Συγκεντρωμένη υποδομή

1. Παρά την εφαρμογή των άρθρων 69 (παροχή υπηρεσιών εδάφους σε τρίτους) και 70 (αυτοεξυπηρέτηση), ο Υπουργός μπορεί να επιφυλάσσει στο Φορέα Διαχείρισης Αερολιμένα ή σε άλλο όργανο την διαχείριση της συγκεντρωμένης υποδομής για παροχή υπηρεσιών εδάφους οι οποίες, λόγω πολυπλοκότητας, κόστους ή των επιπτώσεων τους στο περιβάλλον, δεν μπορούν να υποδιαιρεθούν ή να διπλασιασθούν, όπως τα συστήματα διαλογής αποσκευών, αποπαγώσεως, καθαρισμού υδάτων ή διανομής καυσίμων. Ο Υπουργός μπορεί να καταστήσει υποχρεωτική την χρήση της συγκεντρωμένης υποδομής από τους παρόχους υπηρεσιών εδάφους και τους αυτοεξυπηρετούμενους αερομεταφορείς.

2. Η διαχείριση της συγκεντρωμένης υποδομής πρέπει να είναι διαφανής, αντικειμενική και αμερόληπτη και, ιδίως, να μην εμποδίζει την πρόσβαση των παρόχων υπηρεσιών εδάφους και των αυτοεξυπηρετούμενων αερομεταφορέων, εντός των ορίων που προβλέπε το παρόν κεφάλαιο.