Αυτοεξυπηρέτηση

1. Η παροχή από αερομεταφορέα υπηρεσιών εδάφους εις εαυτόν (αυτοεξυπηρέτηση) είναι ελεύθερη.

2. Στις ακόλουθες κατηγορίες υπηρεσιών εδάφους:

διεκπεραίωση αποσκευών,

υπηρεσίες πίστας,

εφοδιασμός με καύσιμα και λιπαντικά,

διεκπεραίωση αφικνυόμενου, αναχωρούντος ή διαμετακομιζόμενου φορτίου, όσον αφόρα την μετακίνηση του μεταξύ αερόσταθμου και αεροσκάφους,

ο Υπουργός μπορεί να περιορίσει το δικαίωμα αυτοεξυπηρετήσεως σε δυο το λιγότερο αερομεταφορείς, υπό τον όρον ότι αυτοί θα επιλέγονται με βάση πρόσφορα, αντικειμενικά, διαφανή και αμερόληπτα κριτήρια.