Διαχωρισμός λογαριασμών

1. Όπου ο Φορέας Διαχείρισης Αερολιμένα, ο αερομεταφορέας ή ο παροχής υπηρεσιών εδάφους προσφέρουν οι ίδιοι υπηρεσίες εδάφους, οφείλουν να διαχωρίζουν αυστηρά τους λογαριασμούς των υπηρεσιών εδάφους από τους λογαριασμούς των άλλων δραστηριοτήτων τους, σύμφωνα με τις τρέχουσες εμπορικές πρακτικές.

2. Ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας ή άλλος ανεξάρτητος ελεγκτής, διορισμένος από αυτόν προς τούτο, ελέγχει τους πιο πάνω λογαριασμούς ως προς την ορθή τήρηση τους και τον ορθό διαχωρισμό των λογαριασμών που αφορούν τις υπηρεσίες εδάφους από τους υπόλοιπους λογαριασμούς .

3. Ο Γενικός Ελεγκτής ή ο διορισμένος ανεξάρτητος ελεγκτής επαληθεύει επίσης την απουσία χρηματοοικονομικών ροών μεταξύ των δραστηριοτήτων του Φορέα Διαχείρισης Αερολιμένα ως αερολιμενικής αρχής και των υπηρεσιών εδάφους τις οποίες αυτό παρέχει.