Κόστος

1. Το κόστος των μέτρων που επιβάλλονται κατά τα προηγούμενα άρθρα επιβαρύνει τον κύριο ή την διεύθυνση αεροδρόμιου από κοινού ή/και κεχωρισμένως. Το κόστος των ανωτέρω μέτρων επιρρίπτεται τελικά στον καταναλωτή, στον οποίο επιβάλλονται τέλη συμφώνα με τις διατάξεις του δεκάτου κεφαλαίου περί τελών αερολιμένα .

2. Το κόστος εξαιρετικών μέτρων ασφαλείας που λαμβάνονται σε έκτακτες περιστάσεις, μη αναγόμενες στον κύριο ή την διεύθυνση αεροδρόμιου, όπως ιδίως η χρησιμοποίηση του αεροδρόμιου για κρατικούς σκοπούς ή στο πλαίσιο απαγωγής αεροσκάφους, επιβαρύνει το δημόσιο.

3. Για την παροχή υπηρεσιών έλεγχου εναέριας κυκλοφορίας μπορούν να επιβάλλονται τέλη με κανονισμούς συμφώνα με τις διατάξεις του δέκατου κεφαλαίου περί τελών αερολιμένα.