Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου αναφέρονται –

(α) στην κατά το άρθρο 4 (1) του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου του 1989 απαγόρευση των περιοριστικών του εμπορίου συμπράξεων και πράξεων, και

(β) στην κατά το άρθρο 6 (1) του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου του 1989 απαγόρευση της καταχρηστικής εκμεταλλεύσεως της δεσπόζουσας θέσεως μιας επιχειρήσεως στην αγορά ενός προϊόντος,

στο πλαίσιο των αερομεταφορών.

2. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται μόνο στις αερομεταφορές μεταξύ Κυπριακών αερολιμένων αφενός και κοινοτικών αερολιμένων ή αερολιμένων του Ευρωπαϊκού Κοινού Αεροπορικού Χώρου αφετέρου.