Παρεκκλίσεος

1. Όταν σε ένα αερολιμένα ιδιαίτεροι λόγοι χώρου και χωρητικότητας, ιδίως σχετικά με την κυκλοφοριακή συμφόρηση και τον βαθμό χρήσεως του διαθέσιμου χώρου, καθιστούν αδύνατο το άνοιγμα της αγοράς ή/και την χρησιμοποίηση της αυτοεξυπηρετήσεως στον βαθμό τον οποίο προβλέπει το παρόν κεφάλαιο, ο Υπουργός μπορεί με απόφαση :

(α) να περιορίζει τον αριθμό των παρόχων υπηρεσιών εδάφους σε μια ή περισσότερες υπηρεσίες, εκτός των αναφερόμενων στο άρθρο 69 (παροχή υπηρεσιών εδάφους σε τρίτους) παράγραφος 2 στο σύνολο ή μέρος του αερολιμένα, όποτε εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 69 παράγραφοι 2 και 3,

(β) να επιφυλάσσει σε ένα μόνο παροχή υπηρεσιών μια ή περισσότερες από τις κατηγορίες υπηρεσιών εδάφους που αναφέρονται στο άρθρο 69 (παροχή υπηρεσιών εδάφους σε τρίτους) παράγραφος 2.

(γ) να επιφυλάσσει την αυτοεξυπηρέτηση σε ένα περιορισμένο αριθμό αερομεταφορέων για κατηγορίες υπηρεσιών εδάφους, εκτός των αναφερόμενων στο άρθρο 70 (αυτοεξυπηρέτηση) παράγραφος 2, υπό τον όρον ότι οι χρηστές αυτοί επιλέγονται με βάση πρόσφορα, αντικειμενικά, διαφανή και αμερόληπτα κριτήρια,

(δ) να απαγορεύει την αυτοεξυπηρέτηση ή να την περιορίζει σε ένα μόνο χρήστη για τις κατηγορίες υπηρεσιών εδάφους που αναφέρονται στο άρθρο 70 (αυτοεξυπηρέτηση) παράγραφος 2.

2. Οι παρεκκλίσεις που αποφασίζονται κατά την παράγραφο 1 πρέπει -

(α) να καθορίζουν την κατηγορία ή τις κατηγορίες των υπηρεσιών εδάφους για τις οποίες χορηγήθηκε η παρέκκλιση και ορίσθηκαν οι ιδιαίτεροι περιορισμοί του διαθέσιμου χρόνου ή χωρητικότητας που την δικαιολογούν,

(β) να συνοδεύονται από πρόγραμμα κατάλληλων μέτρων για την άρση των περιορισμών.

3. Οι παρεκκλίσεις δεν πρέπει -

(α) να παραβλάπτουν αδικαιολόγητα την επίτευξη των στόχων του παρόντος κεφαλαίου,

(β) να προκαλούν στρεβλώσεις ανταγωνισμού μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών εδάφους ή/και των αυτοεξυπηρετούμενων αερομεταφορέων,

(γ) να είναι ευρύτερες του αναγκαίου.

4. Η διάρκεια των παρεκκλίσεων που χορηγούνται κατά την παράγραφο 1 δεν μπορεί να υπερβαίνει την τριετία, εκτός από τις παρεκκλίσεις που χορηγούνται κατά την παράγραφο 1 στοιχειό (β). Η ανανέωση μιας παρεκκλίσεως μπορεί να ζητηθεί από ενδιαφερόμενο το αργότερο έξι μήνες πριν την λήξη της περιόδου αυτής και ο Υπουργός αποφασίζει εντός τριμήνου από την υποβολή της αιτήσεως.

5. Η διάρκεια των παρεκκλίσεων που χορηγούνται κατά την παράγραφο 1 στοιχειό (β) δεν μπορεί να υπερβαίνει την διετία. Ανανέωση επιτρέπεται μόνο μια φόρα και για ένα έτος, με ανάλογη εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου.