την περίπτωση, την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας.

2. Οι διαβουλεύσεις της παραγράφου 1 πραγματοποιούνται τουλάχιστον μια φορά το έτος, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά κατά την προηγούμενη διαβούλευση.

3. Στην περίπτωση που υπάρχει πολυετής συμφωνία μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης Αερολιμένα και των χρηστών του αερολιμένα η διαβούλευση πραγματοποιείται, όπως προβλέπεται στη συμφωνία.

4. Ο Φορέας Διαχείρισης Αερολιμένα, προτού λάβει απόφαση για τυχόν μεταβολές του συστήματος χρέωσης αερολιμενικών τελών ή του ύψους τους πραγματοποιεί με τους χρήστες του αερολιμένα διαβουλεύσεις για τις προτεινόμενες μεταβολές και λαμβάνει υπόψη του τις απόψεις τους.

5. Οι μεταβολές του συστήματος χρέωσης αερολιμενικών τελών ή του ύψους τους πραγματοποιούνται, όποτε είναι δυνατόν, με συμφωνία του φορέα διαχείρισης του αερολιμένα με τους χρήστες του αερολιμένα.

6. Ο Φορέας Διαχείρισης Αερολιμένα αιτιολογεί την απόφασή του σε σχέση με τις απόψεις των χρηστών του αερολιμένα σε περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται συμφωνία με του χρήστες για τις προτεινόμενες μεταβολές.

7. Για το σκοπό της παραγράφου 5, ο Φορέας Διαχείρισης Αερολιμένα υποβάλλει πρόταση τροποποίησης του συστήματος αερολιμενικών τελών ή του ύψους του στους χρήστες του αερολιμένα καθώς και την αιτιολόγηση των προτεινόμενων μεταβολών το αργότερο τέσσερις μήνες πριν την έναρξη ισχύος των τελών, εκτός αν υφίστανται εξαιρετικές περιστάσεις που πρέπει να αιτιολογούνται στους χρήστες.

8. Σε κάθε περίπτωση και υπό την επιφύλαξη των παραγράφων 4,5,6 και 7, ο Φορέας Διαχείρισης Αερολιμένα δημοσιεύει την απόφαση του ή τις εισηγήσεις του για μεταβολή του συστήματος αερολιμενικών τελών ή του ύψους τους τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την έναρξη της ισχύος τους.

Εποπτική Αρχή Αερολιμενικών Τελών

52.-1. Η Εποπτική Αρχή Αερολιμενικών Τελών αποτελεί το φορέα εποπτείας και εφαρμογής του Δέκατου Κεφαλαίου.

2. Τα μέλη που απαρτίζουν την Εποπτική Αρχή Αερολιμενικών Τελών ορίζονται με Απόφαση του Υπουργού.

3.(α) Η Εποπτική Αρχή Αερολιμενικών Τελών λειτουργεί ανεξάρτητα και πρέπει να υπάρχει νομικός διαχωρισμός αυτής από το Φορέα Διαχείρισης Αερολιμένα ή τους Αερομεταφορείς.

(β) Σε περίπτωση που η Δημοκρατία διατηρεί την κυριότητα των Αερολιμένων, του Φορέα Διαχείρισης Αερολιμένα ή των Αερομεταφορέων ή τον έλεγχο του Φορέα Διαχείρισης Αερολιμένα ή των Αερομεταφορέων οι λειτουργίες που αφορούν αυτή την κυριότητα ή αυτό τον έλεγχο δεν ανατίθενται στην Εποπτική Αρχή Αερολιμενικών Τελών.

4. Σε περίπτωση διαφωνίας επί απόφασης σχετικά με τα αερολιμενικά τέλη που λαμβάνει ο Φορέας Διαχείρισης Αερολιμένα, οι χρήστες του αερολιμένα και/ή ο Φορέας Διαχείρισης Αερολιμένα δύνανται να προσφύγουν στην Εποπτική Αρχή Αερολιμενικών Τελών, η οποία εξετάζει την αιτιολόγηση της τροποποίησης του συστήματος χρέωσης αερολιμενικών τελών ή του ύψους τους.

5. Η τροποποίηση του συστήματος χρέωσης αερολιμενικών τελών και/ή του ύψους τους δεν τίθεται σε ισχύ, προτού εξεταστεί από την Εποπτική Αρχή Αερολιμενικών Τελών, στην περίπτωση που υποβληθεί προσφυγή σ’ αυτήν.

6. Η Εποπτική Αρχή Αερολιμενικών Τελών δύναται να αναθέσει τη δική της εποπτική και πλήρη ευθύνη για υλοποίηση του Δέκατου Κεφαλαίου σε άλλες ανεξάρτητες εποπτικές αρχές υπό την προϋπόθεση ότι η υλοποίηση του έργου της Εποπτικής Αρχής Αερολιμενικών Τελών διενεργείται υπό τις ίδιες προδιαγραφές.

7. Η Εποπτική Αρχή Αερολιμενικών Τελών ασκεί τις αρμοδιότητές της με αμεροληψία και διαφάνεια.

8. Όταν η Εποπτική Αρχή Αερολιμενικών Τελών διαπιστώσει ότι οι χρήστες του αερολιμένα και/ή ο Φορέας Διαχείρισης του Αερολιμένα ενεργούν κατά παράβαση του Δέκατου Κεφαλαίου του Νόμου ή ενεργούν κατά παράβαση των αποφάσεών της δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 245 και 246.

9. Η συγκρότηση, η λειτουργία της Εποπτικής Αρχής Αερολιμενικών Τελών καθώς επίσης η διαδικασία της αναφερόμενης στην παράγραφο 4 προσφυγής καθώς και τυχόν καταβλητέα για σκοπούς της προσφυγής τέλη, καθορίζονται με Κανονισμούς.

Νέες Υποδομές και Ποιοτικά Πρότυπα

53.-1. Ο Φορέας Διαχείρισης Αερολιμένα διαβουλεύεται με τους χρήστες του αερολιμένα πριν την οριστικοποίηση των σχεδίων για νέα έργα υποδομών.

2. Για τη διασφάλιση ομαλής και αποτελεσματικής λειτουργίας των αερολιμένων, ο Φορέας Διαχείρισης Αερολιμένα και οι χρήστες του αερολιμένα ή οι αντίστοιχοι εκπρόσωποί τους ή αντίστοιχη ένωση τους διαπραγματεύονται για τη σύναψη συμφωνίας, όσον αφορά το επίπεδο υπηρεσιών αναφορικά με την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στους αερολιμένες.

3. Οι διαπραγματεύσεις της παραγράφου 2 για την ποιότητα των υπηρεσιών δύνανται να πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων που προβλέπονται στο άρθρο 51 (Διαβουλεύσεις).

4. Οι συμφωνίες για το επίπεδο υπηρεσιών της παραγράφου 2 καθορίζουν το επίπεδο υπηρεσιών το οποίο πρέπει να παρέχει ο Φορέας Διαχείρισης Αερολιμένων, σε συνάρτηση με το πραγματικό σύστημα χρέωσης και/ή το επίπεδο τελών αερολιμένα καθώς και το επίπεδο υπηρεσιών που δικαιούνται οι χρήστες του αερολιμένα έναντι των αερολιμενικών τελών.

Διαφοροποίηση των Υπηρεσιών

54-1. Ο Φορέας Διαχείρισης Αερολιμένα δύναται να διαφοροποιεί την ποιότητα και το εύρος συγκεκριμένων αερολιμενικών υπηρεσιών, αεροσταθμών ή τμημάτων αεροσταθμών προκειμένου να παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες ή εξειδικευμένο αεροσταθμό ή τμήμα αυτού.

2. Το ύψος των αερολιμενικών τελών δύναται να διαφοροποιείται ανάλογα με την ποιότητα και το πεδίο αυτών των υπηρεσιών σύμφωνα με την παράγραφο 1 καθώς και το κόστος τους ή κάθε άλλη αντικειμενική και διαφανή αιτιολόγηση.

3. Ο Φορέας  Διαχείρισης Αερολιμένα μέσα στα πλαίσια του άρθρου 46 (τέλη αερολιμένα για αεροπορικά δρομολόγια προς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο) έχει τη δυνατότητα να καθορίζει ελεύθερα τα διαφοροποιημένα τέλη της παραγράφου 2.

4. Κάθε χρήστης αερολιμένα έχει την ανάλογη πρόσβαση στις εξατομικευμένες υπηρεσίες ή εξειδικευμένο αεροσταθμό ή τμήμα αυτού, που αναφέρονται στη παράγραφο 1.

5. Στην περίπτωση που λόγω περιορισμένης χωρητικότητας δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε εξατομικευμένες υπηρεσίες και/ή εξειδικευμένο αεροσταθμό ή τμήμα αυτού από μεγαλύτερο αριθμό χρηστών, η πρόσβαση καθορίζεται με βάση συναφή, αντικειμενικά, διαφανή και αμερόληπτα κριτήρια που καθορίζονται από τον Φορέα Διαχείρισης Αερολιμένα και εγκρίνονται από τον Υπουργό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ
Πεδίο εφαρμογής

52. [Διαγράφηκε]
Χρονοθυρίδες

53. [Διαγράφηκε]
Νομικό καθεστώς της χρονοθυρίδας

54. [Διαγράφηκε]
Συντονισμός αερολιμένα

55. [Διαγράφηκε]
Συντονιστής

56. [Διαγράφηκε]
Επιτροπή συντονισμού

57. [Διαγράφηκε]
Χωρητικότητα αερολιμένα

58. [Διαγράφηκε]
Πληροφόρηση του συντονιστή

59. [Διαγράφηκε]
Διαδικασία κατανομής χρονοθυρίδων

60. [Διαγράφηκε]
Περιφερειακά δρομολόγια

61. [Διαγράφηκε]
Αποταμίευμα χρονοθυρίδων

62. [Διαγράφηκε]
Μηχανισμός διασφαλίσεως

63. [Διαγράφηκε]
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΔΑΦΟΥΣ
Παροχή υπηρεσιών εδάφους

Οι οργανισμοί εκμεταλλεύσεως αερολιμένα και οι υπεύθυνοι εκμεταλλεύσεως πεδίων προσγειώσεως με εμπορική κυκλοφορία υποχρεούνται να καθιστούν δυνατή την παροχή υπηρεσιών εδάφους προς τους αερομεταφορείς ή/και την αυτοεξυπηρέτηση των αερομεταφορέων.

Κατάλογος υπηρεσιών εδάφους

1. Οι υπηρεσίες εδάφους περιλαμβάνουν:

(α) τις διοικητικές υπηρεσίες εδάφους και την εποπτεία υπηρεσιών εδάφους,

(β) την εξυπηρέτηση των επιβατών,

(γ) την διεκπεραίωση των αποσκευών,

(δ) την διεκπεραίωση του φορτίου,

(ε) τις υπηρεσίες πίστας,

(στ) τον καθαρισμό και την τακτοποίηση του αεροσκάφους,

(ζ) τον ανεφοδιασμό με καύσιμα και λιπαντικά,

(η) την συντήρηση του αεροσκάφους,

(θ) τις υπηρεσίες πτήσεως και την διοίκηση του πληρώματος,

(ι) τις μεταφορές επί του εδάφους,

(ια) την τροφοδοσία.

2. Οι διοικητικές υπηρεσίες εδάφους και η εποπτεία των υπηρεσιών εδάφους περιλαμβάνουν:

(α) την αντιπροσώπευση και τον σύνδεσμο με τις τοπικές αρχές ή κάθε άλλη ενότητα, την καταβολή πληρωμών για λογαριασμό του χρήστη του αερολιμένα και την παροχή χώρων στους αντιπροσώπους του,

(β) τον έλεγχο της φορτώσεως, των μηνυμάτων και των τηλεπικοινωνιών,

(γ) την διεκπεραίωση, αποθήκευση και διαχείριση των φορτίων,

(δ) όποιες άλλες εποπτικές υπηρεσίες πριν, κατά την διάρκεια και μετά την πτήση, καθώς και κάθε άλλη διοικητική υπηρεσία που ζητεί ο αερομεταφορέας.

3. Η εξυπηρέτηση των επιβατών περιλαμβάνει κάθε μορφή εξυπηρετήσεως κατά την αναχώρηση, άφιξη, διέλευση (transit) ή μετεπιβίβαση (transfer), ιδίως τον έλεγχο εισιτήριων και ταξιδιωτικών εγγράφων, την παραλαβή των αποσκευών και την μεταφορά τους μέχρι τον χώρο διαλογής.

4. Η διεκπεραίωση των αποσκευών περιλαμβάνει τον χειρισμό των αποσκευών στον χώρο διαλογής, την διαλογή των αποσκευών, την προετοιμασία τους για την αναχώρηση, την φόρτωση τους στα οχήματα ή τους μηχανισμούς που τις μεταφέρουν από το αεροσκάφος στον χώρο διαλογής και στον χώρο διανομής, και αντιστρόφως, καθώς και τις αντίστοιχες εκφορτώσεις.

5. Η διεκπεραίωση του φορτίου περιλαμβάνει:

(α) σχετικά με το φορτίο εν γένει, τον φυσικό χειρισμό του εξαγόμενου, διερχόμενου και εισαγομένου φορτίου, την διεκπεραίωση των σχετικών με το φορτίο εγγράφων και τελωνειακών διαδικασιών και την λήψη των μέτρων ασφάλειας που συμφωνηθήκαν μεταξύ των μερών ή απαιτούνται από τις περιστάσεις,

(β) ειδικά για το ταχυδρομείο, τον φυσικό χειρισμό του αφικνυόμενου ή αναχωρούντος ταχυδρομείου, την διεκπεραίωση των σχετικών με το ταχυδρομείο εγγράφων και την λήψη των μέτρων ασφάλειας που συμφωνηθήκαν μεταξύ των μερών ή απαιτούνται από τις περιστάσεις.

6. Οι υπηρεσίες πίστας περιλαμβάνουν:

(α) την καθοδήγηση του αεροσκάφους κατά την άφιξη και την αναχώρηση του, εφόσον η υπηρεσία αυτή δεν παρέχεται από την υπηρεσία εναέριας κυκλοφορίας,

(β) την βοήθεια του αεροσκάφους κατά την στάθμευση και την διάθεση των κατάλληλων προς τούτο μέσων, εφόσον η υπηρεσία αυτή δεν παρέχεται από την υπηρεσία εναέριας κυκλοφορίας,

(γ) την επικοινωνία μεταξύ του αεροσκάφους και του παρόδου υπηρεσιών πίστας, εφόσον η υπηρεσία αυτή δεν παρέχεται από την υπηρεσία εναέριας κυκλοφορίας,

(δ) την φόρτωση και εκφόρτωση του αεροσκάφους, συμπεριλαμβανομένης της διαθέσεως και χρησιμοποιήσεως κατάλληλων μέσων, καθώς και την μεταφορά του πληρώματος και των επιβατών μεταξύ αεροσκάφους και αερόσταθμου, και την μεταφορά των αποσκευών μεταξύ αεροσκάφους και αερόσταθμου,

(ε) την διάθεση και χρησιμοποίηση κατάλληλων μέσων κατά την εκκίνηση των κινητήρων του αεροσκάφους,

(στ) την μετακίνηση του αεροσκάφους κατά την άφιξη και την αναχώρηση, καθώς και την διάθεση και χρησιμοποίηση κατάλληλων μέσων,

(ζ) την μεταφορά, φόρτωση και εκφόρτωση τροφίμων και ποτών στο αεροσκάφος και από το αεροσκάφος.

7. Ο καθαρισμός και η τακτοποίηση του αεροσκάφους περιλαμβάνουν:

(α) τον εξωτερικό και εσωτερικό καθαρισμό του αεροσκάφους, τον καθαρισμό και την τακτοποίηση των χωρών υγιεινής και της παροχής ύδατος,

(β) την ψύχρανση και θέρμανση του θαλάμου, τον εκχιονισμό και την αποπάτηση του αεροσκάφους,

(γ) την αναδιαρρύθμιση του θαλάμου με κατάλληλο εξοπλισμό, την αποθήκευση του εξοπλισμού αυτού.

8. Ο ανεφοδιασμός με καύσιμα και λιπαντικά περιλαμβάνει:

(α) την διοργάνωση και διεξαγωγή του ανεφοδιασμού και της εκκενώσεως καυσίμων, συμπεριλαμβανομένης της αποθηκεύσεως και του ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου,

(β) την λίπανση και τον ανεφοδιασμό με άλλα υγρά.

9. Η συντήρηση του αεροσκάφους περιλαμβάνει:

(α) τις τακτικές εργασίες πριν την πτήση,

(β) τις ιδιαίτερες εργασίες που απαιτεί ο χρήστης του αεροδρομίου,

(γ) την διάθεση και διαχείριση ανταλλακτικών και κατάλληλου εξοπλισμού,

(δ) την εξασφάλιση κατάλληλου χώρου σταθμεύσεως ή/και υπόστεγου για την διεξαγωγή της συντηρήσεως.

10. Οι υπηρεσίες πτήσεως και η διοίκηση του πληρώματος περιλαμβάνουν:

(α) την προετοιμασία της πτήσεως στον αερολιμένα αναχωρήσεως ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο,

(β) την εξυπηρέτηση κατά την πτήση, συμπεριλαμβανομένης, αν υπάρξει ανάγκη, της αλλαγής πορείας,

(γ) τις υπηρεσίες μετά την πτήση,

(δ) την διοίκηση του πληρώματος.

11. Οι μεταφορές επί του εδάφους περιλαμβάνουν:

(α) την διοργάνωση και διεξαγωγή της μεταφοράς των επιβατών, του πληρώματος, των αποσκευών και του φορτίου μεταξύ διαφόρων αεροσταθμών του ίδιου αερολιμένα, εκτός της ίδιας μεταφοράς μεταξύ του αεροσκάφους και οποιουδήποτε άλλου σημείου εντός της περιμέτρου του ίδιου αερολιμένα,

(β) οποιαδήποτε ειδική μεταφορά ζητεί ο χρήστης του αεροδρομίου

12. Η τροφοδοσία περιλαμβάνει:

(α) τον σύνδεσμο με τους προμηθευτές και την διαχείριση,

(β) την αποθήκευση των τροφίμων, των ποτών και του εξοπλισμού παρασκευής και καταναλώσεως τους,

(γ) τον καθαρισμό του εξοπλισμού αυτού,

(δ) την παρασκευή και παράδοση τροφίμων και ποτών, καθώς και του σχετικού εξοπλισμού.

Πεδίο εφαρμογής

1. Οι διατάξεις των επόμενων άρθρων του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται σε αερολιμένες που είναι ανοικτοί στην εναέρια εμπορική κυκλοφορία και διεκπεραιώνουν ετησίως τουλάχιστον δυο εκατομμύρια κινήσεις επιβατών ή πενήντα χιλιάδες τόνους φορτίου.

2. Κατά παρέκκλιση από την προηγούμενη παράγραφο -

(α) οι διατάξεις σχετικά με τις κατηγορίες υπηρεσιών εδάφους που αναφέρονται στο άρθρο 70 (αυτοεξυπηρέτηση) παράγραφος 1, εκτός από εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 70 παράγραφος 2, εφαρμόζονται σε κάθε αερολιμένα, ανεξάρτητα από τον όγκο της κινήσεως του,

(β) οι διατάξεις σχετικά με τις κατηγορίες υπηρεσιών εδάφους που αναφέρονται στο άρθρο 70 (αυτοεξυπηρέτηση) παράγραφος 2 εφαρμόζονται σε αερολιμένες που διεκπεραιώνουν ετησίως τουλάχιστον ένα εκατομμύριο κινήσεις επιβατών ή εικοσιπέντε χιλιάδες τόνους φορτίου

(γ) [Διαγράφηκε].

3. Όταν ένας αερολιμένας φθάσει σε ένα από τα κατώτατα όρια κυκλοφορίας φορτίου, που αναφέρονται στο άρθρο αυτό, χωρίς να φθάσει στο αντίστοιχο όριο κινήσεων επιβατών, οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν εφαρμόζονται σε κατηγορίες υπηρεσιών εδάφους που προορίζονται αποκλειστικά για επιβάτες.

Διαχωρισμός λογαριασμών

1. Όπου ο Φορέας Διαχείρισης Αερολιμένα, ο αερομεταφορέας ή ο παροχής υπηρεσιών εδάφους προσφέρουν οι ίδιοι υπηρεσίες εδάφους, οφείλουν να διαχωρίζουν αυστηρά τους λογαριασμούς των υπηρεσιών εδάφους από τους λογαριασμούς των άλλων δραστηριοτήτων τους, σύμφωνα με τις τρέχουσες εμπορικές πρακτικές.

2. Ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας ή άλλος ανεξάρτητος ελεγκτής, διορισμένος από αυτόν προς τούτο, ελέγχει τους πιο πάνω λογαριασμούς ως προς την ορθή τήρηση τους και τον ορθό διαχωρισμό των λογαριασμών που αφορούν τις υπηρεσίες εδάφους από τους υπόλοιπους λογαριασμούς .

3. Ο Γενικός Ελεγκτής ή ο διορισμένος ανεξάρτητος ελεγκτής επαληθεύει επίσης την απουσία χρηματοοικονομικών ροών μεταξύ των δραστηριοτήτων του Φορέα Διαχείρισης Αερολιμένα ως αερολιμενικής αρχής και των υπηρεσιών εδάφους τις οποίες αυτό παρέχει.

Επιτροπή αερομεταφορέων

1. Εντός δώδεκα μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, κάθε Φορέας Διαχείρισης Αερολιμένα συγκροτεί για τον οικείο αερολιμένα στον οποίο εφαρμόζεται το κεφάλαιο αυτό από μια επιτροπή αντιπρόσωπων των αερομεταφορέων ή των οργανώσεων που τους αντιπροσωπεύουν.

2. Κάθε αερομεταφορέας δικαιούται να συμμετέχει στην επιτροπή ή να εκπροσωπείται σ’ αυτήν από εξουσιοδοτημένη από αυτόν οργάνωση.

Παροχή υπηρεσιών εδάφους σε τρίτους

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών εδάφους έχουν ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά παροχής υπηρεσιών εδάφους σε τρίτους.

2. Με κανονισμό, η παροχή υπηρεσιών εδάφους σε τρίτους μπορεί να εξαρτηθεί από την εγκατάσταση των παροχών εντός της Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή του Ευρωπαϊκού Κοινού Αεροπορικού Χώρου.

3. Προς καλύτερη εξυπηρέτηση του αερολιμένα και των αερομεταφορέων ο Υπουργός μπορεί με διάταγμα να περιορίζει τον αριθμό των παρόχων των έξης κατηγοριών υπηρεσιών εδάφους σε τρίτους:

διεκπεραίωση αποσκευών,

υπηρεσίες πίστας,

- εφοδιασμός με καύσιμα και λιπαντικά,

διεκπεραίωση αφικνυόμενου, αναχωρούντος ή διαμετακομιζόμενου φορτίου, σχετικά με την μετακίνηση του φορτίου μεταξύ αεροσταθμού και αεροσκάφους.

Ο αριθμός των παρόχων υπηρεσιών εδάφους σε τρίτους δεν επιτρέπεται να περιορισθεί σε λιγότερους από δυο για κάθε κατηγορία υπηρεσιών.

4. Ο ένας τουλάχιστον από τους εξουσιοδοτημένους παρόδους υπηρεσιών εδάφους σε τρίτους δεν επιτρέπεται να ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από -

το Φορέα Διαχείρισης Αερολιμένα,

οποιονδήποτε αερομεταφορέα, ο οποίος μετέφερε περισσότερο από το 25% των επιβατών ή του φορτίου που καταγράφηκαν στον αερολιμένα κατά το έτος που προηγήθηκε εκείνου στο οποίο επελέγησαν οι πάροχοι των υπηρεσιών αυτών,

μια ενότητα η οποία ελέγχει η ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από τον ανωτέρω Φορέα Διαχείρισης Αερολιμένα ή οποιονδήποτε χρήστη του αερολιμένα.

5. Όταν, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3, περιορίζεται ο αριθμός των εξουσιοδοτημένων παρόχων υπηρεσιών εδάφους, κάθε χρήστης του αερολιμένα, ανεξάρτητα από το τμήμα του αερολιμένα το οποίο κατανεμήθηκε σ’ αυτόν, δικαιούται να έχει για κάθε περιορισθείσα κατηγορία υπηρεσιών εδάφους ουσιαστική επιλογή μεταξύ δυο τουλάχιστον παρόχων υπηρεσιών εδάφους, υπό τους όρους των παραγράφων 2 και 4.

Αυτοεξυπηρέτηση

1. Η παροχή από αερομεταφορέα υπηρεσιών εδάφους εις εαυτόν (αυτοεξυπηρέτηση) είναι ελεύθερη.

2. Στις ακόλουθες κατηγορίες υπηρεσιών εδάφους:

διεκπεραίωση αποσκευών,

υπηρεσίες πίστας,

εφοδιασμός με καύσιμα και λιπαντικά,

διεκπεραίωση αφικνυόμενου, αναχωρούντος ή διαμετακομιζόμενου φορτίου, όσον αφόρα την μετακίνηση του μεταξύ αερόσταθμου και αεροσκάφους,

ο Υπουργός μπορεί να περιορίσει το δικαίωμα αυτοεξυπηρετήσεως σε δυο το λιγότερο αερομεταφορείς, υπό τον όρον ότι αυτοί θα επιλέγονται με βάση πρόσφορα, αντικειμενικά, διαφανή και αμερόληπτα κριτήρια.

Συγκεντρωμένη υποδομή

1. Παρά την εφαρμογή των άρθρων 69 (παροχή υπηρεσιών εδάφους σε τρίτους) και 70 (αυτοεξυπηρέτηση), ο Υπουργός μπορεί να επιφυλάσσει στο Φορέα Διαχείρισης Αερολιμένα ή σε άλλο όργανο την διαχείριση της συγκεντρωμένης υποδομής για παροχή υπηρεσιών εδάφους οι οποίες, λόγω πολυπλοκότητας, κόστους ή των επιπτώσεων τους στο περιβάλλον, δεν μπορούν να υποδιαιρεθούν ή να διπλασιασθούν, όπως τα συστήματα διαλογής αποσκευών, αποπαγώσεως, καθαρισμού υδάτων ή διανομής καυσίμων. Ο Υπουργός μπορεί να καταστήσει υποχρεωτική την χρήση της συγκεντρωμένης υποδομής από τους παρόχους υπηρεσιών εδάφους και τους αυτοεξυπηρετούμενους αερομεταφορείς.

2. Η διαχείριση της συγκεντρωμένης υποδομής πρέπει να είναι διαφανής, αντικειμενική και αμερόληπτη και, ιδίως, να μην εμποδίζει την πρόσβαση των παρόχων υπηρεσιών εδάφους και των αυτοεξυπηρετούμενων αερομεταφορέων, εντός των ορίων που προβλέπε το παρόν κεφάλαιο.

Παρεκκλίσεος

1. Όταν σε ένα αερολιμένα ιδιαίτεροι λόγοι χώρου και χωρητικότητας, ιδίως σχετικά με την κυκλοφοριακή συμφόρηση και τον βαθμό χρήσεως του διαθέσιμου χώρου, καθιστούν αδύνατο το άνοιγμα της αγοράς ή/και την χρησιμοποίηση της αυτοεξυπηρετήσεως στον βαθμό τον οποίο προβλέπει το παρόν κεφάλαιο, ο Υπουργός μπορεί με απόφαση :

(α) να περιορίζει τον αριθμό των παρόχων υπηρεσιών εδάφους σε μια ή περισσότερες υπηρεσίες, εκτός των αναφερόμενων στο άρθρο 69 (παροχή υπηρεσιών εδάφους σε τρίτους) παράγραφος 2 στο σύνολο ή μέρος του αερολιμένα, όποτε εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 69 παράγραφοι 2 και 3,

(β) να επιφυλάσσει σε ένα μόνο παροχή υπηρεσιών μια ή περισσότερες από τις κατηγορίες υπηρεσιών εδάφους που αναφέρονται στο άρθρο 69 (παροχή υπηρεσιών εδάφους σε τρίτους) παράγραφος 2.

(γ) να επιφυλάσσει την αυτοεξυπηρέτηση σε ένα περιορισμένο αριθμό αερομεταφορέων για κατηγορίες υπηρεσιών εδάφους, εκτός των αναφερόμενων στο άρθρο 70 (αυτοεξυπηρέτηση) παράγραφος 2, υπό τον όρον ότι οι χρηστές αυτοί επιλέγονται με βάση πρόσφορα, αντικειμενικά, διαφανή και αμερόληπτα κριτήρια,

(δ) να απαγορεύει την αυτοεξυπηρέτηση ή να την περιορίζει σε ένα μόνο χρήστη για τις κατηγορίες υπηρεσιών εδάφους που αναφέρονται στο άρθρο 70 (αυτοεξυπηρέτηση) παράγραφος 2.

2. Οι παρεκκλίσεις που αποφασίζονται κατά την παράγραφο 1 πρέπει -

(α) να καθορίζουν την κατηγορία ή τις κατηγορίες των υπηρεσιών εδάφους για τις οποίες χορηγήθηκε η παρέκκλιση και ορίσθηκαν οι ιδιαίτεροι περιορισμοί του διαθέσιμου χρόνου ή χωρητικότητας που την δικαιολογούν,

(β) να συνοδεύονται από πρόγραμμα κατάλληλων μέτρων για την άρση των περιορισμών.

3. Οι παρεκκλίσεις δεν πρέπει -

(α) να παραβλάπτουν αδικαιολόγητα την επίτευξη των στόχων του παρόντος κεφαλαίου,

(β) να προκαλούν στρεβλώσεις ανταγωνισμού μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών εδάφους ή/και των αυτοεξυπηρετούμενων αερομεταφορέων,

(γ) να είναι ευρύτερες του αναγκαίου.

4. Η διάρκεια των παρεκκλίσεων που χορηγούνται κατά την παράγραφο 1 δεν μπορεί να υπερβαίνει την τριετία, εκτός από τις παρεκκλίσεις που χορηγούνται κατά την παράγραφο 1 στοιχειό (β). Η ανανέωση μιας παρεκκλίσεως μπορεί να ζητηθεί από ενδιαφερόμενο το αργότερο έξι μήνες πριν την λήξη της περιόδου αυτής και ο Υπουργός αποφασίζει εντός τριμήνου από την υποβολή της αιτήσεως.

5. Η διάρκεια των παρεκκλίσεων που χορηγούνται κατά την παράγραφο 1 στοιχειό (β) δεν μπορεί να υπερβαίνει την διετία. Ανανέωση επιτρέπεται μόνο μια φόρα και για ένα έτος, με ανάλογη εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου.

Επιλογή παρόχων

1. H διαδικασία επιλογής παρόχων υπηρεσιών εδάφους σε ένα αερολιμένα, όπου ο αριθμός τους έχει περιορισθεί στις περιπτώσεις του άρθρου 69 (παροχή υπηρεσιών εδάφους σε τρίτους) παράγραφος 3 ή του άρθρου 72 (παρεκκλίσεις), τηρεί τις ακόλουθες αρχές:

(α) Στις περιπτώσεις όπου προβλέπεται με διάταγμα του Υπουργού ο καθορισμός σταθερών υποχρεώσεων ή τεχνικών προδιαγραφών, τις οποίες πρέπει να τηρούν οι πάροχοι υπηρεσιών εδάφους, οι υποχρεώσεις και προδιαγραφές αυτές καθορίζονται κατόπιν διαβουλεύσεων με την επιτροπή αερομεταφορέων του αερολιμένα. Τα κριτήρια επιλογής που προβλέπονται στις σταθερές υποχρεώσεις ή στις τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να είναι πρόσφορα, αντικειμενικά, διαφανή και αμερόληπτα.

Ο Υπουργός, αφού ενημερώσει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το ενδιαφερόμενο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Κοινού Αεροπορικού Χώρου, μπορεί να συμπεριλαμβάνει στις υποχρεώσεις και προδιαγραφές αυτές, με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται οι πάροχοι υπηρεσιών εδάφους, την υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας για τους αερολιμένες που εξυπηρετούν περιφερειακές ή αναπτυσσόμενες περιοχές, οι οποίες δεν παρουσιάζουν μεν εμπορικό ενδιαφέρον, αλλά είναι ζωτικής σημασίας.

(β) Στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στις Επίσημες Εφημερίδες των Κρατών Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινού Αεροπορικού Χώρου δημοσιεύεται πρόσκληση υποβολής προσφορών, στην οποία μπορεί να ανταποκρίνεται κάθε ενδιαφερόμενος πάροχος υπηρεσιών εδάφους.

(γ) Οι πάροχοι υπηρεσιών εδάφους επιλέγονται:

(αα) από το Φορέα Διαχείρισης Αερολιμένα, υστέρα από διαβούλευση με την επιτροπή αερομεταφορέων, εφόσον ο Φορέας Διαχείρισης Αερολιμένα -

δεν παρέχει παρόμοιες υπηρεσίες εδάφους, και

δεν ελέγχει, άμεσα ή έμμεσα, καμιά επιχείρηση παρέχουσα τέτοιες υπηρεσίες, και

δεν συμμετέχει με κανένα τρόπο σε μια τέτοια επιχείρηση.

(ββ) από την αρμόδια αρχή, υστέρα από διαβουλεύσεις με την επιτροπή αερομεταφορέων και το Φορέα Διαχείρισης Αερολιμένα, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.

(δ) Οι πάροχοι υπηρεσιών εδάφους επιλέγονται για επτά το πολύ έτη.

(ε) Όπου ο πάροχος υπηρεσιών εδάφους παύει την δραστηριότητα του πριν την λήξη της περιόδου για την οποία επέλεγε, αντικαθίσταται με την ίδια διαδικασία.

2. Όταν ο αριθμός των παρόχων υπηρεσιών εδάφους είναι περιορισμένος, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 69 (παροχή υπηρεσιών εδάφους σε τρίτους) παράγραφος 3 η του άρθρου 72 (παρεκκλίσεις), ο Φορέας Διαχείρισης Αερολιμένα μπορεί η ίδια να παρέχει υπηρεσίες εδάφους χωρίς να υπόκειται στην διαδικασία επιλογής που προβλέπεται στην παράγραφο 1. Επίσης χωρίς την τήρηση της διαδικασίας αυτής, ο Φορέας Διαχείρισης Αερολιμένα μπορεί να επιτρέπει σε μια επιχείρηση να παρέχει υπηρεσίες εδάφους στον εν λήγω αερολιμένα -

αν ο Φορέας Διαχείρισης Αερολιμένα ελέγχει, άμεσα ή έμμεσα, την επιχείρηση αυτήν, ή

αν η επιχείρηση ελέγχει, άμεσα ή έμμεσα, το Φορέας Διαχείρισης Αερολιμένα.

3. Ο Φορέας Διαχείρισης Αερολιμένα πληροφορεί την επιτροπή αερομεταφορέων για τις αποφάσεις τις οποίες λαμβάνει κατ’ εφαρμογή του άρθρου αυτού.

Διαβουλεύσεις

Για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου διεξάγονται υποχρεωτικώς διαβουλεύσεις τουλάχιστον μια φόρα το έτος μεταξύ της διευθύνσεως του αερολιμένα, της επιτροπής αερομεταφορέων και των επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες εδάφους. Οι διαβουλεύσεις αυτές αφορούν μεταξύ άλλων τις τιμές των υπηρεσιών, για τις οποίες εγκρίθηκε παρέκκλιση κατά το άρθρο 72 (παρεκκλίσεις) παράγραφος 1 στοιχειό β, καθώς και την διοργάνωση της παροχής τους.

Έγκριση

1. Ο Υπουργός μπορεί με απόφαση του να υπάγει την άσκηση υπηρεσιών εδάφους από ένα πάροχο τέτοιων υπηρεσιών ή ένα αυτοεξυπηρετούμενο αερομεταφορέα στην έγκριση της αρμόδιας αρχής.

2. Τα κριτήρια για την χορήγηση της εγκρίσεως καθορίζονται από την αρμόδια αρχή και αναφέρονται στην υγιή χρηματοοικονομική κατάσταση και την επαρκή ασφαλιστική κάλυψη, την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, των αεροσκαφών, του εξοπλισμού και των προσώπων, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος και την συμμόρφωση με την οικεία κοινωνική νομοθεσία.

3. Τα κριτήρια της παραγράφου 2 πρέπει -

(α) να εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις στους παρόχους υπηρεσιών εδάφους και τους αερομεταφορείς,

(β) να συσχετίζονται με τον επιδιωκόμενο στόχο,

(γ) να μη μειώνουν στην πράξη την πρόσβαση στην αγορά ή την ελευθερία αυτοεξυπηρετήσεως σε επίπεδο κατώτερο από το προβλεπόμενο στο παρόν κεφάλαιο.

4. Τα κριτήρια δημοσιεύονται. Ο πάροχος υπηρεσιών εδάφους και ο αυτοεξυπηρετούμενος αερομεταφορέας ενημερώνονται εκ των προτέρων για την διαδικασία χορηγήσεως της εγκρίσεως.

5. Η έγκριση μπορεί να μη χορηγηθεί ή να ανακληθεί, μόνον αν ο πάροχος υπηρεσιών εδάφους ή ο αυτοεξυπηρετούμενος αερομεταφορέας δεν ικανοποιεί τα κριτήρια των προηγούμενων παραγράφων, για λόγους οφειλόμενους στους ίδιους.

6. Οι λόγοι απορρίψεως ή ανακλήσεως κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο πάροχο ή αερομεταφορέα, καθώς και στο Φορέα Διαχείρισης Αερολιμένα. Οι αποφάσεις αυτές ισχύουν από την ημερομηνία κοινοποιήσεως τους.

Δεοντολογία

1. Η αρμόδια αρχή μπορεί, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν προτάσεως της διευθύνσεως του αερολιμένα, να απαγορεύει σε πάροχο υπηρεσιών εδάφους ή σε αυτοεξυπηρετούμενο αερομεταφορέα να παρέχει τις υπηρεσίες αυτές εις εαυτόν ή τρίτους, αν ο πάροχος ή ο αερομεταφορέας δεν τηρεί τους κανόνες οι οποίοι τους έχουν επιβληθεί με σκοπό να εξασφαλισθεί η ορθή λειτουργιά του αερολιμένα.

2. Οι κανόνες αυτοί πρέπει –

(α) να εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις στους διαφόρους παρόχους υπηρεσιών εδάφους και αερομεταφορείς ,

(β) να συσχετίζονται με τον επιδιωκόμενο στόχο,

(γ) να μη μειώνουν στην πράξη την πρόσβαση στην αγορά ή την ελευθερία αυτοεξυπηρετήσεως σε επίπεδο κατώτερο από το προβλεπόμενο στο παρόν κεφάλαιο.

3. Η αρμόδια αρχή μπορεί, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν προτάσεως της διευθύνσεως του αερολιμένα, να επιβάλλει ιδίως στους παρόχους υπηρεσιών εδάφους στον αερολιμένα να συμμετέχουν με τρόπο δίκαιο και αμερόληπτο στην εκπλήρωση υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας, που προβλέπονται σε νομούς ή κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένης της υποχρεώσεως συνεχούς παροχής της υπηρεσίας.

Πρόσβαση σε αερολιμενικές εγκαταστάσεις

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών εδάφους και οι αερομεταφορείς που επιθυμούν να αυτοεξυπηρετούνται έχουν πρόσβαση στις αερολιμενικές εγκαταστάσεις στον βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την διεξαγωγή των δραστηριοτήτων τους. Αν ο Φορέας Διαχείρισης Αερολιμένα ή, όπου τούτο ενδείκνυται, η αρμόδια αρχή, θέτει όρους στην πρόσβαση αυτή, οι όροι πρέπει να είναι πρόσφοροι, αντικειμενικοί, διαφανείς και αμερόληπτοι.

2. Ο διαθέσιμος για υπηρεσίες εδάφους χώρος του αερολιμένα κατανέμεται μεταξύ των παροχών και των αυτοεξυπηρετούμενων αερομεταφορέων, συμπεριλαμβανόμενων των νέων αερομεταφορέων, στο μετρό που είναι αναγκαίο για την άσκηση των δικαιωμάτων τους και την διασφάλιση ουσιαστικού και θεμιτού ανταγωνισμού, με βάση πρόσφορους, αντικειμενικούς, διαφανείς και αμερόληπτους κανόνες και κριτήρια.

3. Όπου η πρόσβαση των παρόχων και των αυτοεξυπηρετούμενων αερομεταφορέων σε αερολιμενικές εγκαταστάσεις προϋποθέτει την καταβολή αντιτίμου, τούτο καθορίζεται με πρόσφορα, αντικειμενικά, διαφανή και αμερόληπτα κριτήρια.

