Επιτροπή αερομεταφορέων

1. Εντός δώδεκα μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, κάθε Φορέας Διαχείρισης Αερολιμένα συγκροτεί για τον οικείο αερολιμένα στον οποίο εφαρμόζεται το κεφάλαιο αυτό από μια επιτροπή αντιπρόσωπων των αερομεταφορέων ή των οργανώσεων που τους αντιπροσωπεύουν.

2. Κάθε αερομεταφορέας δικαιούται να συμμετέχει στην επιτροπή ή να εκπροσωπείται σ’ αυτήν από εξουσιοδοτημένη από αυτόν οργάνωση.