Κυκλοφορία προσώπων και οχημάτων

1. Mε την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, η είσοδος σε αεροδρόμιο και η κυκλοφορία πρόσωπων και οχημάτων εντός αεροδρόμιου επιτρέπεται μόνο με γενική ή ειδική αδεία της διευθύνσεως του οικείου αεροδρόμιου.

2. Η κατά την παράγραφο 1 αδεία εισόδου σε αεροδρόμιο θεωρείται ως δεδομένη στην περίπτωση αερολιμένων ή πεδίων προσγειώσεως δημόσιας χρήσεως.

3. Χώροι περιορισμένης προσβάσεως εντός του αεροδρομίου καθορίζονται από την διεύθυνση του αεροδρομίου, τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες ή τους ιδιώτες στους οποίους έχουν παραχωρηθεί χώροι στο αεροδρόμιο.

4. Η είσοδος σε χώρους περιορισμένης προσβάσεως, καθορισμένους από την διεύθυνση του αεροδρομίου, επιτρέπεται μόνο με αδεία της διευθύνσεως του αεροδρομίου ή του υπεύθυνου του οικείου χώρου. Η είσοδος σε χώρους περιορισμένης προσβάσεως, καθορισμένους από κρατικές υπηρεσίες ή ιδιώτες, επιτρέπεται μόνο με άδεια του υπεύθυνου του οικείου χώρου.

5. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν πρέπει να ερμηνεύονται ή να εφαρμόζονται κατά τρόπο που παρεμποδίζει την διεξαγωγή των κατά τον νόμο ελέγχων και καθηκόντων.