Ασφάλεια

Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν θιγούν τις αρμοδιότητες των δημοσίων άρχων σχετικά με την δημόσια τάξη, καθώς και την δημόσια ασφάλεια και την εν γένει ασφάλεια των αερολιμένων.

Κοινωνική προστασία και προστασία του περιβάλοντος

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων

2. Οι διατάξεις του εικοστού τέταρτου κεφαλαίου για την προστασία του περιβάλλοντος εφαρμόζεται υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου.

Αμοιβαιότητα

Υπό την επιφύλαξη των διεθνών υποχρεώσεων της Δημοκρατίας, όποτε διαπιστώνεται, σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά υπηρεσιών εδάφους ή αυτοεξυπηρετήσεως, ότι μια τρίτη χώρα, εκτός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και των κρατών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο -

(α) δεν επιφυλάσσει, de jure η de facto, στους εγκατεστημένους στην Δημοκρατία, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο παρόχους υπηρεσιών εδάφους και αυτοεξυπηρετούμενους αερομεταφορείς μεταχείριση ανάλογη με την επιφυλασσόμενη στους εγκατεστημένους στην ανωτέρω τρίτη χώρα παρόχους υπηρεσιών εδάφους και αυτοεξυπηρετούμενους αερομεταφορείς, ή

(β) δεν επιφυλάσσει, de jure η de facto, στους εγκατεστημένους στην Δημοκρατία, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο παρόχους υπηρεσιών εδάφους και αυτοεξυπηρετούμενους αερομεταφορείς εθνική μεταχείριση, ή

(γ) επιφυλάσσει στους εγκατεστημένους σε άλλες τρίτες χώρες παρόχους υπηρεσιών εδάφους και αυτοεξυπηρετούμενους χρήστες αερολιμένα ευνοϊκότερη μεταχείριση από ο,τι στους εγκατεστημένους στην Δημοκρατία, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο παρόχους υπηρεσιών εδάφους και αυτοεξυπηρετούμενους αερομεταφορείς,

το Υπουργικό Συμβούλιο με κανονισμό μπορεί να αναστέλλει, πλήρως ή εν μέρει, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το κεφάλαιο αυτό έναντι των εγκατεστημένων στην ανωτέρω τρίτη χώρα παρόχων υπηρεσιών εδάφους και αυτοεξυπηρετούμενων αερομεταφορέων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
Κανόνες λειτουργία και χρήσεως αερολιμένα

1. Οι Φορείς Διαχείρισης Αερολιμένα εξουσιοδοτούνται, στο πλαίσιο του παρόντος νόμου, των κανονισμών του Υπουργικού Συμβουλίου και των διαταγμάτων του Υπουργού με αντικείμενο την πολιτική αεροπορία, να εκδίδουν κανόνες λειτουργίας και χρήσεως του οικείου αερολιμένα.

2. Σχεδία των κανόνων αυτών κοινοποιούνται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοικήσεως, στην περιφέρεια των οποίων εμπίπτει η κατά το άρθρο 38 (περιορισμοί κυριότητας) παράγραφος 3 περιοχή του αερολιμένα, καθώς και στους χρήστες του αερολιμένα, για να εκφράσουν εντός τριάντα ημερών τις παρατηρήσεις τους. Μετά την πάροδο των τριάντα ημερών τα σχεδία αυτά μπορούν να υποβληθούν στην οριστική τους μορφή στον Υπουργό προς έγκριση. Εντός δέκα ήμερων από την κοινοποίηση της εγκρίσεως του Υπουργού προς τον οικείο Φορέα Διαχείρισης Αερολιμένα, οι κανόνες αναρτώνται σε περίοπτες θέσεις του αερολιμένα, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης γνωστοποίηση τους προς το κοινό. Αρχίζουν να ισχύουν δέκα ημέρες μετά την ανάρτηση τους κατά το προηγούμενο εδάφιο.

3. Ο Υπουργός, αφού δώσει ευκαιρία ακροάσεως στον ενδιαφερόμενο Φορέα Διαχείρισης Αερολιμένα όντος εύλογου χρόνου, μπορεί να ανακαλεί κανόνα που εκδόθηκε κατά την διαδικασία της παραγράφου 2, αν κρίνει ότι συγκρούεται, κατ’ ουσίαν η κατά τον τρόπο με τον όποιο εφαρμόζεται, με την δημόσια ασφάλεια ή την εν γένει ασφάλεια του αερολιμένα ή με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Δημοκρατίας.

Εύρυθμη λειτουργία αερολιμένων

1.Ο Φορέας Διαχείρισης Αερολιμένα, τόσο κατά την κατασκευή, τον εφοδιασμό και την συντήρηση, όσο και κατά την διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση του αερολιμένα, μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργιά του αερολιμένα, στο πλαίσιο του παρόντος Νόμου και των κατ’ εξουσιοδότηση του εκδιδόμενων διατάξεων, καθώς και των κανόνων λειτουργίας και χρήσεως του εν λόγω αερολιμένα. Η ανωτέρω μεριμνά του οργανισμού εκμεταλλεύσεως αερολιμένα δεν θίγει τις αρμοδιότητες που ο νόμος επιφυλάσσει σε δημόσιες αρχές.

2. Προς επίτευξη του στόχου της παραγράφου 1, ο Φορέας Διαχείρισης Αερολιμένα εξασφαλίζει την παροχή των αναγκαίων υπηρεσιών και διευκολύνσεων προς αεροσκάφη, αερομεταφορείς, επιβάτες και λοιπούς χρήστες του αερολιμένα. Στο πλαίσιο του παρόντος Νόμου, ορισμένες από τις ανωτέρω υπηρεσίες και διευκολύνσεις μπορεί να παρέχονται από ιδιαιτέρους παρόχους υπηρεσιών.

Υπηρεσίες προς αεροσκάφη

1. Οι παρεχόμενες κατά το άρθρο 82 (εύρυθμη λειτουργιά αερολιμένων) υπηρεσίες και διευκολύνσεις προς αεροσκάφη και αερομεταφορείς περιλαμβάνουν ιδίως:

(α) υπηρεσίες έλεγχου εναέριας κυκλοφορίας,

(β) άλλες αεροναυτιλιακές, ιδίως ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές και λοιπές ηλεκτρονικές διευκολύνσεις και οδηγίες,

(γ) μετεωρολογικές υπηρεσίες,

(δ) υπηρεσίες εδάφους,

(ε) φωτοσήμανση αεροδρόμιου,

(στ) διαγραμμίσεις εδάφους και εν γένει σήμανση αεροδρόμιου.

2. Οι κατά την παράγραφο 1 υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται από δημόσιους οργανισμούς ή ιδιωτικές επιχειρήσεις.

3. Για την εκτέλεση αεροπορικού δρομολογίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αερολιμένας που διαθέτει -

(α) υπηρεσία έλεγχου εναέριας κυκλοφορίας,

(β) ραδιοτηλεφωνία VHF,

(γ) αεροναυτιλιακό εξοπλισμό που να βοηθοί τον κυβερνήτη του αεροσκάφους να επισημαίνει τον αερολιμένα, να τον προσεγγίζει και να προσγειώνεται σ’ αυτόν.

4. Οι ενδιαφερόμενοι αποδέκτες των ανωτέρω υπηρεσιών και διευκολύνσεων μπορούν να απευθύνουν σχετικά παράπονα προς τους παρόχους των υπηρεσιών και διευκολύνσεων αυτών. Οι πάροχοι υποχρεούνται να εξετάζουν τα παράπονα αυτά, να απαντούν εγγράφως και να κοινοποιούν την απάντηση τους στον παραπονούμενο όντος τριάντα ήμερων από την παραλαβή του παράπονου. Κατά της αποφάσεως επί του παραπόνου επιτρέπεται, εντός τριάντα ημερών από την κοινοποίηση της, προσφυγή προς την αρμόδια αρχή ή, αν πάροχος είναι η αρμόδια αρχή, ιεραρχική προσφυγή προς τον Υπουργό. Η επί της προσφυγής απόφαση κοινοποιείται στον προσφεύγοντα εντός τριάντα ημερών από την κατάθεση της προσφυγής. Κατά της αποφάσεως της αρμόδιας αρχής επιτρέπεται ιεραρχική προσφυγή προς τον Υπουργό εντός τριάντα ημερών από την κοινοποίηση της.

5. Οι σχετικές διατάξεις των παραρτημάτων της διεθνούς συμβάσεως του Σικάγου 1944, κανονισμοί και οι κανόνες λειτουργιάς και χρήσεως του εκάστου αερολιμένα ρυθμίζουν τις λεπτομέρειες εκτελέσεως των παραγράφων 1, 3 και 4.

Υπηρεσίες προς επιβάτες

1. Οι παρεχόμενες κατά το άρθρο 82 (εύρυθμη λειτουργιά αερολιμένων) από τον αερολιμένα υπηρεσίες και διευκολύνσεις προς επιβάτες και λοιπούς χρήστες του αεροδρόμιου περιλαμβάνουν ιδίως:

(α) πληροφορίες προς τους επιβάτες με ανακοινώσεις στον χώρο του αερολιμένα και με απαντήσεις σε τηλεφωνικά ερωτήματα προς την ειδική για τον σκοπό αυτόν υπηρεσία, ιδίως σχετικά με τον χρόνο με τον χρόνο αφίξεως, αναχωρήσεως ή καθυστερήσεως αεροσκαφών,

(β) παροχή πρώτων βοηθειών και στοιχειώδους ιατρικής περιθάλψεως προς χρήστες του αερολιμένα, καθ’ όλο τον χρόνο λειτουργιάς του αερολιμένα, από εκπαιδευμένους νοσοκόμους, καθώς και, στην περίπτωση αερολιμένων, των οποίων η ετήσια κυκλοφορία είναι τουλάχιστον 250.000 κινήσεις επιβατών, την άμεση πρόσβαση σε γενικό ιατρό,

(γ) παροχή υπηρεσιών γραφείου απολεσθέντων αντικειμένων,

(δ) πρόβλεψη επαρκούς γενικού χώρου, διάθεση επαρκών, καθαρών και καλώς λειτουργούντων χώρων υγιεινής και εγκατάσταση επαρκών καθισμάτων για τις ανάγκες και την εύλογη άνεση των επιβατών, συμπεριλαμβανόμενων των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των μητέρων με βρέφη.

(ε) διάθεση επαρκών αμαξιδίων προς μεταφορά αποσκευών,

(ε) πρόβλεψη επαρκούς χώρου σταθμεύσεως αυτοκινήτων επιβατών και επισκεπτών.

2. Οι διατάξεις του άρθρου 83 (υπηρεσίες προς αεροσκάφη) παράγραφος 5 εφαρμόζονται αναλόγως.

3. Ο σχετικές διατάξεις των παραρτημάτων της διεθνούς συμβάσεως του Σικάγου 1944, κανονισμοί και οι κανόνες λειτουργίας και χρήσεως του οικείου αερολιμένα ρυθμίζουν τις λεπτομέρειες εκτελέσεως των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2.

Εγγυήσεις

1. Κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των άρθρων 82 (εύρυθμη λειτουργιά αερολιμένων), 83 (υπηρεσίες προς αεροσκάφη) και 84 (υπηρεσίες προς επιβάτες) οι εκάστου πάροχοι λαμβάνουν υπ’ όψη τις τεχνικές και εμπορικές εξελίξεις της πολίτικης αεροπορίας και την ανάγκη ασφαλούς, αποτελεσματικής και οικονομικής λειτουργίας της.

2. Η εντός του αερολιμένα διεξαγόμενη εμπορία αγαθών και υπηρεσιών μη άμεσα σχετιζόμενων με την αεροπορία δεν επιτρέπεται να περιορίζει ή να παρακωλύει την επαρκή και ικανοποιητική παροχή των υπηρεσιών και διευκολύνσεων των άρθρων 82 (εύρυθμη λειτουργιά αερολιμένων), 83 (υπηρεσίες προς αεροσκάφη) και 84 (υπηρεσίες προς επιβάτες).

Εύρυθμη λειτουργία πεδίων προσγειώσεως δημόσιας χρήσεως

Ο Υπουργός μπορεί με απόφαση, στο μετρό που είναι αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργιά τους –

(α) να επεκτείνει την εξουσιοδότηση του άρθρου 81 (κανόνες λειτουργίας και χρήσεως αερολιμένα) και σε μερικά ή σε όλα τα πεδία προσγειώσεως δημόσιας χρήσεως,

(β) να επιβάλλει αναλόγως στους υπευθύνους πεδίων προσγειώσεως δημόσιας χρήσεως ορισμένες από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 82 (εύρυθμη λειτουργιά αερολιμένων), 83 (υπηρεσίες προς αεροσκάφη) και 84 (υπηρεσίες προς επιβάτες).

Ασφάλεια αερολιμένων

1. Ο Φορέας Διαχείρισης Αερολιμένα οφείλει να κατοχυρώνει την ασφαλή λειτουργιά του αερολιμένα.

2. Ιδίως οφείλει ο Φορέας Διαχείρισης Αερολιμένα να διασφαλίζει ότι -

(α) τα κτίρια, οι εγκαταστάσεις και οι χώροι του αεροδρομίου κατασκευάζονται, διαμορφώνονται και διατηρούνται με τρόπο που εγγυάται την αναγκαία οικοδομική και τεχνική ασφάλεια και την ορθή εκτέλεση των προσωπικών μέτρων ασφάλειας και προστασίας, καθώς και τον έλεγχο των μη γενικά προσιτών περιοχών. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι συσκευές έλεγχου επιβατών και φερομένων από τους επιβάτες αντικειμένων, καθώς και τα κτίρια, οι εγκαταστάσεις και οι συσκευές ελέγχου παραδιδόμενων αποσκευών, φορτίου και εφοδίων,

(β) οι παραδιδόμενες αποσκευές, το φορτίο και τα εφόδια μεταφέρονται και αποθηκεύονται ασφαλώς,

(γ) οι μη γενικώς προσιτές περιοχές και εγκαταστάσεις προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένες προσβάσεις και η πρόσβαση σε περιοχές και εγκαταστάσεις, που είναι ευαίσθητες από απόψεως ασφάλειας, επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα,

(δ) αεροσκάφη που είναι πιθανά αντικείμενα βομβιστικών ή άλλων απειλών ή μεταφέρουν νομίμως επικίνδυνο φορτίο, φυλάσσονται σε ασφαλείς χώρους, εφόσον προς τούτο δεν είναι υπεύθυνος ο αερομεταφορέας,

(ε) κατά την εκτέλεση μέτρων ασφαλείας προσφέρεται από όλο το προσωπικό του αεροδρόμιου πλήρης συνεργασία.

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται αναλόγως και στους παρόχους υπηρεσιών και διευκολύνσεων.

4. Ο σχετικές διατάξεις των παραρτημάτων της διεθνούς συμβάσεως του Σικάγου 1944, κανονισμοί και οι κανόνες λειτουργίας και χρήσεως του εκάστου αερολιμένα ρυθμίζουν τις λεπτομέρειες εκτελέσεως των παραγράφων 1, 2 και 3.

Ασφάλεια λοιπών αεροδρομίων

Ο Υπουργός μπορεί, στο μετρό που είναι αναγκαίο για την ασφαλή λειτουργιά ενός αεροδρόμιου που δεν υπάγεται στο άρθρο 87 (ασφάλεια αερολιμένων), να επιβάλλει στην διεύθυνση του αεροδρόμιου υποχρεώσεις από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 87 (ασφάλεια αερολιμένων).

Υποχρεώσεις αεροπορικής ασφάλειας

1. Η διεύθυνση αεροδρόμιου υποχρεούται, στο μετρό του αναγκαίου, αν το ζητήσει η αρμόδια αρχή, -

(α) να κατασκευάζει και να διατηρεί το υποστατικό και τους χώρους που είναι απαραίτητοι για τους σκοπούς της αεροπορικής ασφαλείας, και να διασφαλίζει την λειτουργικότητα τους,

(β) να διαθέτει τις αναγκαίες προς τούτο εκτάσεις,

(γ) να ανέχεται την τοποθέτηση, διέλευση, συντήρηση και επισκευή απαραιτήτων για τους σκοπούς της αεροπορικής ασφαλείας καλωδίων και σωλήνων πάνω ή κάτω από το αεροδρόμιο,

(δ) να καθιστά δυνατή στο προσωπικό αεροπορικής ασφαλείας την χρησιμοποίηση της υποδομής του αεροδρόμιου.

2. Εκτός του χώρου του αεροδρόμιου, οι υποχρεώσεις της παραγράφου 1 ισχύουν μόνο στο μετρό που οι σχετικές δραστηριότητες της αεροπορικής ασφαλείας εξυπηρετούν την απογείωση και προσγείωση αεροσκαφών.

Κόστος

1. Το κόστος των μέτρων που επιβάλλονται κατά τα προηγούμενα άρθρα επιβαρύνει τον κύριο ή την διεύθυνση αεροδρόμιου από κοινού ή/και κεχωρισμένως. Το κόστος των ανωτέρω μέτρων επιρρίπτεται τελικά στον καταναλωτή, στον οποίο επιβάλλονται τέλη συμφώνα με τις διατάξεις του δεκάτου κεφαλαίου περί τελών αερολιμένα .

2. Το κόστος εξαιρετικών μέτρων ασφαλείας που λαμβάνονται σε έκτακτες περιστάσεις, μη αναγόμενες στον κύριο ή την διεύθυνση αεροδρόμιου, όπως ιδίως η χρησιμοποίηση του αεροδρόμιου για κρατικούς σκοπούς ή στο πλαίσιο απαγωγής αεροσκάφους, επιβαρύνει το δημόσιο.

3. Για την παροχή υπηρεσιών έλεγχου εναέριας κυκλοφορίας μπορούν να επιβάλλονται τέλη με κανονισμούς συμφώνα με τις διατάξεις του δέκατου κεφαλαίου περί τελών αερολιμένα.

Αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις

Οι διατάξεις των άρθρων 79 (κοινωνική προστασία και προστασία του περιβάλλοντος) και 80 (αμοιβαιότητα) εφαρμόζονται αναλόγως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΝΩ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
Κυκλοφορία προσώπων και οχημάτων

1. Mε την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, η είσοδος σε αεροδρόμιο και η κυκλοφορία πρόσωπων και οχημάτων εντός αεροδρόμιου επιτρέπεται μόνο με γενική ή ειδική αδεία της διευθύνσεως του οικείου αεροδρόμιου.

2. Η κατά την παράγραφο 1 αδεία εισόδου σε αεροδρόμιο θεωρείται ως δεδομένη στην περίπτωση αερολιμένων ή πεδίων προσγειώσεως δημόσιας χρήσεως.

3. Χώροι περιορισμένης προσβάσεως εντός του αεροδρομίου καθορίζονται από την διεύθυνση του αεροδρομίου, τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες ή τους ιδιώτες στους οποίους έχουν παραχωρηθεί χώροι στο αεροδρόμιο.

4. Η είσοδος σε χώρους περιορισμένης προσβάσεως, καθορισμένους από την διεύθυνση του αεροδρομίου, επιτρέπεται μόνο με αδεία της διευθύνσεως του αεροδρομίου ή του υπεύθυνου του οικείου χώρου. Η είσοδος σε χώρους περιορισμένης προσβάσεως, καθορισμένους από κρατικές υπηρεσίες ή ιδιώτες, επιτρέπεται μόνο με άδεια του υπεύθυνου του οικείου χώρου.

5. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν πρέπει να ερμηνεύονται ή να εφαρμόζονται κατά τρόπο που παρεμποδίζει την διεξαγωγή των κατά τον νόμο ελέγχων και καθηκόντων.

Ζώνη κυκλοφορίας αεροδρομίου

1. Όποτε ο κυβερνήτης του αεροσκάφους γνωρίζει ή οφείλει να γνωρίζει ότι σε ορισμένο αεροδρόμιο λειτούργει έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας, δεν δικαιούται να εισέλθει στην ζώνη κυκλοφορίας του αεροδρομίου, έκτος αν είναι είτε εξουσιοδοτημένος προς τούτο από την υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας του οικείου αεροδρομίου ή είναι πεπεισμένος ότι η πτήση μπορεί να διεξαχθεί ασφαλώς βάσει των πληροφοριών που λαμβάνει από την υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας του αεροδρομίου.

