Αναδρομική ισχύς

Τα κατά το άρθρο 154 (δυνητικές εξαιρέσεις) διατάγματα εφαρμόζονται με αναδρομική ισχύ σε συμφωνίες, αποφάσεις και εναρμονισμένες πρακτικές υφιστάμενες κατά τον χρόνο ενάρξεως της ισχύος των διαταγμάτων. Κατά τα λοιπά δεν θίγεται το άρθρο 264 (έναρξη ισχύος).