Αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις

Οι διατάξεις των άρθρων 79 (κοινωνική προστασία και προστασία του περιβάλλοντος) και 80 (αμοιβαιότητα) εφαρμόζονται αναλόγως.