2. Εντός της ζώνης κυκλοφορίας αεροδρομίου και έκτος των περιπτώσεων αναγκαστικής προσγειώσεως, απογείωση ή προσγείωση επιτρέπεται μόνο ύστερα από άδεια της υπηρεσίας ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

3. Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους οφείλει να διασφαλίζει ότι παρακολουθούνται συνεχώς στην κατάλληλη ραδιοσυχνότητα οι ανακοινώσεις του έλεγχου εναέριας κυκλοφορίας, καθώς και τα σχετικά οπτικά σήματα.

4. Το άρθρο 108 (αποφυγής συγκρούσεως) παράγραφος 6 δεν θίγεται.

Τροχοδρόμηση αεροσκάφους

1. Η τροχοδρόμηση αεροσκάφους στον χώρο σταθμεύσεως αεροσκαφών και στην περιοχή ελιγμών του αεροδρομίου επιτρέπεται μόνο με την άδεια της υπηρεσίας έλεγχου εναέριας κυκλοφορίας του οικείου αερολιμένα ή της διευθύνσεως του οικείου πεδίου προσγειώσεως.

2. Ο κυβερνήτης αεροσκάφους οφείλει να συμμορφώνεται προς τα νόμιμα οπτικά σήματα που απευθύνονται σ’ αυτόν, έκτος αν κρίνει ότι τούτο δεν ενδείκνυται για λογούς ασφαλείας.

Προτεραιότητα κυκλοφορίας επί του εδάφους

1. Οχήματα και αεροσκάφη επί του εδάφους παραχωρούν προτεραιότητα σε αεροσκάφος που προσγειώνεται ή απογειώνεται.

2. Οχήματα και αεροσκάφη που δεν απογειώνονται ή προσγειώνονται παραχωρούν προτεραιότητα σε οχήματα που ρυμουλκούν αεροσκάφος.

3. Οχήματα που δεν ρυμουλκούν αεροσκάφος παραχωρούν προτεραιότητα σε αεροσκάφη.

Αποφυγή συγκρούσεως επί του εδάφους

1. Όταν δυο αεροσκάφη επί του εδάφους προσεγγίζουν μετωπικά ή περίπου μετωπικά το ένα το άλλο, το καθένα υποχρεούται να αλλάξει πορεία προς τα δεξιά ή, αν αυτό δεν είναι δυνατόν, να σταματήσει.

2. Όταν δυο αεροσκάφη επί του εδάφους ακλουθούν συγκλίνουσες πορείες, εκείνο που έχει το άλλο στην δεξιά του πλευρά υποχρεούται να του παραχωρεί προτεραιότητα, αποφεύγοντας να το διασταυρώσει, έκτος αν μπορεί να περάσει σε ασφαλή απόσταση από αυτό.

3. Η χορήγηση ειδικής αδείας από την υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας ή η κατά τον νόμο προτεραιότητα κινήσεως δεν απαλλάσσουν τον κυβερνήτη αεροσκάφους, που κινείται επί του εδάφους, από την υποχρέωση να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα προς αποφυγή συγκρούσεως του αεροσκάφους με άλλο αεροσκάφος ή όχημα ή άλλο αντικείμενο, ή την πρόκληση βλάβης σε πρόσωπο.

Προσπέρασμα επί του εδάφους

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 95 (προτεραιότητα κυκλοφορίας επί του εδάφους) παράγραφος 2, το προσπέρασμα επιτρέπεται μόνο από δεξιά.

2. Το προπορευόμενο αεροσκάφος έχει προτεραιότητα. Αεροσκάφος που προτίθεται να προσπεράσει προπορευόμενο αεροσκάφος υποχρεούται να μην εισέρχεται στην πορεία του τελευταίου και να μην αλλάζει πορεία προς τα αριστερά πάρα μόνο μετά την ολοκλήρωση του προσπεράσματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΙΩΣΗ
Γενικοί Κανόνες

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 40 (δημόσια και ιδιωτική χρήση αεροδρομίων) παράγραφος 5, του άρθρου 53 (χρονοθυρίδες) παράγραφος 2, του άρθρου 93 (ζώνη κυκλοφορίας αεροδρομίου) παράγραφος 2 και των επόμενων άρθρων του παρόντος κεφαλαίου, προσγείωση ή απογείωση αεροσκάφους σε ορισμένο αεροδρόμιο επιτρέπεται μόνο με την άδεια της υπηρεσίας έλεγχου εναέριας κυκλοφορίας του αερολιμένα ή του υπεύθυνου του πεδίου προσγειώσεως.

2. Αεροσκάφη, τα οποία προσεγγίζουν ορισμένο αεροδρόμιο με σκοπό να προσγειωθούν ή τα οποία έχουν απογειωθεί από αυτό, υποχρεούνται να εκτελούν όλες τις στροφές προς τα αριστερά, εκτός αν οι γενικές οδηγίες ή οι ειδικές εντολές της υπηρεσίας ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας του συγκεκριμένου αεροδρομίου προβλέπουν το αντίθετο.

3. Αεροσκάφη προσγειώνονται και απογειώνονται αντίθετα προς την κατεύθυνση του ανέμου, εκτός αν η διαμόρφωση των διαδρόμων ή της εναέριας κυκλοφορίας ή άλλες εξαιρετικές συνθήκες υπαγορεύουν άλλη κατεύθυνση.

4. Οι διατάξεις του άρθρου 95 (προτεραιότητα κυκλοφορίας επί του εδάφους) παράγραφος 1 και του άρθρου 110 ( προτεραιότητα προσγειωνομένων αεροσκαφών) δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.

Ειδικοί κανόνες

1. Κατ’ εξαίρεση, αεροσκάφη μπορούν να προσγειώνονται ή να απογειώνονται εκτός των αεροδρομίων που έχουν εγκριθεί για αυτά, μόνο με την συναίνεση του κυρίου ή άλλου δικαιούχου του ακινήτου και ύστερα από άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας.

2. Αεροσκάφη μπορούν να προσγειώνονται ή να απογειώνονται -

(α) εκτός των διαδρόμων προσγειώσεως και απογειώσεως που καθορίσθηκαν στην άδεια αεροδρομίου ή

(β) εκτός των ωρών λειτουργίας του αεροδρομίου ή

(γ) όντος των ωρών κλεισίματος του αεροδρομίου μόνο με συναίνεση της διευθύνσεως του αερολιμένα ή του υπεύθυνου του πεδίου προσγειώσεως και ύστερα από άδεια της αρμόδιας αρχής.

3. Η άδεια κατά τα στοιχειά (α) και (β) της παραγράφου 1 μπορεί -

(α) να είναι γενική ή να περιορίζεται σε μια ή περισσότερες συγκεκριμένες περιπτώσεις και

(β) να συνοδεύεται με ορούς ή/και προθεσμίες.

Αεροσκάφη χωρίς προκαθορισμένο τόπο προσγειώσεως

1. Οι διατάξεις του άρθρου 98 (γενικοί κανόνες) δεν εφαρμόζονται στις προσγειώσεις αεροσκαφών τύπου που καθιστά αδύνατο τον εκ των προτέρων καθορισμό του τόπου προσγειώσεως.

2. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1, οι διατάξεις του άρθρου 98 (γενικοί κανόνες) δεν ισχύουν ούτε στην επαναπογείωση.

Αναγκαστική προσγείωση

1. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 40 (δημόσια και ιδιωτική χρήση αεροδρομίων) παράγραφος 5, οι διατάξεις του άρθρου 98 (γενικοί κανόνες) δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις στις οποίες η προσγείωση είναι, κατά την αποκλειστική κρίση του κυβερνήτη του αεροσκάφους, αναγκαία για λογούς:

(α) ασφάλειας του αεροσκάφους εξαιτίας ιδίως -

(αα) βλάβης κινητήρα ή άλλου συστατικού του πτητικού μηχανισμού,

(ββ) άλλης επικίνδυνης ζημιάς του αεροσκάφους,

(γγ) ανεπάρκειας καύσιμων ή λιπαντικών,

(δδ) επικίνδυνων καιρικών συνθηκών,

(εε) επικίνδυνης συμπεριφοράς προσώπου εντός του αεροσκάφους,

(στστ) απώλειας εκ μέρους μέλους του ιπτάμενου τεχνικού προσωπικού της δυνατότητας εκτελέσεως των καθηκόντων του,

(β) αποτροπής κίνδυνου ζωής ή κινδύνου υγείας προσώπου εντός του αεροσκάφους,

(γ) παροχής άμεσης βοήθειας σε πρόσωπο επί του εδάφους, ευρισκόμενο σε κίνδυνο ζωής ή υγείας.

2. Οι διατάξεις του άρθρου 17 (τεχνικός έλεγχος της πτητικής ικανότητας) παράγραφος 7 και του άρθρου 53 (χρονοθυρίδες) παράγραφος 2 ισχύουν και στις περιπτώσεις αναγκαστικής προσγειώσεως.

Επαναπογείωση ή απομάκρυνση αεροσκάφους

1. Η επαναπογείωση ή απομάκρυνση αναγκαστικώς προσγειωθέντος αεροσκάφους υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 99 (ειδικοί κανόνες).

2. Από την παράγραφο 1 εξαιρούνται οι περιπτώσεις προσγειώσεως -

(α) για λόγους επικίνδυνων καιρικών συνθηκών,

(β) προς παροχή άμεσης βοήθειας επί κινδύνου ζωής ή υγείας προσώπου εντός του αεροσκάφους ή επί του εδάφους.

Γνωστοποιήσεις

1. Κάθε αναγκαστική προσγείωση αναφέρεται αμελλητί στην αρμόδια αρχή.

2. Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους οφείλει να γνωστοποιήσει στον κύριο ή άλλο δικαιούχο του ακινήτου, όπου έγινε η αναγκαστική προσγείωση, το όνομα και την διεύθυνση του κυρίου ή άλλου δικαιούχου του αεροσκάφους, του κυβερνήτη του αεροσκάφους, καθώς και του ασφαλιστή του αεροσκάφους. Επί αεροσκάφους χωρίς επιβαίνοντα κυβερνήτη υπόχρεος προς παροχή της πληροφορίας είναι ο κύριος ή άλλος δικαιούχος του αεροσκάφους.

3. Μετά την παροχή των πληροφοριών της παραγράφου 1, ο κύριος ή άλλος δικαιούχος του ακινήτου δεν δικαιούται να εμποδίσει την απογείωση ή την απομάκρυνση του αεροσκάφους.

Αποζημίωση επί αναγκαστική προσγειώσεως

1. Όποιος υποστεί ζημιά ή βλάβη, την οποία προκάλεσε αναγκαστική προσγείωση ή επαναπογείωση ή απομάκρυνση αεροσκάφους, μπορεί να αξιώσει αποζημίωση.

2. Οι διατάξεις του εικοστού έκτου κεφαλαίου περί ευθύνης αερομεταφορέων εφαρμόζονται αναλόγως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΓΟΡΙΑΣ
Επικίνδυνη πτήση

1. Απαγορεύεται ο αμελής ή απερίσκεπτος χειρισμός αεροσκάφους.

2. Απαγορεύονται κατά την διάρκεια της πτήσεως ενέργειες ή παραλείψεις που θέτουν σε αδικαιολόγητο κίνδυνο την ασφάλεια της πτήσεως, πρόσωπα, ζώα, πράγματα ή το περιβάλλον.

Ελάχιστο ύψος

1. Δεν επιτρέπεται σε αεροσκάφος να πετά πάνω από κατοικημένες περιοχές ή υπαίθριες συγκεντρώσεις πρόσωπων σε ύψος χαμηλότερο του αναγκαίου για την διεξαγωγή προσγειώσεως σε περίπτωση ανάγκης.

2. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 δεν ισχύει, όπου αυτό είναι απαραίτητο για απογείωση ή προσγείωση, υπό τον ορό ότι δεν προκαλείται κίνδυνος σε πρόσωπα, ζώα ή πράγματα επί του εδάφους ή το περιβάλλον. Σε περίπτωση αναγκαστικής προσγειώσεως, δεν πρέπει να προκαλείται αδικαιολόγητος κίνδυνος σε πρόσωπα, ζώα ή πράγματα επί του εδάφους ή το περιβάλλον..

3. H αρμόδια αρχή μπορεί, κατ’ εξαίρεση, να επιτρέπει παρεκκλίσεις για λόγους δημόσιου συμφέροντος από την απαγόρευση της παραγράφου 1.

Περιορισμοί κατά την πτήση

1. Μόνο με άδεια της αρμόδιας αρχής ή εξουσιοδοτημένου από την αρμόδια αρχή ιδιωτικού οργανισμού, υπό τους ορούς που ορίζει η άδεια και μόνο στις περιοχές που καθορίζονται στην άδεια επιτρέπονται οι εξής ενέργειες:

(α) απόρριψη αντικειμένου ή ψεκασμός από ιπτάμενο αεροσκάφος που μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο σε πρόσωπα, ζώα ή πράγματα ή το περιβάλλον,

(β) ρυμούλκηση αεροσκάφους ή άλλου αντικειμένου από ιπτάμενο αεροσκάφος,

(γ) κάθοδος με αλεξίπτωτο από ιπτάμενο αεροσκάφος, εκτός σε περίπτωση ανάγκης,

(δ) ακροβατικές πτήσεις ή επιδείξεις με αλεξίπτωτο ή άλλο μέσο,

(ε) πτήση αεροσκαφών σε σχηματισμό.

2. Σε διάταγμα του Υπουργού μπορεί να προβλέπονται γενικές εξαιρέσεις από τις απαγορεύσεις της παραγράφου 1.

Αποφυγή συγκρούσεως

1. Απαγορεύεται η προσέγγιση ιπτάμενου αεροσκάφους προς ιπτάμενο αεροσκάφος σε βαθμό που προκαλεί κίνδυνο συγκρούσεως.

2. Όταν δυο αεροσκάφη προσεγγίζουν μετωπικά ή περίπου μετωπικά το ένα το άλλο και υπάρχει κίνδυνος συγκρούσεως, το καθένα υποχρεούται να αλλάξει πορεία προς τα δεξιά.

3. Όταν δυο αεροσκάφη ακλουθούν συγκλίνουσες πορείες στο ίδιο περίπου επίπεδο, το αεροσκάφος που έχει το άλλο στην δεξιά του πλευρά παραχωρεί προτεραιότητα σ’ αυτό, με τις εξής εξαιρέσεις:

(α) αεροσκάφη που είναι βαρύτερα από τον αέρα και κινούνται με κινητήρα παραχωρούν προτεραιότητα σε αερόπλοια, ανεμόπτερα ή αερόστατα,

(β) αερόπλοια παραχωρούν προτεραιότητα σε ανεμόπτερα ή αερόστατα,

(γ) ανεμόπτερα παραχωρούν προτεραιότητα σε αερόστατα,

(δ) αεροσκάφη που κινούνται με κινητήρα παραχωρούν προτεραιότητα σε αεροσκάφη που ρυμουλκούν άλλο αεροσκάφος ή αντικείμενο.

4. Αεροσκάφος που υποχρεούται, κατά τις παραγράφους 2 και 3 να παραχωρεί προτεραιότητα σε άλλο αεροσκάφος δεν επιτρέπεται να περνάει πάνω, κάτω ή μπροστά από το άλλο, εκτός αν περνάει σε ασφαλή απόσταση και λαμβάνει δεόντως υπ’ όψη την αναταραχή που προκαλεί.

5. Το αεροσκάφος που έχει κατά τις ανωτέρω διατάξεις προτεραιότητα διατηρεί την κατεύθυνση και ταχύτητα του. Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους ουδέποτε απαλλάσσεται από την ευθύνη να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μετρό για την αποφυγή συγκρούσεως.

6. Αεροσκάφη που ίπτανται υπεράνω ή πλησίον αεροδρομίου, ανεξάρτητα αν βρίσκονται ή όχι εντός της ζώνης κυκλοφορίας του αεροδρομίου αυτού, υποχρεούνται –

(α) να ακλουθούν την λοιπή κυκλοφορία,

(β) να ακλουθούν ή να αποφεύγουν τις τροχιές των άλλων αεροσκαφών,

(γ) να ακλουθούν πριν και κατά την προσγείωση, καθώς και κατά και μετά την απογείωση, τους κανόνες του άρθρου 98 (γενικοί κανόνες) παράγραφος 2.

7. Μεταξύ των χρονικών σημείων που ορίζει η αρμόδια αρχή, όλα τα ιπτάμενα αεροσκάφη οφείλουν να φέρουν τα καθοριζόμενα σε κανονισμό αεροναυτιλιακά φωτά αναμμένα. Άλλα φώτα, τα όποια μπορούν να εκληφθούν ως τα φώτα αυτά, απαγορεύονται.

Προσπέρασμα

1. Ιπτάμενο αεροσκάφος που προσπέρνα, κατά την έννοια του άρθρου αυτού, σημαίνει το αεροσκάφος που προσεγγίζει ένα άλλο από πίσω, σε μια γραμμή που σχηματίζει γωνιά μικρότερη των 70 μοιρών με το επίπεδο συμμετρίας του τελευταίου, είναι δηλαδή σε τέτοια θέση σχετικά με το άλλο αεροσκάφος, ώστε την νύχτα να μη μπορεί να δει ούτε τα αριστερά ούτε τα δεξιά αεροναυτιλιακά φώτα.

2. Ιπτάμενο αεροσκάφος που προσπερνάται από άλλο αεροσκάφος έχει προτεραιότητα. Το αεροσκάφος που προσπέρνα, είτε ανέρχεται είτε κατέρχεται είτε ίπταται οριζοντίως, υποχρεούται να παραχωρεί προτεραιότητα στο άλλο αεροσκάφος, αλλάζοντας πορεία προς τα δεξιά, μέχρι ότου το προπορευόμενο αεροσκάφος έχει προσπεράσει πλήρως.

Προτεραιότητα προσγειωμένων αεροσκαφών

1. Ιπτάμενο αεροσκάφος παραχωρεί προτεραιότητα σε αεροσκάφος που προσγειώνεται.

2. Όταν δυο ή περισσότερα αεροσκάφη, τα όποια είναι βαρύτερα από τον αέρα, προσεγγίζουν ένα αεροδρόμιο με τον σκοπό να προσγειωθούν, το αεροσκάφος που βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο παραχωρεί προτεραιότητα σε αεροσκάφος που βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο. Τούτο όμως δεν μπορεί να τεθεί μπροστά από ένα άλλο που βρίσκεται στα τελευταία σταδία της προσεγγίσεως προς προσγείωση ή να προσπεράσει το αεροσκάφος αυτό.

3. Κατά την προσγείωση, αεροσκάφη, τα όποια κινούνται με κινητήρα και είναι βαρύτερα από τον αέρα, παραχωρούν προτεραιότητα σε ανεμόπτερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1. Αντικείμενο του παρόντος κεφαλαίου είναι οι προϋποθέσεις για την χορήγηση και διατήρηση σε ισχύ αδειών εκμεταλλεύσεως σχετικά με αερομεταφορείς εγκατεστημένους στην Δημοκρατία.

2. Η αεροπορική μεταφορά που εκτελείται με αεροσκάφη χωρίς κινητήρα ή/και υπερέλαφρα αεροσκάφη με κινητήρα, καθώς και τοπικές πτήσεις που δεν περιλαμβάνουν μεταφορά μεταξύ δυο αεροδρομίων, δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, με εξαίρεση τις διατάξεις περί πιστοποιητικού αερομεταφορέα.

Άδεια εκμεταλλεύσεως

1. Δραστηριότητες αερομεταφορέα επιτρέπεται να ασκεί μόνο όποιος κατέχει έγκυρη άδεια εκμεταλλεύσεως.

2. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 117 (αναστολή και ανάκληση της αδείας), δεν χορηγείται ούτε διατηρείται σε ισχύ άδεια εκμεταλλεύσεως, εφόσον δεν εκπληρώνονται οι προϋποθέσεις του κεφαλαίου αυτού.

3. Μια επιχείρηση που εκπληρώνει τις προϋποθέσεις του κεφαλαίου αυτού δικαιούται να λάβει άδεια εκμεταλλεύσεως. Η χορήγηση της αδείας δεν συνεπάγεται την χορήγηση δικαιωμάτων προσβάσεως σε ορισμένες αεροπορικές γραμμές ή αγορές.

4. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 111 (αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής) παράγραφος 2, αερομεταφορέας εγκατεστημένος στην Δημοκρατία, σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή σε κράτος που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο δικαιούται να μεταφέρει επιβάτες ή/και φορτίο έναντι αμοιβής ή/και μισθώσεως, όντος του εδάφους της Δημοκρατίας, μόνο αν έχει λάβει αντίστοιχη άδεια εκμεταλλεύσεως.

