Υποχρεώσεις αεροπορικής ασφάλειας

1. Η διεύθυνση αεροδρόμιου υποχρεούται, στο μετρό του αναγκαίου, αν το ζητήσει η αρμόδια αρχή, -

(α) να κατασκευάζει και να διατηρεί το υποστατικό και τους χώρους που είναι απαραίτητοι για τους σκοπούς της αεροπορικής ασφαλείας, και να διασφαλίζει την λειτουργικότητα τους,

(β) να διαθέτει τις αναγκαίες προς τούτο εκτάσεις,

(γ) να ανέχεται την τοποθέτηση, διέλευση, συντήρηση και επισκευή απαραιτήτων για τους σκοπούς της αεροπορικής ασφαλείας καλωδίων και σωλήνων πάνω ή κάτω από το αεροδρόμιο,

(δ) να καθιστά δυνατή στο προσωπικό αεροπορικής ασφαλείας την χρησιμοποίηση της υποδομής του αεροδρόμιου.

2. Εκτός του χώρου του αεροδρόμιου, οι υποχρεώσεις της παραγράφου 1 ισχύουν μόνο στο μετρό που οι σχετικές δραστηριότητες της αεροπορικής ασφαλείας εξυπηρετούν την απογείωση και προσγείωση αεροσκαφών.