Παροχή υπηρεσιών εδάφους σε τρίτους

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών εδάφους έχουν ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά παροχής υπηρεσιών εδάφους σε τρίτους.

2. Με κανονισμό, η παροχή υπηρεσιών εδάφους σε τρίτους μπορεί να εξαρτηθεί από την εγκατάσταση των παροχών εντός της Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή του Ευρωπαϊκού Κοινού Αεροπορικού Χώρου.

3. Προς καλύτερη εξυπηρέτηση του αερολιμένα και των αερομεταφορέων ο Υπουργός μπορεί με διάταγμα να περιορίζει τον αριθμό των παρόχων των έξης κατηγοριών υπηρεσιών εδάφους σε τρίτους:

διεκπεραίωση αποσκευών,

υπηρεσίες πίστας,

- εφοδιασμός με καύσιμα και λιπαντικά,

διεκπεραίωση αφικνυόμενου, αναχωρούντος ή διαμετακομιζόμενου φορτίου, σχετικά με την μετακίνηση του φορτίου μεταξύ αεροσταθμού και αεροσκάφους.

Ο αριθμός των παρόχων υπηρεσιών εδάφους σε τρίτους δεν επιτρέπεται να περιορισθεί σε λιγότερους από δυο για κάθε κατηγορία υπηρεσιών.

4. Ο ένας τουλάχιστον από τους εξουσιοδοτημένους παρόδους υπηρεσιών εδάφους σε τρίτους δεν επιτρέπεται να ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από -

το Φορέα Διαχείρισης Αερολιμένα,

οποιονδήποτε αερομεταφορέα, ο οποίος μετέφερε περισσότερο από το 25% των επιβατών ή του φορτίου που καταγράφηκαν στον αερολιμένα κατά το έτος που προηγήθηκε εκείνου στο οποίο επελέγησαν οι πάροχοι των υπηρεσιών αυτών,

μια ενότητα η οποία ελέγχει η ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από τον ανωτέρω Φορέα Διαχείρισης Αερολιμένα ή οποιονδήποτε χρήστη του αερολιμένα.

5. Όταν, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3, περιορίζεται ο αριθμός των εξουσιοδοτημένων παρόχων υπηρεσιών εδάφους, κάθε χρήστης του αερολιμένα, ανεξάρτητα από το τμήμα του αερολιμένα το οποίο κατανεμήθηκε σ’ αυτόν, δικαιούται να έχει για κάθε περιορισθείσα κατηγορία υπηρεσιών εδάφους ουσιαστική επιλογή μεταξύ δυο τουλάχιστον παρόχων υπηρεσιών εδάφους, υπό τους όρους των παραγράφων 2 και 4.