5. Η άδεια εκμεταλλεύσεως χορηγείται, αναστέλλεται και ανακαλείται από την αρχή (αρχή αδειών), την όποια ορίζει κανονισμός. Ο κανονισμός αυτός ορίζει την ίδρυση, τη σύνθεση, τις αρμοδιότητες, την διαδικασία και τον τρόπο λειτουργίας της αρχής. Τα μέλη της αρχής διορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβούλιου. Κατά την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται οι περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου (Διορισμοί Διοικητικών Συμβουλίων) Νομοί του 1988 μέχρι 1989.

Αντικειμενικές προϋποθέσεις για την έκδοση ή Αναστολή άδειας εκμεταλλεύσεως

113. Η άδεια εκμεταλλεύσεως εκδίδεται, αναστέλλεται και ανακαλείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2407/92 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1992 περί της εκδόσεως αδειών των αερομεταφορέων (EE L 240, 24.08.1992, σ. 1), όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 121, 123 και 241 και της Συμφωνίας για την Ίδρυση του Ευρωπαϊκού Κοινού Αεροπορικού Χώρου.

Έλεγχος

114. [Διαγράφηκε]
Στοιχειά χρηματοοικονομικής ικανότητας αερομεταφορέων

115. [Διαγράφηκε]
Κοινοποίηση προγραμμάτων

116. [Διαγράφηκε]
Αναστολή και ανάκληση της άδειας

117. [Διαγράφηκε]
Υποβολή λογαριασμών

118. [Διαγράφηκε]
Παρεκκλίσεις για μικρούς αερομεταφορείς

119. [Διαγράφηκε]
Υποκειμενικές προϋποθέσεις άδειας εκμεταλλεύσεως

120. [Διαγράφηκε]
Υποχρέωση ασφαλίσεως

1. Ο αερομεταφορέας υποχρεούται να ασφαλίζεται πλήρως κατά κίνδυνων, για τους οποίους υπέχει αστική ευθύνη σε περίπτωση ατυχημάτων, ιδίως σχετικά με επιβάτες ή τρίτους, αποσκευές ή φορτίο.

2. Το άρθρο 241 (υποχρέωση ασφαλίσεως) δεν θίγεται.

Κυριότητα ή διάθεση αεροσκαφών

122. [Διαγράφηκε]
Πιστοποιητικό αερομεταφορέα

1. Η έκδοση και η ισχύς άδειας εκμεταλλεύσεως προϋποθέτει ανά πασά στιγμή την κατοχή έγκυρου πιστοποιητικού αερομεταφορέα (ΑΟC), το οποίο καθορίζει τις καλυπτόμενες από την άδεια εκμεταλλεύσεως δραστηριότητες και είναι σύμφωνο με τα κριτήρια του παρόντος Νόμου.

2. [Διαγράφηκε].

3. [Διαγράφηκε].

4. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εκδόσεως, αναστολής και ανακλήσεως του πιστοποιητικού αερομεταφορέα ορίζεται στους κανονισμούς και στους κανονισμούς των Συνδυασμένων Άρχων Πολίτικης Αεροπορίας που ισχύουν στη Δημοκρατία.

Επίπεδο ασφάλειας και ευθύνης αερομεταφορέων

124. [Διαγράφηκε]
Επανεξέταση της άδειας εκμεταλλεύσεως

125. [Διαγράφηκε]
Πτώχευση

126. [Διαγράφηκε]
Διαδικασία χορηγήσεως άδειας εκμεταλεύσεως

127. [Διαγράφηκε]
Απόρητο

128. [Διαγράφηκε]
KEΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1. Το παρόν κεφάλαιο αφορά την πρόσβαση σε αεροπορικές γραμμές μεταξύ κυπριακών αερολιμένων και αερολιμένων που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή τον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο προς εκτέλεση τακτικών ή έκτακτων αεροπορικών δρομολογίων.

2. Η άδεια προσβάσεως σε αεροπορικές γραμμές μεταξύ Κυπριακών αερολιμένων και αερολιμένων που βρίσκονται σε χώρες μη υπαγόμενες στην παράγραφο 1, προς εκτέλεση τακτικών ή έκτακτων δρομολογίων, εκδίδεται, αναστέλλεται και ανακαλείται από τον Υπουργό ή, κατ’ εξουσιοδότηση του, την αρμόδια αρχή.

Δικαίωμα αερομεταφορών προς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο

130. Τηρουμένων των επιφυλάξεων του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2408/92 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1992 για την πρόσβαση των κοινοτικών αερομεταφορέων σε δρομολόγια ενδοκοινοτικών αεροπορικών γραμμών (EE L 240, 24.08.1992, σ. 8), όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται, και της Συμφωνίας για την Ίδρυση του Ευρωπαϊκού Κοινού Αεροπορικού Χώρου, επιτρέπεται στους αερομεταφορείς, των οποίων η άδεια εκμεταλλεύσεως έχει εκδοθεί από τη Δημοκρατία, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Συμβαλλόμενο Μέρος του Ευρωπαϊκού Κοινού Αεροπορικού Χώρου, να ασκούν δικαιώματα αερομεταφοράς σε αεροπορικές γραμμές μεταξύ της Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Κοινού Αεροπορικού Χώρου ή εντός της Δημοκρατίας.

Παρέκκλιση

131. [Διαγράφηκε]
Υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας

132. [Διαγράφηκε]
Αποκλειστικό δικαίωμα εκμεταλλεύσεως

133. [Διαγράφηκε]
Ενιαίος αριθμός πτήσεως

134. [Διαγράφηκε]
Επιφυλάξεις

135. [Διαγράφηκε]
Προβλήματα συμφορήσεως και περιβάλλοντος

136. [Διαγράφηκε]
KΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ ΑΡΝΗΣΗ ΕΠΙΒΙΒΑΣΕΩΣ
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

137. [Διαγράφηκε]
Κανόνες αερομεταφορών

138. [Διαγράφηκε]
Επιλογές επιβάτη

139. [Διαγράφηκε]
Αποζημίωση επί αρνήσεως επιβιβάσεως

140. [Διαγράφηκε]
Άρνηση επιβιβάσεως σε οργανωμένα ταξίδια

141. [Διαγράφηκε]
Άλλες παροχές

142. [Διαγράφηκε]
Επιβάτες που ταξιδεύουν δωρεάν

143. [Διαγράφηκε]
Έντυπο πληροφοριών

144. [Διαγράφηκε]
Προσφυγή στα δικαστήρια

145. [Διαγράφηκε]
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

146. [Διαγράφηκε]
Κατάργηση ελέγχων

147. [Διαγράφηκε]
Αερολιμένας ελέγχου

148. [Διαγράφηκε]
Τουριστικά και επιχειρησιακά αεροσκάφη

149. [Διαγράφηκε]
Μεταφόρτωση παραδιδόμενων αποσκευών

150. [Διαγράφηκε]
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

151. [Διαγράφηκε]
Εφαρμογή των περί ανταγωνισμού διατάξεων στις αερομεταφορές

152. [Διαγράφηκε]
Εξαιρέσεις εκ του νόμου

153. [Διαγράφηκε]
Δυνητικές εξαιρέσεις

154. [Διαγράφηκε]
Χρονικός περιορισμός Ανάκληση και τροποποίηση

155. [Διαγράφηκε]
Αναδρομική ισχύς

156. [Διαγράφηκε]
Υποβολή παρατηρήσεων

157. [Διαγράφηκε]
Παράβαση όρου ή υποχρεώσεως

158. [Διαγράφηκε]
KEΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΝΑΥΛΟΙ KAI KOMIΣΤΡA
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

159. [Διαγράφηκε]
Ελεύθερη συμφωνία

160. [Διαγράφηκε]
Γνωστοποίηση ναύλων και κομίστρων

161. [Διαγράφηκε]
Καθορισμός και ισχύς ναύλων

162. [Διαγράφηκε]
Kατάργηση ναύλου και απαγόρευση μειώσεως ναύλου

163. [Διαγράφηκε]
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

164. [Διαγράφηκε]
Νομική ικανότητα πωλητή συστημάτων

165. [Διαγράφηκε]
Πρόσβαση σε ηλεκτρονικά συστήματα κρατήσεων

166. [Διαγράφηκε]
Ανταγωνισμός μεταξύ ηλεκτρονικών συστημάτων κρατήσεων

167. [Διαγράφηκε]
Συμμετοχή

168. [Διαγράφηκε]
Σειρά αναγραφής πτήσεων στο κύριο έκθεμα

169. [Διαγράφηκε]
Χρήση από συνδρομητές διευκολύνσεων διανομής

170. [Διαγράφηκε]
Απαγόρευση διακρίσεων

171. [Διαγράφηκε]
Εκθέματα

172. [Διαγράφηκε]
Διάθεση πληροφοριών

173. [Διαγράφηκε]
Αμοιβαιότητα

174. [Διαγράφηκε]
Περιορισμοί μητρικού αερομεταφορέα

175. [Διαγράφηκε]
Περιορισμοί πωλητή ηλεκτρονικων συστημάτων κρατήσεων

176. [Διαγράφηκε]
Υποχρεώσεις συνδρομητή

177. [Διαγράφηκε]
Τέλη ηλεκτρονικού συστήματος κρατήσεων

178. [Διαγράφηκε]
Διαδικασία επί παραβάσεων

179. [Διαγράφηκε]
Πληροφόρηση

180. [Διαγράφηκε]
Έλεγχος

181. [Διαγράφηκε]
Απόρρητο

182. [Διαγράφηκε]
Μη παροχή πληροφορίας

183. [Διαγράφηκε]
Πρόστιμο

184. [Διαγράφηκε]
Δημοσίευση αποφάσεων

185. [Διαγράφηκε]
Εξαιρέσεις

186. [Διαγράφηκε]
Ανεξάρτητοι ελεγκτές

187. [Διαγράφηκε]
Επιφυλάξεις

188. [Διαγράφηκε]
KΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Σκοπός

1. Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι να θέσει κανόνες προς προστασία του περιβάλλοντος από κινδύνους τους όποιους προκαλεί ο εναέριος ή επίγειος χειρισμός αεροσκαφών. Οι κανόνες αυτοί αναφέρονται ιδίως–

(α) στον περιορισμό του θορύβου, των δονήσεων και των αερίων που εκπέμπονται από πολίτικα υποηχητικά αεροσκάφη, και ιδιαίτερα-

(β) στην αποτροπή χειροτερεύσεως της συνολικής επιδράσεως του θορύβου που προξενείται από επαναπιστοποιημένα αεριωθούμενα υποηχητικά πολίτικα αεροπλάνα και στον ταυτόχρονο περιορισμό άλλων ζημιών του περιβάλλοντος.

2. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν θιγούν την εφαρμογή άλλων διατάξεων του παρόντος νόμου, οι όποιες αναφέρονται στην προστασία του περιβάλλοντος από κινδύνους προερχόμενους από τον εναέριο ή επίγειο χειρισμό αεροσκαφών, ιδίως του άρθρου 11 (εγγραφή) παράγραφος 1 στοιχειό γ, του άρθρου 18 (έγγραφα φερόμενα επί του αεροσκάφους) παράγραφος 1 στοιχειό γ, του άρθρου 33 (άδεια αεροδρόμιου) παράγραφος 7 εδάφιο 1, του άρθρου 35 (τεχνικός έλεγχος αεροδρομίων) παράγραφοι 5 και 6, του άρθρου 36 (κρατική εποπτεία επί αεροδρομίων), του άρθρου 41 (περιορισμοί χρήσεως) παράγραφος 2, του άρθρου 45 (επιτρεπόμενες διακρίσεις) στοιχειό στ, του άρθρου 79 (κοινωνική προστασία και προστασία του περιβάλλοντος), του άρθρου 91 (αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις), του άρθρου 105 (επικίνδυνη πτήση) παράγραφος 2, του άρθρου 106 (ελάχιστο ύψος) παράγραφος 2, του άρθρου 107 (περιορισμοί κατά την πτήση) παράγραφος 1 στοιχειό α, του άρθρου 135 (επιφυλάξεις) παράγραφος 2 και του άρθρου 136 (προβλήματα συμφορήσεως και περιβάλλοντος) παράγραφος 1 .

Υποχρέωση μειώσεως της ρυπάνσεως του περιβάλλοντος

1. Κάθε υπεύθυνος εκμεταλλεύσεως αεροδρόμιου (συμπεριλαμβανομένων των αεροδρομίων που χρησιμοποιούνται για κατασκευή, επισκευή ή συντήρηση αεροσκαφών), κάθε κύριος αεροσκάφους ή εκμεταλλευόμενος αυτό και κάθε κυβερνήτης αεροσκάφους υποχρεούται κατά τον εναέριο ή επίγειο χειρισμό αεροσκάφους, ιδίως κατά την απογείωση ή προσγείωση, να αποφεύγει την ρύπανση του περιβάλλοντος, η όποια προξενείται με την εκπομπή αποφευκτών θορύβων, δονήσεων ή αερίων, και να περιορίζει στο ελάχιστο μετρό την εκπομπή αναπόφευκτων θορύβων, δονήσεων ή αερίων, αν αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία του πληθυσμού από κινδύνους υγείας ή άλλους κινδύνους, ή/και από σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις ή σημαντικές ενοχλήσεις, τις όποιες προξενούν οι εκπεμπόμενοι θόρυβοι, δονήσεις ή αέρια. Η νυκτερινή ησυχία του πληθυσμού πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερα υπ’ όψη.

2. Ο Υπουργός, η αρμόδια αρχή και η υπηρεσία έλεγχου εναέριας κυκλοφορίας οφείλουν να μεριμνούν για την προστασία του πληθυσμού από την εκπομπή σε απαράδεκτο βαθμό θορύβου, δονήσεων ή αερίων, που εκπέμπονται από αεροσκάφη.

3. Με την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, η αρμόδια αρχή μπορεί να λαμβάνει μέτρα μειώσεως θορύβου, δονήσεων και αερίων, τα όποια εκπέμπονται από αεροσκάφη (συμπεριλαμβανομένων των υπερηχητικών αεροπλάνων) που χρησιμοποιούν τον Κυπριακό εναέριο χώρο ή λειτουργούν εντός Κυπριακού αεροδρομίου. Η αρμόδια αρχή μπορεί να λαμβάνει ιδίως μέτρα που ρυθμίζουν την ταχύτητα ή/και το ύψος πτήσεως, καθορίζουν τα σημεία του Κυπριακού εναέριου χώρου στα όποια επιτρέπεται η είσοδος ή/και έξοδος αεροσκαφών, ή/και καθορίζουν τις περιοχές πτήσεως και τα επιτρεπτά επίπεδα εκπομπής από αεροσκάφη θορύβου, δονήσεων ή αερίων.

4. Τα κατά την παράγραφο 3 μέτρα δεν διακρίνουν κατά την εθνικότητα του αεροσκάφους. Μπορούν όμως να περιορίζονται σε ένα ή περισσότερα αεροδρόμια, αν αυτό συμβιβάζεται με την κατά την παράγραφο 1 υποχρέωση.

5. Στο μέτρο που αυτό συμβιβάζεται χρονικά με την εκπλήρωση της κατά την παράγραφο 1 υποχρεώσεως, Η αρμόδια αρχή, πριν λάβει τα κατά την παράγραφο 3 μέτρα, παρέχει στις διευθύνσεις των θιγομένων αεροδρομίων και αερομεταφορέων ευκαιρία προηγούμενης ακροάσεως εντός ευλόγου χρόνου.

Πιστοποιητικό θορύβου

191. [Διαγράφηκε]
Moρφές πιστοποιήσεως θορύβου

192. [Διαγράφηκε]
Πιστοποίηση θορύβου σε νέες νηολογήσεις

193. [Διαγράφηκε]
Απαλλαγές εκ του νόμου

194. [Διαγράφηκε]
Δυνητικές απαλλαγές

195. [Διαγράφηκε]
Χρήση Κυπριακών αεροπλάνων εκτός της Δημοκρατίας

196. [Διαγράφηκε]
Προσωρινές απαλλαγές

197. [Διαγράφηκε]
Αεροπλάνα μη εγγεγραμμένα

198. [Διαγράφηκε]
Αυστηρότερα κριτήρια

199. [Διαγράφηκε]
Αεροπλάνα νηολογημένα μετά την 1η Νοέμβριου 1990

200. [Διαγράφηκε]
Καταστρατήγηση του νομου

201. [Διαγράφηκε]
Δυνητικές απαλλαγές

202. [Διαγράφηκε]
Χρήση Αεριωθούμενων υποηχητικών πολιτικών αεροπλάνων

1. Τα αεριωθούμενα υποηχητικά πολιτικά αεροπλάνα δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται στα αεροδρόμια που βρίσκονται εντός της επικράτειας της Δημοκρατίας, παρά μόνο αν έχουν λάβει πιστοποιητικό θορύβου σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στο Παράρτημα 16 της διεθνούς σύμβασης του Σικάγου 1944 στον Τόμο 1, Μέρος II, Κεφάλαιο 3, δεύτερη έκδοση (1988).

2. Ο Υπουργός μπορεί να χορηγεί παρεκκλίσεις από το εδάφιο 1 για αεροπλάνα ιστορικού ενδιαφέροντος.

3.  Η αρμόδια αρχή ενημερώνει για τις χορηγούμενες παρεκκλίσεις βάσει της παραγράφου 2 τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αιτιολογώντας την απόφαση αυτή.

Απαλλαγές εκ του νόμου

204. [Διαγράφηκε]
Δυνητικές απαλλαγές

205. [Διαγράφηκε]
Περαιτέρω απαλλαγές

206. [Διαγράφηκε]
Απαλλαγές επί παραγγελίας αεροπλάνου

207. [Διαγράφηκε]
Περιορισμός διαγραφής αεροπλάνων από το Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών

208. [Διαγράφηκε]
Προσωρινές απαλλαγές

Ο Υπουργός μπορεί, σε ατομικές περιπτώσεις, να επιτρέπει την προσωρινή χρήση αερολιμένα της Δημοκρατίας από αεροπλάνα που δεν μπορούν να λειτουργούν βάσει των άλλων διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου. Η παρέκκλιση αυτή επιτρέπεται μόνο στις εξής περιπτώσεις:

(α) αεροπλάνα των οποίων η λειτουργιά είναι τέτοιας εξαιρετικής φύσεως, ώστε δεν θα ήταν εύλογο να απορριφτεί μια προσωρινή παρέκκλιση,

(β) αεροπλάνα που διενεργούν μη εμπορικές πτήσεις για σκοπούς μετατροπής, επισκευής ή συντηρήσεως.

Eπαναπιστοποιημένα αεροπλάνα

210. [Διαγράφηκε]
Κανόνες και διαδικασίες για τον περιορισμό λειτουργίας αεροσκαφών

211. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με Κανονισμούς να -

(α) καθορίζει μέτρα, κανόνες και διαδικασίες για τον περιορισμό λειτουργίας οποιουδήποτε αεροσκάφους ή την απαγόρευση ή μείωση πρόσβασης οποιουδήποτε αεροσκάφους σε αερολιμένα, για σκοπούς προστασίας του Περιβάλλοντος·

(β) προβλέπει οποιεσδήποτε εξαιρέσεις από τα εν λόγω μέτρα κανόνες και διαδικασίες·

(γ) υιοθετεί οποιουσδήποτε διεθνείς ή Ευρωπαϊκούς κανόνες που σχετίζονται με τον περιορισμό λειτουργίας σε συνάρτηση με τον προκαλούμενο θόρυβο σε αερολιμένες.

Αναγνώριση αλλοδαπών απαλλαγών

Αναγνωρίζονται οι απαλλαγές που χορηγηθήκαν από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή κράτος που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο σε αεροπλάνα που είναι νηολογημένα σε νηολόγια των κρατών αυτών.

Υπερπόντια διαμερίσματα

Η αναφορά του άρθρου, 212 (αναγνώριση αλλοδαπών απαλλαγών) στα κράτη μελή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και τα κράτη που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο δεν περιλαμβάνει τα υπερπόντια διαμερίσματα των κρατών αυτών.

KEΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ
Αντικείμενο και σκοπός

214. [Διαγράφηκε]
Υποχρέωση αναγγελίας

215. [Διαγράφηκε]
Ενέργειες έναντι ενδιαφερόμενων κρατών και διεθνών οργανισμών

216. [Διαγράφηκε]
Υποχρέωση διερευνήσεως

217. [Διαγράφηκε]
Σκοπός διερευνήσεως

218. [Διαγράφηκε]
Χωρισμος διαδικασιων

219. [Διαγράφηκε]
Νομικό καθεστώς διερευνήσεως

220. [Διαγράφηκε]
Επιτροπή Διερευνήσεως Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων

221. [Διαγράφηκε]
Ανεξαρτησία των μελών της Επιτροπής

222. [Διαγράφηκε]
Σύνθεση και διορισμός μελών της Επιτροπής

223. [Διαγράφηκε]
Εξουσίες των επιθεωρητών αεροπορικών ατυχημάτων

224. [Διαγράφηκε]
Έκθεση Διερεύνησης

225. [Διαγράφηκε]
Έκθεση συμβάντος

226. [Διαγράφηκε]
Ετήσια Επιθεώρηση Ασφάλειας

227. [Διαγράφηκε]
Συστάσεις ασφαλείας

228. [Διαγράφηκε]
Προστασία Ευαίσθητων Πληροφοριών Ασφαλείας

229. [Διαγράφηκε]
Νέα διερεύνηση

230. [Διαγράφηκε]
Αρμόδιος Φορέας Επαφής και Εφαρμόσιμες Διαδικασίες σε Περίπτωση Ατυχήματος

230Α. [Διαγράφηκε]
 • Ιστορικό Τροποποιήσεων
 • 72(I)/2015
Παροχή Συνδρομής στα Θύματα Αεροπορικών Ατυχημάτων και στους Συγγενείς τους

230Β. [Διαγράφηκε]
 • Ιστορικό Τροποποιήσεων
 • 72(I)/2015
Κοινοποίηση, Δημοσιοποίηση Ευαίσθητων Πληροφοριών

230Γ. [Διαγράφηκε]
 • Ιστορικό Τροποποιήσεων
 • 72(I)/2015
Υποχρέωση Αναγγελίας

230Δ. [Διαγράφηκε]
 • Ιστορικό Τροποποιήσεων
 • 72(I)/2015
Παρακώλυση ή Παρεμπόδιση Ελέγχου ή Έρευνας

230Ε. [Διαγράφηκε]
 • Ιστορικό Τροποποιήσεων
 • 72(I)/2015
Άρνηση Παροχής Καταχωρήσεων, Πληροφοριών και Έγγραφων

230ΣΤ. [Διαγράφηκε]
 • Ιστορικό Τροποποιήσεων
 • 72(I)/2015
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1. Το παρόν κεφάλαιο καθορίζει τις υποχρεώσεις των αερομεταφορέων σχετικά με την ευθύνη προς αποζημίωση σε περίπτωση θανάτου ή σωματικού τραυματισμού επιβάτη, εφόσον το ατύχημα που προξενεί θάνατο ή τραυματισμό λαμβάνει χώρα επί του αεροσκάφους ή κατά οποιοδήποτε στάδιο της επιβιβάσεως ή αποβιβάσεως. Τα άρθρα 104 (αποζημίωση επί αναγκαστικής προσγειώσεως), 140 (αποζημίωση επί αρνήσεως επιβιβάσεως), και 141 (άρνηση επιβιβάσεως σε οργανωμένα ταξίδια) δεν θίγονται.

2. Το πεδίο εφαρμογής στην Δημοκρατία των διατάξεων της διεθνούς συμβάσεως του Μόντρεαλ 1999 επεκτείνεται, ώστε να καλύπτονται, εκτός από τις διεθνείς, και όλες οι εσωτερικές μεταφορές πρόσωπων και των αποσκευών τους που εκτελούνται από αερομεταφορείς έναντι αμοιβής ή δωρεάν.

3. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 241 (υποχρέωση ασφαλίσεως) παράγραφος 3, οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται και στην διενέργεια μεταφορών με κρατικά αεροσκάφη.

4. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν θιγούν τις διατάξεις περί μεταφοράς ταχυδρομείου. Κατά την μεταφορά ταχυδρομείου προς ή από την Δημοκρατία ο αερομεταφορέας ευθύνεται μόνον έναντι του αντισυμβαλλόμενου του Διευθυντή του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, συμφώνα με τον περί Ταχυδρομείου Νόμο. Η διεθνής σύμβαση του Μόντρεαλ 1999 δεν εφαρμόζεται στην αεροπορική μεταφορά ταχυδρομείου.

Γενικός κανόνας

1. Κάθε αερομεταφορέας ευθύνεται σε αποζημίωση, συμφώνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, -

(α) για τον θάνατο ή σωματικό τραυματισμό επιβάτη που προξενείται από αεροπορικό ατύχημα, εφόσον το ατύχημα που προξενεί τον θάνατο ή τον τραυματισμό λαμβάνει χώρα επί του αεροσκάφους ή κατά οποιαδήποτε στάδιο της επιβιβάσεως ή αποβιβάσεως,

(β) για ζημία που προξενείται από καθυστέρηση,

(γ) για την καταστροφή, απώλεια, ζημία ή καθυστέρηση κατά την μεταφορά αποσκευής.

2. Η κατά την παράγραφο 1 ευθύνη ισχύει και για μη Κυπριακούς αερομεταφορείς, οι οποίοι εκτελούν αερομεταφορές προς ή από την Δημοκρατία ή εντός αυτής.

Αντικειμενική ευθύνη

Υπό την επιφύλαξη των άρθρων 236 (διατάξεις που διέπουν την ευθύνη για θάνατο ή τραυματισμό επιβάτη), 237 (διατάξεις που διέπουν την ευθύνη για καθυστέρηση), και 238 (διατάξεις που διέπουν την ευθύνη για αποσκευές), η κατά το άρθρο 232 (γενικός κανόνας) ευθύνη είναι ανεξάρτητη από την υπαιτιότητα του αερομεταφορέα ή του προστηθέντος απο αυτον.

Συμπεριφορά ζημιωθέντος

Η συμπεριφορά του ζημιωθέντος ή προστεθέντος από αυτόν μπορεί στην συγκεκριμένη περίπτωση να επιφέρει, σύμφωνα με το άρθρο 20 της διεθνούς συμβάσεως του Μόντρεαλ 1999, μερική ή ολική απαλλαγή του αερομεταφορέα από την αστική ευθύνη του.

Παρεκκλίνουσες ρήτρες

1. Υπό την επιφύλαξη των άρθρων 236 (διατάξεις που διέπουν την ευθύνη για θάνατο ή τραυματισμό επιβάτη), 236 (διατάξεις που διέπουν την ευθύνη για καθυστέρηση), 237 (διατάξεις που διέπουν την ευθύνη για αποσκευές), συμβατική ρήτρα, η οποία –

(α) απαλλάσσει τον αερομεταφορέα ή τους προστηθέντες από αυτόν, ή

(β) ορίζει κατώτερο όριο αποζημιώσεως από το προβλεπόμενο στην διεθνή σύμβαση του Μόντρεαλ 1999, ή

(γ) τροποποιεί τους κανόνες που διέπουν το βάρος της αποδείξεως,

είναι άκυρη. Η ακυρότητα της εν λέγω ρήτρας δεν επιφέρει την ακυρότητα της συμβάσεως μεταφοράς, η οποία εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.

2. Συμβατική ρήτρα, η οποία ορίζει ανώτερο όριο αποζημιώσεως από το προβλεπόμενο στη διεθνή σύμβαση του Μόντρεαλ 1999 ή προβλέπει απεριόριστη ευθύνη του αερομεταφορέα, είναι έγκυρη.

Διατάξεις που διέπουν την ευθύνη για θάνατο ή τραυματισμό επιβάτη

Η ευθύνη αερομεταφορέα σε περίπτωση θανάτου ή σωματικού τραυματισμού επιβάτη διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 17, 20 και 21 της διεθνούς συμβάσεως του Μόντρεαλ 1999.

Διατάξεις που διέπουν την ευθύνη για καθυστέρηση

1. Η ευθύνη αερομεταφορέα για ζημία που προξενείται από καθυστέρηση διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 22 παράγραφοι 1, 5 και 6, και του άρθρου 31 της διεθνούς συμβάσεως του Μόντρεαλ 1999.

2. Εντός δεκατεσσάρων ημερών από την παραλαβή διαμαρτυρίας σχετικά με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο αερομεταφορέας κοινοποιεί στον ενδιαφερόμενο επιβάτη ότι παρέλαβε την διαμαρτυρία του και την εξετάζει. Εντός περαιτέρω τριάντα ημερών ο αερομεταφορέας ανακοινώνει στον ενδιαφερόμενο επιβάτη την τελική του απόφαση και, επί αποδοχής της ευθύνης του, προβαίνει στην αντίστοιχη πληρωμή.

Διατάξεις που διέπουντην ευθύνη για αποσκευές

1. Η ευθύνη αερομεταφορέα σε περίπτωση καταστροφής, απώλειας, ζημίας ή καθυστερήσεως αποσκευών διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 22 παράγραφοι 2, 5 και 6, και του άρθρου 31 της διεθνούς συμβάσεως του Μόντρεαλ 1999.

2. Η διάταξη του άρθρου 237 (διατάξεις που διέπουν την ευθύνη για καθυστέρηση) παράγραφος 2 εφαρμόζεται αναλόγως.

3. Το συμπληρωματικό πόσο το όποιο, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2 της διεθνούς συμβάσεως του Μόντρεαλ 1999, μπορεί να ζητηθεί εκ μέρους αερομεταφορέα στην περίπτωση που ένας επιβάτης έχει υποβάλει ειδική δήλωση ενδιαφέροντος για την παράδοση της αποσκευής στον τόπο προορισμού, βασίζεται σε τιμολόγιο σχετικό με το προσθετό κόστος που προκύπτει από την μεταφορά και ασφάλιση της εν λόγω αποσκευής, το όποιο υπερβαίνει το κόστος για αποσκευές που εκτιμώνται μέχρι το όριο της ευθύνης. Το τιμολόγιο διατίθεται στους επιβάτες που το ζητούν.

Αποκλεισμός τεκμηρίων

1. Από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν συνάγεται ότι ο αερομεταφορέας είναι ο μόνος υπεύθυνος σε αποζημίωση.

2. Το παρόν κεφάλαιο δεν θιγεί το ζήτημα, αν ένα πρόσωπο υπεύθυνο, κατά τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, σε αποζημίωση έχει δικαίωμα αναγωγής κατά οποιουδήποτε άλλου προσώπου.

Προκαταβολή

1. Ο αερομεταφορέας καταβάλλει αμελλητί, και εν πάση περιπτώσει εντός δεκαπέντε ημερών από την εξακρίβωση της ταυτότητας του φυσικού προσώπου που είναι δικαιούχο αποζημιώσεως, την προκαταβολή που απαιτείται για την κάλυψη των άμεσων οικονομικών αναγκών, ανάλογα με την κακουχία που υπέστη ο παθών.

2. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 1, η προκαταβολή δεν είναι κατώτερη του ποσού σε λίρες που ισοδυναμεί σε 15.000 Ειδικά Τραβηχτικά Δικαιώματα ανά επιβάτη σε περίπτωση θανάτου.

3. Η προκαταβολή δεν συνιστά αναγνώριση ευθύνης. Η προκαταβολή μπορεί να αντιταχθεί σε συμψηφισμό έναντι απαιτήσεων για μεταγενέστερες πληρωμές βάσει της ευθύνης του αερομεταφορέα. Η προκαταβολή δεν επιστρέφεται, εκτός σε περιστάσεις στις οποίες αποδεικνύεται μεταγενέστερα ότι το πρόσωπο που έλαβε την προκαταβολή προξένησε ή συνέβαλε από αμέλεια στην ζημία ή δεν ήταν δικαιούχο αποζημιώσεως.

Υποχρέωση ασφαλίσεως

1. Η υποχρέωση ασφαλίσεως που προβλέπεται στο άρθρο 121 (υποχρέωση ασφαλίσεως) έχει την έννοια ότι κάθε αερομεταφορέας υποχρεούται να είναι επαρκώς ασφαλισμένος, ώστε όλα τα φυσικά πρόσωπα που είναι δικαιούχοι αποζημιώσεως να λαμβάνουν το πλήρες πόσο στο όποιο έχουν αξίωση σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο.

2. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 18 (έγγραφα φερόμενα επί του αεροσκάφους) παράγραφος 1 στοιχειό (ε), κάθε αερομεταφορέας υποχρεούται να επιδεικνύει, οποτεδήποτε του ζητηθεί από την αρμόδια αρχή, ασφαλιστήριο έγγραφο από το όποιο να προκύπτει πλήρης και έγκυρη η απαιτουμένη από την παράγραφο 1 ασφαλιστική κάλυψη.

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 ισχύουν και για μη Κυπριακούς αερομεταφορείς, οι οποίοι εκτελούν μεταφορές επιβατών και των αποσκευών τους προς ή από την Δημοκρατία ή εντός αυτής.

4. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 231 (αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής) παράγραφος 3, η κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου υποχρέωση ασφαλίσεως δεν ισχύει για την διενέργεια μεταφορών με κρατικά αεροσκάφη.

1. Υποχρέωση ασφαλίσεως έχουν επίσης –

ο υπεύθυνος εργασιών κατασκευής, ανασκευής ή επεκτάσεως αεροδρόμιου, κατά το άρθρο 33 (αδεία αεροδρόμιου) παράγραφος 1,

ο πάροχος υπηρεσιών εδάφους, κατά το άρθρο 75 (έγκριση) παράγραφος 2.

Ενημέρωση επιβατών

1. Oι διατάξεις των άρθρων 236 (διατάξεις που διέπουν την ευθύνη για θάνατο ή τραυματισμό επιβάτη), 237 (διατάξεις που διέπουν την ευθύνη για καθυστέρηση), 238 (διατάξεις που διέπουν την ευθύνη για αποσκευές) και 240 (προκαταβολή) περιλαμβάνονται στους όρους μεταφοράς των αερομεταφορέων.

2. Οι αερομεταφορείς διασφαλίζουν ότι στα πρακτορεία, ταξιδιωτικά γραφεία, σημεία ελέγχου εισιτήριων και αποσκευών των αερομεταφορέων, καθώς και στα σημεία πωλήσεων παρέχεται στους επιβάτες που το ζητούν επαρκής ενημέρωση σχετικά με τις διατάξεις των άρθρων 236 (διατάξεις που διέπουν την ευθύνη για θάνατο ή τραυματισμό επιβάτη), 237 (διατάξεις που διέπουν την ευθύνη για καθυστέρηση), 238 (διατάξεις που διέπουν την ευθύνη για αποσκευές) και 240 (προκαταβολή).

3. Εκτός από τις πληροφορίες, την παροχή των οποίων επιβάλλουν οι διεθνείς συμβάσεις της Βαρσοβίας 1929 και του Μόντρεαλ 1999, οι αερομεταφορείς παρέχουν σε όλους τους καταναλωτές, οι οποίοι αγοράζουν αεροπορικές υπηρεσίες εντός της Δημοκρατίας, γραπτή ανακοίνωση που εξηγεί σε απλή και ευνόητη γλώσσα-

- το τυχόν προβλεπόμενο για την συγκεκριμένη πτήση όριο ευθύνης του αερομεταφορέα για θάνατο ή τραυματισμό,

- το προβλεπόμενο για την συγκεκριμένη πτήση όριο ευθύνης του αερομεταφορέα για καταστροφή, απώλεια ή ζημία αποσκευών, μαζί με την προειδοποίηση ότι αποσκευές μεγαλύτερης άξιας από το πόσο αυτό πρέπει να επισημαίνονται στον αερομεταφορέα κατά τον έλεγχο των αποσκευών ή να ασφαλίζονται πλήρως πριν από το ταξίδι,

- το προβλεπόμενο για την συγκεκριμένη πτήση όριο ευθύνης του αερομεταφορέα για ζημία που προπονήθηκε από καθυστέρηση.

4. Σε περίπτωση που το σύνολο της μεταφοράς εκτελείται από Κυπριακούς αερομεταφορείς, τα όρια που αναφέρονται στην γραπτή ανακοίνωση είναι τα προβλεπόμενα στο παρόν κεφάλαιο.

5. Η μη συμμόρφωση προς τις διατάξεις της παραγράφου 3 δεν θιγεί την υπόσταση ή το κύρος της συμβάσεως μεταφοράς, η οποία εξακολουθεί να υπάγεται στους κανόνες του παρόντος κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Διοικητικές παραβάσεις

1. Όποιος παραβαίνει τις επιταγές, υποχρεώσεις ή απαγορεύσεις των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή καταχράται εξουσίες που του αναθέτει ο πάρων Νομός, διαπράττει διοικητική παράβαση.

2. Όποιος παραβαίνει τους βάσει του άρθρου 259 (εξουσιοδοτήσεις προς το Υπουργικό Συμβούλιο) εκδιδόμενους κανονισμούς του Υπουργικού Συμβούλιου ή τα βάσει του άρθρου 260 (εξουσιοδοτήσεις προς τον Υπουργό) εκδιδόμενα διατάγματα ή αποφάσεις του Υπουργού, διαπράττει διοικητική παράβαση.

3. Όποιος παραβαίνει τις σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νομού εκδιδόμενες διαταγές ή απαγορεύσεις του εκάστοτε αρμόδιου οργάνου ή ενεργεί χωρίς την απαιτουμένη από διάταξη του παρόντος Νομού αδεία ή έγκριση της αρμόδιας αρχής ή εκτός των ορίων ή χωρίς την συνδρομή όλων των όρων αυτής, διαπράττει διοικητική παράβαση.

4. Από τις παραγράφους 1, 2 και 3 εξαιρούνται οι παραβάσεις που, κατά τον παρόντα ή άλλους νόμους, συνιστούν αξιόποινες πράξεις.

Παρέλκυση ή παρακώλυση έλεγχου ή έρευνας

1. Απαγορεύεται η παρέλκυση ή παρακώλυση του έργου των εντεταλμένων κατά τον παρόντα Νομό με την διενέργεια έλεγχου ή έρευνας.

2. Κάθε πρόσωπο καλούμενο από εντεταλμένο κατά τον παρόντα Νομό με την διενέργεια έλεγχου ή έρευνας υποχρεούται να προσέρχεται, εκτός αν συντρέχει σοβαρό κώλυμα, και να παρέχει όλες τις σχετικές με τον έλεγχο ή την έρευνα πληροφορίες πλήρως και αληθώς.

3. Η παράβαση των παραγράφων 1 ή 2 αποτελεί διοικητικη παραβαση.

Διοικητικές κυρώσεις

1. Η διάπραξη διοικητικής παραβάσεως μπορεί να επισύρει ως διοικητική κύρωση την επιβολή πρόστιμου ή/και την αναστολή ή την ανάκληση αδείας ή παρόμοιας διοικητικής πράξεως.

2. Η διοικητική κύρωση πρέπει να έχει αντικειμενική συνάφεια, να βρίσκεται σε εύλογη σχέση με την διοικητική παράβαση και να αποβλέπει στην αποτροπή επαναλήψεως της.

Πρόστιμο

1. Ο Υπουργός μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση να επιβάλλει σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων πρόστιμο, το όποιο, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 3, δεν υπερβαίνει το πόσο των πέντε χιλιάδων λιρών ή ποσοστό 10% του ετήσιου κύκλου εργασιών στο οικείο πεδίο δραστηριότητας της θιγομένης επιχειρήσεως, όταν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων, εκ προθέσεως ή εξ αμελείας, διέπραξαν τις προβλεπόμενες στο άρθρο 243 διοικητικές παραβάσεις. Το άρθρο 184 (πρόστιμο) δεν θίγεται.

2. Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί, για να συμμορφωθεί προς την διεθνή πρακτική, να αυξομειώνει με κανονισμό τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 πόσα ή ποσοστά προστίμου.

3. Κατά τον καθορισμό του ύψους του κατά τις παραγράφους 1 και 2 προστίμου λαμβάνεται υπ’ όψη η σοβαρότητα, η διάρκεια και η τυχόν υπότροπη της παραβάσεως. Το πρόστιμο πρέπει να υπερβαίνει σημαντικά το οικονομικό ωφέλημα που προσπορίστηκε ο παραβάτης από την παράβαση. Προς τον σκοπό αυτόν το πρόστιμο μπορεί να υπερβαίνει τα κατά την παράγραφο 1 ανώτατα όρια.

4. Πριν την επιβολή του προστίμου ο παραβάτης καλείται εγγράφως σε απολογία εντός ευλόγου κατά τις περιστάσεις χρόνου .

