Δεοντολογία

1. Η αρμόδια αρχή μπορεί, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν προτάσεως της διευθύνσεως του αερολιμένα, να απαγορεύει σε πάροχο υπηρεσιών εδάφους ή σε αυτοεξυπηρετούμενο αερομεταφορέα να παρέχει τις υπηρεσίες αυτές εις εαυτόν ή τρίτους, αν ο πάροχος ή ο αερομεταφορέας δεν τηρεί τους κανόνες οι οποίοι τους έχουν επιβληθεί με σκοπό να εξασφαλισθεί η ορθή λειτουργιά του αερολιμένα.

2. Οι κανόνες αυτοί πρέπει –

(α) να εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις στους διαφόρους παρόχους υπηρεσιών εδάφους και αερομεταφορείς ,

(β) να συσχετίζονται με τον επιδιωκόμενο στόχο,

(γ) να μη μειώνουν στην πράξη την πρόσβαση στην αγορά ή την ελευθερία αυτοεξυπηρετήσεως σε επίπεδο κατώτερο από το προβλεπόμενο στο παρόν κεφάλαιο.

3. Η αρμόδια αρχή μπορεί, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν προτάσεως της διευθύνσεως του αερολιμένα, να επιβάλλει ιδίως στους παρόχους υπηρεσιών εδάφους στον αερολιμένα να συμμετέχουν με τρόπο δίκαιο και αμερόληπτο στην εκπλήρωση υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας, που προβλέπονται σε νομούς ή κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένης της υποχρεώσεως συνεχούς παροχής της υπηρεσίας.