Διαβουλεύσεις

Για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου διεξάγονται υποχρεωτικώς διαβουλεύσεις τουλάχιστον μια φόρα το έτος μεταξύ της διευθύνσεως του αερολιμένα, της επιτροπής αερομεταφορέων και των επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες εδάφους. Οι διαβουλεύσεις αυτές αφορούν μεταξύ άλλων τις τιμές των υπηρεσιών, για τις οποίες εγκρίθηκε παρέκκλιση κατά το άρθρο 72 (παρεκκλίσεις) παράγραφος 1 στοιχειό β, καθώς και την διοργάνωση της παροχής τους.