Αναστολή και ανάκληση άδειας

1. Η κατά το άρθρο 20 (αδεία χειριστή αεροσκάφους) αδεία χειριστή αεροσκάφους, ο οποίος διαπράττει βαρειές ή επανειλημμένες παραβάσεις των καθηκόντων του, τα οποία προβλέπονται στον παρόντα νομό και ιδίως στο άρθρο 19 (δικαίωμα διακυβερνήσεως αεροσκάφους) παράγραφος 4, το άρθρο 29 (καθήκοντα), το άρθρο 190 (υποχρέωση μειώσεως της ρυπάνσεως του περιβάλλοντος), το άρθρο 215 (υποχρέωση αναγγελίας) παράγραφος 1, ή ο οποίος καταχράται βαρέως ή επανειλημμένως τις κατά τον παρόντα Νόμο και ιδίως το άρθρο 30 (εξουσίες) εξουσίες του, μπορεί να αναστέλλεται ή να ανακαλείται. Τα άρθρα 19 (δικαίωμα διακυβερνήσεως αεροσκάφους) και 20 (άδεια χειριστή αεροσκάφους) και 117 (αναστολή και ανάκληση αδείας) δεν θίγονται.

2. Η κατά το άρθρο 25 (άδεια εκπαιδευτή χειρίστων) άδεια εκπαιδευτή χειρίστων, ο οποίος διαπράττει βαρείες ή επανειλημμένες παραβάσεις των κατά τον παρόντα Νομό και ιδίως το άρθρο 25 καθηκόντων του, μπορεί να αναστέλλεται ή να ανακαλείται. Το άρθρο 25 (άδεια εκπαιδευτή χειρίστων) δεν θίγεται.

3. Η κατά το άρθρο 33 (άδεια αεροδρομίου) άδεια αεροδρομίου μπορεί να αναστέλλεται ή να ανακαλείται, αν ο εκμεταλλευόμενος αυτό διαπράττει βαρείες ή επανειλημμένες παραβάσεις των κατά τον παρόντα Νόμο και ιδίως τα άρθρα 33 (άδεια αεροδρομίου) και 35 (τεχνικός έλεγχος αεροδρομίων), το δέκατο τρίτο κεφάλαιο (δικαιώματα και υποχρεώσεις διευθύνσεων αεροδρομίου), το δέκατο τέταρτο κεφάλαιο (κυκλοφορία εντός και υπεράνω αεροδρομίου), και το δέκατο πέμπτο κεφάλαιο (προσγείωση και απογείωση), καθώς και το άρθρο 190 (υποχρέωση μειώσεως της ρυπάνσεως του περιβάλλοντος) υποχρεώσεων του. Το άρθρο 33 (άδεια αεροδρομίου) παράγραφος 12, το άρθρο 34 (ρήτρα δημόσιου συμφέροντος), το άρθρο 35 (τεχνικός έλεγχος αεροδρομίων) παράγραφος 5 και το άρθρο 190 (υποχρέωση μειώσεως της ρυπάνσεως του περιβάλλοντος) δεν θίγονται.

4. Η κατά το άρθρο 112 (άδεια εκμεταλλεύσεως) αερομεταφορέα μπορεί να αναστέλλεται ή να ανακαλείται, εάν ο αερομεταφορέας διαπράττει βαρείες ή επανειλημμένες παραβάσεις των υποχρεώσεων του κατά τον παρόντα Νόμο ή του ισχύοντος στη Δημοκρατίας δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Η κατά το άρθρο 112 (άδεια εκμεταλλεύσεως) άδεια αερομεταφορέα μπορεί, υστέρα από αίτηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροπλοΐας (Eurocontrol), να αναστέλλεται ή να ανακαλείται, αν ο αερομεταφορέας εξακολουθεί, παρά την επιβολή προστίμου, να μην καταβάλλει τα οφειλόμενα στο Eurocontrol τέλη. Το άρθρο 262 (τέλη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροπλοίας, Eurocontrol) δεν θίγεται.

6. Κατά την κρίση περί της αναστολής η ανακλήσεως άδειας κατά τις παραγράφους 1 έως 5 λαμβάνεται υπ’ όψη η σοβαρότητα, διάρκεια και τυχόν υποτροπή της παραβάσεως.

7. Πριν ληφθεί η απόφαση για την αναστολή ή ανάκληση της άδειας ο παραβάτης καλείται εγγράφως σε απολογία εντός εύλογου κατά τις περιστάσεις χρόνου.

8. Αρμόδιο για την αναστολή ή ανάκληση της άδειας είναι το όργανο που εξέδωσε την άδεια.

9. Το άρθρο 250 (αξιόποινες πράξεις) παράγραφος 6 δεν θίγεται.

Διοικητικά μέτρα

1. Για να εξασφαλίζεται ή διενεργείται ελέγχου, προλαμβάνεται ή καταστέλλεται διοικητική παράβαση ή αξιόποινη πράξη και για να εδραιώνεται ή αποκαθίσταται η τάξη και ασφάλεια πτήσεων μπορούν να λαμβάνονται ως διοικητικά μέτρα –

η επιβολή έκτακτου τεχνικού ελέγχου της πτητικής ικανότητας αεροσκάφους και του κατά τον νόμο εξοπλισμού του, και

η απαγόρευση απογειώσεως αεροσκάφους.

2. Η επιβολή και διεξαγωγή διοικητικών μέτρων υπόκεινται στην αρχή της αναλογικότητας.

3. Η επιβολή και διενέργεια έκτακτου τεχνικού ελέγχου αεροσκάφους διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 17 (τεχνικός έλεγχος της πτητικής ικανότητας) παράγραφος 2 στοιχεία (β), (γ) και (δ), και παράγραφοι 3-8.

Απαγόρευση απογειώσεως

1. Με απόφασή του ο Υπουργός μπορεί να απαγορεύει την απογείωση αεροσκάφους μέχρι την πληρωμή –

υπερήμερου προστίμου, συγχρόνως με την επιβολή του προστίμου, ή

υπερήμερων τελών αεροδρομίου, κατ’ αίτηση του αεροδρομίου στο οποίο οφείλονται, εφόσον η απαγόρευση απογειώσεως προβλέπεται ρητώς στους όρους χρήσεως του αεροδρομίου, ή

υπερήμερων τελών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια της αεροπλοΐας (Eurocontrol), κατ’ αίτηση του Eurocontrol,

ή την κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής τράπεζας εγκαταστημένης στην Δημοκρατία ή σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή σε κράτος που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο ή άλλης τράπεζας αναγνωρισμένης στην Δημοκρατία. Η απαγόρευση ισχύει από την κοινοποίηση της αποφάσεως στον κυβερνήτη ή στον εκμεταλλευόμενο το αεροσκάφος.

2. Με απόφασή του ο Υπουργός μπορεί να απαγορεύει την απογείωση αεροσκάφους για τον χρόνο που είναι αναγκαίος για να αποφασίσει το αρμόδιο δικαστήριο επί αιτήσεως εκδόσεως συντηρητικού διατάγματος. Το άρθρο 43 (γενικοί κανόνες) παράγραφος 5 δεν θίγεται.

3. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 17 (τεχνικός έλεγχος της πτητικής ικανότητας) παράγραφος 3, σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή έχει σοβαρές αμφιβολίες –

- για την πτητική ικανότητα αεροσκάφους, ή

- την ύπαρξη ή εγκυρότητα της άδειας του κυβερνήτη ή συγκυβερνήτη, ή

- την απαιτούμενη για λόγους ασφαλείας κατά το άρθρο 19 (δικαίωμα διακυβερνήσεως αεροσκάφους) κατάσταση σωματικής και ψυχικής υγείας ή πνευματικής διαύγειας του κυβερνήτη ή συγκυβερνήτη,

ή εχει σοβαρες υποψίες ότι στο αεροσκάφος -

βρίσκονται λαθρομετανάστες ή τρομοκράτες ή άλλοι παράνομοι ή επικίνδυνοι επιβάτες, ή

- έχει φορτωθεί παράνομο φορτίο, ή

συντρέχουν παράγοντες που διακινδυνεύουν την πτήση ή απουσιάζουν προϋποθέσεις ασφαλούς πτήσεως,

η αρμόδια αρχή μπορεί να απαγορεύει την απογείωση του αεροσκάφους μέχρις ότου διενεργηθούν οι αναγκαίοι εκάστοτε έλεγχοι και είτε διαπιστωθεί το αβάσιμο των αμφιβολιών είτε αποκατασταθούν οι κατά τον νόμο προϋποθέσεις ασφαλούς πτήσεως.

4. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 17 (τεχνικός έλεγχος της πτητικής ικανότητας) παράγραφος 6, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατάσταση ή περιστατικό από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 ή οποιοδήποτε στοιχείο που διακινδυνεύει την ασφάλεια της πτήσεως, η αρμόδια αρχή μπορεί να απαγορεύει την απογείωση του αεροσκάφους, μέχρις ότου αποκατασταθούν οι κατά τον νόμο προϋποθέσεις ασφαλούς πτήσεως.

5. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι το αεροσκάφος δεν καλύπτεται ή δεν καλύπτεται πλήρως από την απαιτούμενη κατά τα άρθρα 121 (υποχρέωση ασφαλίσεως) και 241 (υποχρέωση ασφαλίσεως) ασφάλιση, η αρμόδια αρχή μπορεί να απαγορεύει την απογείωση του αεροσκάφους, μέχρις ότου της επιδειχθεί αντίγραφο σύμφωνης με τον νόμο ασφαλιστικής συμβάσεως.

Αξιόποινες πράξεις

1. Όποιος παραβαίνει τις εξής διατάξεις του παρόντος νόμου τελεί αξιόποινη πράξη:

(α) άρθρο 4 (κυριαρχία επί του εναερίου χώρου παράγραφοι 3, 4, 5 και 6.

(β) άρθρο 6 (απαγορευμένες περιοχές),

(γ) άρθρο 7 (περιορισμοί αεροπορικών μεταφορών) παράγραφοι 1, 2, 3 και 4,

(δ) άρθρο 8 (κρατική ρύθμιση και εποπτεία) παράγραφοι 5 και 6,

(ε) άρθρο 9 (υποχρέωση νηολογήσεως – επίδειξη σημάτων) παράγραφοι 1 και 2,

(στ) άρθρο 16 (πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας) παράγραφος 1,

(ζ) άρθρο 19 (δικαίωμα διακυβερνήσεως αεροσκάφους) παράγραφοι 1, 2 και 4, και άρθρο 19 σε συνδυασμό με άρθρο 21 υπόλοιπο ιπτάμενο τεχνικό προσωπικό),

(η) άρθρο 25 (άδεια εκπαιδευτή χειριστών) παράγραφοι 1 και 6,

(θ) άρθρο 33 (άδεια αεροδρομίου) παράγραφος 1,

(ι) άρθρο 105 (επικίνδυνη πτήση) παράγραφοι 1 και 2,

(ια) άρθρο 107 (περιορισμοί κατά την πτήση) παράγραφος 1,

(ιβ) άρθρο 112 (άδεια εκμεταλλεύσεως) παράγραφος 1,

(ιγ) Κοινοποίηση, Δημοσιοποίηση Ευαίσθητων Πληροφοριών (Άρθρο 230Γ),

(ιδ) Υποχρέωση Αναγγελίας (Άρθρο 230Δ),

(ιστ) Παρακώλυση ή Παρεμπόδιση Ελέγχου ή Έρευνας (Άρθρο 230Ε),

(ιζ)  Άρνηση Παροχής Καταχωρήσεων, Πληροφοριών, Εγγράφων (Άρθρο 230 ΣΤ).

2. Οι βάσεις του άρθρου 259 (εξουσιοδοτήσεις προς το Υπουργικό Συμβούλιο) παράγραφοι 1 η 2 εκδιδόμενοι κανονισμοί μπορούν να ορίζουν ότι η παράβαση ορισμένων διατάξεών τους συνιστά αξιόποινη πράξη.

3. Όποιος τελεί μια από τις αναφερόμενες στις παραγράφους 1 η 2 αξιόποινες πράξεις τιμωρείται με φυλάκιση για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή/και με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες, αν η πράξη δεν τιμωρείται αυστηρότερα σύμφωνα με άλλες διατάξεις.

4. Όποιος τελεί μια από τις αναφερόμενες στις παραγράφους 1 η 2 αξιόποινες πράξεις εξ αμελείας τιμωρείται με φυλάκιση για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή/και με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες.

5. Όταν τιμωρείται χειριστής αεροσκάφους για μια από τις αναφερόμενες στις παραγράφους 1 η 2 αξιόποινες πράξεις, τιμωρούνται με τις ίδιες ποινές και ο κύριος του αεροσκάφους και ο εκμεταλλευόμενος τούτο, αν ανέχθηκαν την αξιόποινη πράξη του χειριστή.

6. Οι εντολές του κυρίου του αεροσκάφους ή του εκμεταλλευόμενου τούτο, οι οποίες είναι αντίθετες προς τις κατά τον παρόντα Νόμο υποχρεώσεις του κυβερνήτη αεροσκάφους, δεν απαλλάσσουν τον κυβερνήτη από την ποινική του ευθύνη. Το άρθρο 29 (καθήκοντα) παράγραφος 2 δεν θίγεται.

7. Η δίωξη ή τιμώρηση μιας από τις αναφερόμενες στις παραγράφους 1 ή 2 αξιόποινες πράξεις δεν αποκλείει την αναστολή ή ανάκληση της άδειας του διωκόμενου ή τιμωρούμενου σύμφωνα με το άρθρο 247 (αναστολή και ανάκληση άδειας).

8. Στην περίπτωση του άρθρου 4 (κυριαρχία επί του εναερίου χώρου) παράγραφος 5 ποινική ευθύνη φέρει ο εκμεταλλευόμενος το αεροσκάφος, καθώς και, εφόσον ανέχεται την παράνομη πτήση χωρίς χειριστή, ο κύριος του αεροσκάφους.

Διακινδύνευση ασφαλείας αεροσκάφους εν πτήσει

Όποιος παρανόμως και εκ προθέσεως-

(α) προβαίνει σε πράξη βίας εναντίον προσώπου επί αεροσκάφους εν πτήσει, αν η πράξη αυτή είναι πιθανό να διακινδυνεύει την ασφάλεια του αεροσκάφους αυτού, ή

(β) καταστρέφει αεροσκάφος εν λειτουργία, ή

(γ) προξενεί ζημία σε αεροσκάφος εν λειτουργία, η οποία το καθιστά ανίκανο προς πτήση ή είναι πιθανόν να διακινδυνεύει την ασφάλειά του κατά την πτήση, ή

(δ) τοποθετεί ή προκαλεί με οποιοδήποτε τρόπο την τοποθέτηση επί αεροσκάφους εν λειτουργία συσκευής ή ουσίας η οποία είναι πιθανόν να καταστρέψει το αεροσκάφος αυτό, ή να του προξενήσει ζημία που το καθιστά ανίκανο προς πτήση, ή του προξενειί ζημία που είναι πιθανόν να διακινδυνεύει την ασφάλεια του εν πτήσει, ή

(ε) καταστρέφει ή προξενεί ζημία σε εγκαταστάσεις ή υπηρεσίες αεροναυτιλίας ή παρεμβαίνει στην λειτουργία τους, αν οποιαδήποτε τέτοια πράξη είναι πιθανόν να διακινδυνεύει την ασφάλεια αεροσκάφους εν πτήσει, ή

(στ) διαβιβάζει πληροφορίες που είναι εν γνώσει του εσφαλμένες, διακινδυνεύοντας μ’ αυτόν τον τρόπο την ασφάλεια αεροσκάφους εν πτήσει,

τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη.

Διατάραξη λειτουργίας αερολιμένα

Όποιος παρανόμως και εκ προθέσεως, χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε επινόημα, ουσία ή όπλο -

(α) προβαίνει σε πράξη βίας εναντίον προσώπου εντός πολιτικού αερολιμένα, η οποία είναι πιθανόν να προξενήσει σοβαρό τραυματισμό ή θανατο, ή

(β) καταστρέφει ή προξενεί σοβαρή ζημία σε εγκαταστάσεις ή υπηρεσίες πολιτικού αερολιμένα ή σε αεροσκάφος μη εν λειτουργία που βρίσκεται στον αερολιμένα αυτόν ή διαταράσσει τις υπηρεσίες του αερολιμένα,

τιμωρείται με φυλάκιση για χρονική περίοδο που να δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη.

Παράνομη κατάληψη αεροσκάφους

Όποιος, ευρισκόμενος επί αεροσκάφους εν πτήσει, παράνομα, με βία ή απειλή βίας ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκφοβισμού, καταλαμβάνει το αεροσκάφος αυτό ή ασκεί επ’ αυτού έλεγχο, τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη.

Επιβαρυντικές περιπτώσεις

1. Η επέλευση θανάτου από πράξη που αναφέρεται στα άρθρα 250 (αξιόποινες πράξεις), 251 (διακινδύνευση ασφάλειας αεροσκάφους εν πτήσει), 252 (διατάραξη λειτουργίας αερολιμένα) ή 253 (παράνομη κατάληψη αεροσκάφους) λογίζεται ως επιβαρυντική περίπτωση.

2. Η επέλευση σοβαρού τραυματισμού από πράξη που αναφέρεται στα άρθρα 250 (αξιόποινες πράξεις), 251 (διακινδύνευση ασφάλειας αεροσκάφους εν πτήσει), 252 (διατάραξη λειτουργίας αερολιμένα), ή 253 (παράνομη κατάληψη αεροσκάφους) λογίζεται ως επιβαρυντική περίπτωση.

Απόπειρα και συνέργεια

1. Η απόπειρα τελέσεως μιας από τις αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στα άρθρα 250 (αξιόποινες πράξεις), 251 (διακινδύνευση ασφάλειας αεροσκάφους εν πτήσει), 252 (διατάραξη λειτουργίας αερολιμένα) ή 253 (παράνομη κατάληψη αεροσκάφους) τιμωρείται όπως και η τετελεσμένη πράξη.

2. Ο απλός συνεργός μιας από τις αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στα άρθρα 250 (αξιόποινες πράξεις), 251 (διακινδύνευση ασφάλειας αεροσκάφου εν πτήσει), 252 (διατάραξη λειτουργίας αερολιμένα) ή 253 (παράνομη κατάληψη αεροσκάφους) τιμωρείται με την ποινή του αυτουργού.

Εκπρόσωπος νομικού προσώπου

Όταν ο κύριος αεροσκάφους ή ο εκμεταλλευόμενος αυτό ή ο κύριος αεροδρομίου ή ο εκμεταλλευόμενος αυτό είναι νομικό πρόσωπο, ο κατά το καταστατικό ή τον νόμο εκπρόσωπος του νομικού προσώπου τιμωρείται με τις ποινές που προβλέπονται για τον κύριο ή τον εκμεταλλευόμενο.

Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις των άρθρων 243 (διοικητικές παραβάσεις) εώς και 255 (απόπειρα και συνέργεια) δεν εφαρμόζονται σε αεροσκάφη ή αεροδρόμια ή τμήματα αεροδρομίων που χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς, τελωνειακούς ή αστυνομικούς σκοπούς.

Διεθνείς συμβάσεις και άλλοι νόμοι

1. Το πεδίο εφαρμογής στην Δημοκρατία των διατάξεων της διεθνούς συμβάσεως του Σικάγου 1944, της διεθνούς συμβάσεως του Τόκυο 1963, της διεθνούς συμβάσεως της Χάγης 1970 και της διεθνούς συμβάσεως του Μοντρεάλ 1971, όπως συμπληρώθηκε με τo πρωτόκολο του Μοντρεάλ 1988, επεκτείνεται, ώστε, εκτός από τις διεθνείς πτήσεις, να καλύπτονται και όλες οι εσωτερικές πτήσεις αεροσκαφών.

2. Υπό την επιφύλαξη των άρθρων 250 (αξιόποινες πράξεις) εώς και του παρόντος άρθρου παράγραφος 1, οι διατάξεις των διεθνών συμβάσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διέπουν όλα τα ζητήματα που αφορούν αξιόποινες πράξεις κατά της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας.

3. Ο περί του Αδικήματος της Αεροπειρατείας Νόμος 1972 και ο περί Αδικημάτων κατά της Ασφάλειας της Πολιτικής Αεροπορίας Νόμος του 1973 καταργούνται.

4. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 2, ο Ποινικός Κώδικας εφαρμόζεται και στο πεδίο της πολιτικής αεροπορίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΟΓΔΟΟ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Εξουσιοδοτήσεις προς το Υπουργικό Συμβούλιο

1. Χωρίς να θίγονται οι διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφοι 1 και 2 του περί της Συμβάσεως Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας του 1944 και Δεκατριών Πρωτόκολλων αυτής του 1947 έως 1984 (Κυρωτικού) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου του 1988, το Υπουργικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να εκδίδει κανονισμούς δημοσιευόμενους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, περί εκτελέσεως του παρόντος Νόμου και εν γένει ρυθμίσεως της πολιτικής αεροπορίας, καθώς και επιβολής τελών για την έκδοση ή ανανέωση αδειών ή πιστοποιητικών ή διενέργεια ελέγχων ή για την υποβολή αιτήσεων που σχετίζονται με την πολιτική αεροπορία. Ιδίως εξουσιοδοτείται το Υπουργικό Συμβούλιο να εκδίδει κανονιστικές ή/και ατομικές πράξεις (ανάλογα με την εκάστοτε εξουσιοδότηση) για τα εξής θέματα, όπως προσδιορίζονται ιδιαίτερα στις παρατιθέμενες εκάστοτε διατάξεις του παρόντος Νόμου:

- κρατική ρύθμιση και εποπτεία (άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 2),

- Εθνικά Προγράμματα Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας (Άρθρο 8Α),

- Εθνική Εποπτική Αρχή Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας (Άρθρο 8Β),

- Αεροϊατρική Εθνική Αρχή (Άρθρο 8Γ),

- επίδειξη σημάτων αεροσκαφών (άρθρο 9 παράγραφος 2),

- πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας (αρθρο 16 παραγραφος 3),

- καθορισμό κανόνων τεχνικής εκμετάλλευσης υπερέλαφρων πτητικών αεραθλητικών μηχανών (άρθρο 16 παράγραφος 6),

- έγγραφα φερόμενα επί του αεροσκάφους (άρθρο 18 παράγραφος 2),

- αποδοχή αλλοδαπών αδειών ιπτάμενου τεχνικού πληρώματος (άρθρο 22),

- ρήτρα δημόσιου συμφέροντος (άρθρο 34 παράγραφοι 2 και 3),

- τεχνικός έλεγχος αεροδρομίων (άρθρο 35 παράγραφος 7),

- τέλη αερολιμένα – γενικοί κανόνες (άρθρο 43 παράγραφος 3),

- Εποπτική Αρχή Αερολιμενικών Τελών (άρθρο 52 παράγραφος 9),

- παροχή υπηρεσιών εδάφους σε τρίτους (άρθρο 69 παράγραφος 2),

- αμοιβαιότητα (άρθρο 80),

- υπηρεσίες προς αεροσκάφη (άρθρο 83 παράγραφος 5),

- υπηρεσίες προς επιβάτες (άρθρο 84 παράγραφοι 2 και 3),

- ασφάλεια αερολιμένων (άρθρο 87 παράγραφος 4),

- κόστος (άρθρο 90 παράγραφος 3),

- αποφυγή συγκρούσεως (άρθρο 108 παράγραφος 7),

- άδεια εκμεταλλεύσεως (άρθρο 112 παράγραφος 5),

- πιστοποιητικό αερομεταφορέα (άρθρο 123 παράγραφος 4),

-κανόνες και διαδικασίες για τον περιορισμό λειτουργίας αεροσκαφών (άρθρο 211),

- νομικό καθεστώς διερευνήσεως (άρθρο 220 παράγραφος 1),

- πρόστιμο (άρθρο 246 παράγραφος 2),

2. Το Υπουργικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται επίσης να εκδίδει κατά την παράγραφο 1 κανονισμούς για την αναχαίτιση αλλοδαπών πολιτικών αεροσκαφών που υπερίπτανται του εδάφους της Δημοκρατίας χωρίς την προς τούτο εξουσιοδότηση ή για τα οποία υπάρχει εύλογη υποψία οτι χρησιμοποιούνται για σκοπούς ασυμβίβαστους προς τους προβλεπόμενους στην διεθνή σύμβαση του Σικάγου 1944. Το άρθρο 4 (κυριαρχία επί του εναερίου χώρου) παράγραφοι 4 και 5 δεν θίγεται.

3. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το άρθρο 6 παράγραφος 2 περίπτωση (ιζ) του περί της Συμβάσεως Διεθνούς Πολιτικης Αεροπορίας του 1944 και Δεκατριών Πρωτοκόλλων αυτής του 1947 έως 1984 (Κυρωτικου) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου του 1988 καταργείται.

4. Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί με κανονισμό να εκχωρεί στον Υπουργό ή άλλο διοικητικό όργανο την αρμοδιότητα να εκδίδει, τροποποιεί ή καταργεί κανονισμούς που αφορούν ένα ή περισσότερα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 θέματα. Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να ανακαλέσει οποτεδήποτε την εκχώρηση αυτή. Κανονισμοί, που εκδίδονται με βάση το άρθρο αυτό, μπορεί να προβλέπουν ότι οποιεσδήποτε διατάξεις τους τίθονται σε ισχύ σε ημερομηνία που θα καθορίζει ο Υπουργός με γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

5. Οι κατά τις παραγράφους 1 και 2 εκδιδόμενοι κανονισμοί κατατίθενται στην Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία τους εγκρίνει ή τους απορρίπτει εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από την κατάθεσή τους. Αν η Βουλή εγκρίνει τους κανονισμούς ή η προθεσμία των τριάντα ημερών περάσει άπρακτη, οι κανονισμοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από την ημέρα της δημοσιεύσεώς τους.

6. Το Υπουργικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να εκδίδει αποφάσεις, δημοσιευόμενες στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με τις οποίες –

- εκδίδει, ανανεώνει, τροποποιεί, αναστέλλει και ανακαλεί άδειες αερολιμένα (άρθρο 33 παράγραφοι 2 και 10, άρθρο 34 παράγραφος 2, και άρθρο 247 παράγραφος 8),

- διορίζει τα μέλη και τον πρόεδρο της Αρχής Αδειών (άρθρο 112 παράγραφος 5),

- ορίζει τη σύνθεση, θητεία και αποδοχές του αρχιεπιθεωρητή και των επιθεωρητών της Επιτροπής Διερευνήσεως Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων (άρθρο 223 παράγραφος 1),

- διορίζει τον αρχιεπιθεωρητή και τους επιθεωρητές της Επιτροπής Διερευνήσεως Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων (άρθρο 223 παράγραφος 2).

6Α. Οι κανονισμοί οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου δύνανται να εξουσιοδοτούν τον Υπουργό να εκδίδει διατάγματα, για τη ρύθμιση της διαδικασίας άσκησης ιεραρχικής προσφυγής κατά των αποφάσεων ή πράξεων ιατρικών εξεταστών που εκδίδουν ιατρικά πιστοποιητικά στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας ή στους εκπαιδευόμενους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.

7. Οι Κανονισμοί οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου και αφορούν τα Εθνικά Προγράμματα Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας όπως αυτά περιγράφονται στο  Άρθρο  8Α  του Νόμου, δύνανται να εξουσιοδοτούν την Αρμόδια αρχή να εκδίδει τεχνικές οδηγίες ασφάλειας προς τους φορείς και υπηρεσίες που εμπλέκονται στην ασφάλεια των αερομεταφορών, οι οποίες ανάλογα με την περίπτωση, περιέχουν δεσμευτικές ή μη δεσμευτικές διατάξεις.

8. Οι Κανονισμοί οι οποίοι εκδίδονται βάσει του παρόντος άρθρου και αφορούν τα Εθνικά Προγράμματα Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας όπως αυτά περιγράφονται στο  Άρθρο  8Α  του Νόμου, δύνανται να θεσπίζουν διοικητικές κυρώσεις για παράβαση των διατάξεων τους και των εκδιδόμενων δυνάμει αυτών τεχνικών οδηγιών ασφάλειας.

Εξουσιοδοτήσεις από τον Υπουργό

1. Ο Υπουργός εξουσιοδοτείται να εκδίδει με διατάγματα, δημοσιευόμενα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, κανονιστικές ή/και ατομικές πράξεις (ανάλογα με την εκάστοτε εξουσιοδότηση) για τα εξής θέματα, όπως προσδιορίζονται ιδιαίτερα στις παρατιθέμενες διατάξεις του παρόντος Νόμου:

- ορισμός αεροσκάφους (άρθρο 2),

- κυριαρχία επί του εναερίου χώρου (άρθρο 4 παράγραφος 3),

- δικαίωμα χρήσεως του εναερίου χώρου (άρθρο 5 παράγραφος 1),

- απαγορευμένες περιοχές (άρθρο 6),

- περιορισμοί αεροπορικών μεταφορών (άρθρο 7 παράγραφοι 1, 2, 3, 4),

- Εθνικά Προγράμματα Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας (Άρθρο 8Α),

- Εθνική Εποπτική Αρχή Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας (Άρθρο 8Β),

- Αεροϊατρική Εθνική Εποπτική Αρχή (Άρθρο 8Γ),

- άδεια χειριστή αεροσκάφους (άρθρο 20 παράγραφος 8),

- υπόλοιπο ιπτάμενο τεχνικό πλήρωμα (άρθρο 21),

- αποδοχή αλλοδαπών αδειών ιπτάμενου τεχνικού πληρώματος (άρθρο 22 παράγραφος 1),

- ρήτρα δημόσιου συμφέροντος (άρθρο 34 παράγραφοι 2 και 3),

- δημόσια και ιδιωτική χρήση αεροδρομίων (άρθρο 40 παράγραφος 4),

- Τέλη αερολιμένα για αεροπορικά δρομολόγια προς και από   την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Κοινό   Αεροπορικό χώρο (άρθρο 46 παράγραφος 6.),

- παροχή υπηρεσιών εδάφους σε τρίτους (άρθρο 69 παράγραφος 3),

- επιλογή παρόχων (άρθρο 73 παράγραφος 1),

- περιορισμοί κατά την πτήση (άρθρο 107 παράγραφος 2),

- τέλη EUROCONTROL (άρθρο 262).

2. Ο Υπουργός εξουσιοδοτείται να εκδίδει με αποφάσεις, δημοσιευόμενες (υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 4) στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, κανονιστικές ή/και ατομικές πράξεις για τα εξής θέματα, όπως προσδιορίζονται ιδιαίτερα στις παρατιθέμενες διατάξεις του παρόντος νόμου:

- κυριαρχία επί του εναερίου χώρου (άρθρο 4 παράγραφοι 4 και 5),

- δικαίωμα χρήσεως του εναερίου χώρου (άρθρο 5 παράγραφος 1),

- περιορισμοί αεροπορικών μεταφορών (άρθρο 7 παράγραφος 2),

- κρατική ρύθμιση και εποπτεία (άρθρο 8 παράγραφοι 2 και 4),

- Εθνικά Προγράμματα Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας (Άρθρο 8Α),

- υποχρέωση νηολογήσεως (άρθρο 9 παράγραφος 1),

- εγγραφή (άρθρο 11 (παράγραφος 2),

- ρήτρα δημόσιου συμφέροντος (αρθρο 14),

- αποδοχή και επικύρωση αλλοδαπών αδειών (άρθρο 22)

- άδεια αεροδρομίου (πεδίου προσγειώσεως) (άρθρο 33 παράγραφοι 2 και 10),

- ρήτρα δημόσιου συμφέροντος (άρθρο 34 παράγραφοι 2 και 3),

- κρατική εποπτεία επί των αεροδρομίων (άρθρο 36 παράγραφος 3),

- περιορισμοί χρήσεως (άρθρο 41 παράγραφοι 1 και 2),

- Εποπτική Αρχή Αερολιμενικών Τελών (άρθρο 52 παράγραφος 2),

- αυτοεξυπηρέτηση (άρθρο 70 παράγραφος 20,

- συγκεντρωμένη υποδομή (άρθρο 71 παράγραφος 1),

- έγκριση (άρθρο 75 παράγραφος 1),

- παρεκκλίσεις (άρθρο 72 παράγραφοι 1 και 40),

- κανόνες λειτουργίας και χρήσεως αερολιμένα (άρθρο 81 παράγραφοι 2 και 3),

- υπηρεσίες προς αεροσκάφη (άρθρο 83 παράγραφος 4),

- εύρυθμη λειτουργία πεδίων προσγειώσεως δημόσιας χρήσεως (άρθρο 86),

- ασφάλεια λοιπών αεροδρομίων (άρθρο 88),

- αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής (πρόσβαση σε αεροπορικές γραμμές) (άρθρο 129 παράγραφος 2),

- προσωρινές απαλλαγές (άρθρο 209),

- υποχρέωση διερευνήσεως (άρθρο 217 παράγραφος 1),

- παροχή συνδρομής στα θύματα αεροπορικών ατυχημάτων και στους συγγενείς τους (άρθρο 230 Β παράγραφος 1 και 7),

- πρόστιμο (άρθρο 246 παράγραφος 1),

- αναστολή και ανάκληση της άδειας (άρθρο 247 παράγραφος 8),

- απαγόρευση απογειώσεως (άρθρο 249 παράγραφοι 1 και 20).

3. Ο Υπουργός μπορεί με διάταγμα, δημοσιευόμενο στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να εκχωρεί στην αρμόδια αρχή την αρμοδιότητα να εκδίδει, τροποποιεί ή καταργεί διατάγματα ή αποφάσεις που αφορούν ένα ή περισσότερα από τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1 και 2 θέματα. Ο Υπουργός μπορεί να ανακαλεί οποτεδήποτε την εκχώρηση αυτή.

4. Η κατά την παράγραφο 2 δημοσίευση παραλείπεται για τις εκδιδόμενες αποφάσεις αναφορικά με τα Εθνικά Προγράμματα Ασφαλείας Πολιτικής Αεροπορίας του Άρθρου 8Α και τις διαδικασίες, πρακτικές και πρότυπα ασφάλειας που ρυθμίζουν θέματα ασφάλειας πολιτικής αεροπορίας, το περιεχόμενο των οποίων χαρακτηρίζεται ως εμπιστευτικό ή περιορισμένης χρήσης (διανομή) καθώς και στις περιπτώσεις πράξεων περί διενέργειας ελέγχου ή όταν εκ της φύσεως της συγκεκριμένης ατομικής πράξεως δεν υπάρχει επαρκής χρόνος για την δημοσίευση.

5. Τα κατά τις παραγράφους 1 και 3 εκδιδόμενα διατάγματα του Υπουργού τίθενται σε ισχύ από την ημέρα της δημοσιεύσεως τους ή την ρητά προβλεπόμενη μεταγενέστερη ημερομηνία.

6. Οι αποφάσεις και τα διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου και αφορούν τα Εθνικά Προγράμματα Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας όπως αυτά περιγράφονται στο  Άρθρο  8Α  του Νόμου δύνανται να εξουσιοδοτούν την αρμόδια αρχή να εκδίδει τεχνικές οδηγίες ασφάλειας προς τους φορείς και υπηρεσίες που εμπλέκονται στην ασφάλεια των αερομεταφορών, οι οποίες ανάλογα με την περίπτωση, περιέχουν δεσμευτικές ή μη δεσμευτικές διατάξεις

Κανονισμοί των Συνδυασμένων Αρχών Πολιτικής Αεροπορίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την ασφάλεια της Αεροπλοΐας

261. [Διαγράφηκε]
Τέλη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροπλοΐας (Eurocontrol)

1. Τα τέλη αεροναυτιλίας, τα οποία καθορίζονται, τιμολογούνται και εισπράττονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροπλοΐας (Eurocontrol) και καταλογίζονται στους χρήστες των κατά την πτήση εξυπηρετήσεων αεροναυτιλίας, οφείλονται απο κοινού και κεχωρισμένως από τον εκμεταλλευόμενο και τον κύριο του αεροσκάφους.

2. Τα κατά την παράγραφο 1 τέλη, τα οποία αφορούν όλην την περιοχή πληροφοριών πτήσεων του Eurocontrol, ισχύουν στη Δημοκρατία και εισπράττονται ως δημόσια τέλη, ύστερα από αίτηση του Eurocontrol. Το άρθρο 247 (αναστολή και ανάκληση άδειας) παράγραφος 5 και το άρθρο 249 (απαγόρευση απογειώσεως) δεν θίγονται.

3. Σε περίπτωση υπερημερίας τελών ο εν λόγω Οργανισμός ή ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας μπορεί, ύστερα από αίτηση του εν λόγω Οργανισμού, να ζητεί από το αρμόδιο δικαστήριο την έκδοση διατάγματος για την κράτηση ή/και την αναγκαστική πώληση του αεροσκάφους στο οποίο αναφέρονται τα τέλη.

4. Ο Υπουργός γνωστοποιεί με διάταγμα τους όρους και τις διαδικασίες για τον καθορισμό των εν λόγω τελών και τους όρους πληρωμής και το ύψος της τιμής της μονάδας και τα επιτόκια για τις καθυστερημένες πληρωμές.

Κατάργηση διατάξεων

1. Με την έναρξη ισχύος καθεμίας διατάξεως του παρόντος Νόμου, συμπεριλαμβανομένης της δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενης δευτερογενούς νομοθεσίας, καταργούνται οι παρόμοιου περιεχόμενου διατάξεις άλλων νόμων, συμπεριλαμβανομένης της δυνάμει των νόμων αυτών εκδιδόμενης δευτερογενούς νομοθεσίας. Καταργούνται ιδίως –

ο περί Αεροδρομίων Νόμος μαζί με τον περί Αεροδρομίων (Τροποποιητικό) Νόμο του 2001 ,

το περί Αεροπλοΐας Διάταγμα του 1955 έως 1958 μαζί με τον περί Τροποποιήσεως του περί Αεροπλοΐας Διατάγματος (Αρ. 2) Νόμο του 1989.

2. Οι καταργητικές διατάξεις του άρθρου 258 (διεθνείς συμβάσεις και άλλοι νόμοι) παράγραφος 3 και του άρθρου 259 (εξουσιοδοτήσεις προς το Υπουργικό Συμβούλιο) παράγραφος 3 δεν θίγονται.

3. Υπό την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, προγενέστερες διατάξεις παραμένουν εν ισχύ στον βαθμό που δεν αντιτίθενται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Έναρξη ισχύος επιφυλάξεις και μεταβατικές διατάξεις

1. Ο παρών Nόμος αρχίζει να ισχύει σε ημερομηνία που θα ορίσει ο Υπουργός με γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

Νοείται οτι ο Υπουργός μπορεί να ορίσει διαφορετικές ημερομηνίες για την έναρξη ισχύος διαφόρων διατάξεων του παρόντος Νόμου.

2. Διατάξεις, οι οποίες αναγνωρίζουν ωφελήματα στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, στα εκεί νηολογημένα αεροσκάφη, στα κοινοτικά αεροδρόμια, στους κοινοτικούς αερομεταφορείς και στους εγκαταστημένους στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρόχους υπηρεσιών εδάφους χωρίς την προϋπόθεση της αμοιβαιότητας, αρχίζουν να ισχύουν από την προσχώρηση της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

3. Διατάξεις, οι οποίες αναγνωρίζουν ωφελήματα στα Κράτη που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο, στα εκεί νηολογημένα αεροσκάφη, στα εκεί ευρισκόμενα αεροδρόμια, στους αερομεταφορείς που εκεί απέκτησαν άδεια εκμεταλλεύσεως και στους εκεί εγκαταστημένους παρόχους υπηρεσιών εδάφους χωρίς την προϋπόθεση της αμοιβαιότητας αρχίζουν να ισχύουν από την υπογραφή, κύρωση και έναρξη ισχύος στη Δημοκρατία της σχετικής συμβάσεως.

4. [Διαγράφηκε].

5. [Διαγράφηκε].

6. [Διαγράφηκε].

Σημείωση
9 του Ν. 114(Ι)/2004Σημείωση Συντάκτη

Στον εν λόγω τροποποιητικό Ν. 114(Ι)/2004, στο άρθρο 9, λανθασμένα αναφέρεται όπως τροποποιηθεί το άρθρο 67 του βασικού Νόμου, το οποίο άρθρο 67 δεν περιέχει τις εν λόγω λέξεις των οποίων ζητείται η αντικατάσταση.

Σημείωση
28 του Ν. 114(Ι)/2004Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 114(Ι)/2004]

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 114(Ι)/2004] τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που  ορίζει ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων με Γνωστοποίηση του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σημείωση
3 του Ν. 108(Ι)/2019Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου 108(Ι)/2019

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 108(Ι)/2019] τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που ορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.