Επιλογή παρόχων

1. H διαδικασία επιλογής παρόχων υπηρεσιών εδάφους σε ένα αερολιμένα, όπου ο αριθμός τους έχει περιορισθεί στις περιπτώσεις του άρθρου 69 (παροχή υπηρεσιών εδάφους σε τρίτους) παράγραφος 3 ή του άρθρου 72 (παρεκκλίσεις), τηρεί τις ακόλουθες αρχές:

(α) Στις περιπτώσεις όπου προβλέπεται με διάταγμα του Υπουργού ο καθορισμός σταθερών υποχρεώσεων ή τεχνικών προδιαγραφών, τις οποίες πρέπει να τηρούν οι πάροχοι υπηρεσιών εδάφους, οι υποχρεώσεις και προδιαγραφές αυτές καθορίζονται κατόπιν διαβουλεύσεων με την επιτροπή αερομεταφορέων του αερολιμένα. Τα κριτήρια επιλογής που προβλέπονται στις σταθερές υποχρεώσεις ή στις τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να είναι πρόσφορα, αντικειμενικά, διαφανή και αμερόληπτα.

Ο Υπουργός, αφού ενημερώσει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το ενδιαφερόμενο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Κοινού Αεροπορικού Χώρου, μπορεί να συμπεριλαμβάνει στις υποχρεώσεις και προδιαγραφές αυτές, με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται οι πάροχοι υπηρεσιών εδάφους, την υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας για τους αερολιμένες που εξυπηρετούν περιφερειακές ή αναπτυσσόμενες περιοχές, οι οποίες δεν παρουσιάζουν μεν εμπορικό ενδιαφέρον, αλλά είναι ζωτικής σημασίας.

(β) Στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στις Επίσημες Εφημερίδες των Κρατών Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινού Αεροπορικού Χώρου δημοσιεύεται πρόσκληση υποβολής προσφορών, στην οποία μπορεί να ανταποκρίνεται κάθε ενδιαφερόμενος πάροχος υπηρεσιών εδάφους.

(γ) Οι πάροχοι υπηρεσιών εδάφους επιλέγονται:

(αα) από το Φορέα Διαχείρισης Αερολιμένα, υστέρα από διαβούλευση με την επιτροπή αερομεταφορέων, εφόσον ο Φορέας Διαχείρισης Αερολιμένα -

δεν παρέχει παρόμοιες υπηρεσίες εδάφους, και

δεν ελέγχει, άμεσα ή έμμεσα, καμιά επιχείρηση παρέχουσα τέτοιες υπηρεσίες, και

δεν συμμετέχει με κανένα τρόπο σε μια τέτοια επιχείρηση.

(ββ) από την αρμόδια αρχή, υστέρα από διαβουλεύσεις με την επιτροπή αερομεταφορέων και το Φορέα Διαχείρισης Αερολιμένα, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.

(δ) Οι πάροχοι υπηρεσιών εδάφους επιλέγονται για επτά το πολύ έτη.

(ε) Όπου ο πάροχος υπηρεσιών εδάφους παύει την δραστηριότητα του πριν την λήξη της περιόδου για την οποία επέλεγε, αντικαθίσταται με την ίδια διαδικασία.

2. Όταν ο αριθμός των παρόχων υπηρεσιών εδάφους είναι περιορισμένος, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 69 (παροχή υπηρεσιών εδάφους σε τρίτους) παράγραφος 3 η του άρθρου 72 (παρεκκλίσεις), ο Φορέας Διαχείρισης Αερολιμένα μπορεί η ίδια να παρέχει υπηρεσίες εδάφους χωρίς να υπόκειται στην διαδικασία επιλογής που προβλέπεται στην παράγραφο 1. Επίσης χωρίς την τήρηση της διαδικασίας αυτής, ο Φορέας Διαχείρισης Αερολιμένα μπορεί να επιτρέπει σε μια επιχείρηση να παρέχει υπηρεσίες εδάφους στον εν λήγω αερολιμένα -

αν ο Φορέας Διαχείρισης Αερολιμένα ελέγχει, άμεσα ή έμμεσα, την επιχείρηση αυτήν, ή

αν η επιχείρηση ελέγχει, άμεσα ή έμμεσα, το Φορέας Διαχείρισης Αερολιμένα.

3. Ο Φορέας Διαχείρισης Αερολιμένα πληροφορεί την επιτροπή αερομεταφορέων για τις αποφάσεις τις οποίες λαμβάνει κατ’ εφαρμογή του άρθρου αυτού.