Έγκριση

1. Ο Υπουργός μπορεί με απόφαση του να υπάγει την άσκηση υπηρεσιών εδάφους από ένα πάροχο τέτοιων υπηρεσιών ή ένα αυτοεξυπηρετούμενο αερομεταφορέα στην έγκριση της αρμόδιας αρχής.

2. Τα κριτήρια για την χορήγηση της εγκρίσεως καθορίζονται από την αρμόδια αρχή και αναφέρονται στην υγιή χρηματοοικονομική κατάσταση και την επαρκή ασφαλιστική κάλυψη, την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, των αεροσκαφών, του εξοπλισμού και των προσώπων, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος και την συμμόρφωση με την οικεία κοινωνική νομοθεσία.

3. Τα κριτήρια της παραγράφου 2 πρέπει -

(α) να εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις στους παρόχους υπηρεσιών εδάφους και τους αερομεταφορείς,

(β) να συσχετίζονται με τον επιδιωκόμενο στόχο,

(γ) να μη μειώνουν στην πράξη την πρόσβαση στην αγορά ή την ελευθερία αυτοεξυπηρετήσεως σε επίπεδο κατώτερο από το προβλεπόμενο στο παρόν κεφάλαιο.

4. Τα κριτήρια δημοσιεύονται. Ο πάροχος υπηρεσιών εδάφους και ο αυτοεξυπηρετούμενος αερομεταφορέας ενημερώνονται εκ των προτέρων για την διαδικασία χορηγήσεως της εγκρίσεως.

5. Η έγκριση μπορεί να μη χορηγηθεί ή να ανακληθεί, μόνον αν ο πάροχος υπηρεσιών εδάφους ή ο αυτοεξυπηρετούμενος αερομεταφορέας δεν ικανοποιεί τα κριτήρια των προηγούμενων παραγράφων, για λόγους οφειλόμενους στους ίδιους.

6. Οι λόγοι απορρίψεως ή ανακλήσεως κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο πάροχο ή αερομεταφορέα, καθώς και στο Φορέα Διαχείρισης Αερολιμένα. Οι αποφάσεις αυτές ισχύουν από την ημερομηνία κοινοποιήσεως τους.