Πεδίο εφαρμογής

1. Οι διατάξεις των επόμενων άρθρων του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται σε αερολιμένες που είναι ανοικτοί στην εναέρια εμπορική κυκλοφορία και διεκπεραιώνουν ετησίως τουλάχιστον δυο εκατομμύρια κινήσεις επιβατών ή πενήντα χιλιάδες τόνους φορτίου.

2. Κατά παρέκκλιση από την προηγούμενη παράγραφο -

(α) οι διατάξεις σχετικά με τις κατηγορίες υπηρεσιών εδάφους που αναφέρονται στο άρθρο 70 (αυτοεξυπηρέτηση) παράγραφος 1, εκτός από εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 70 παράγραφος 2, εφαρμόζονται σε κάθε αερολιμένα, ανεξάρτητα από τον όγκο της κινήσεως του,

(β) οι διατάξεις σχετικά με τις κατηγορίες υπηρεσιών εδάφους που αναφέρονται στο άρθρο 70 (αυτοεξυπηρέτηση) παράγραφος 2 εφαρμόζονται σε αερολιμένες που διεκπεραιώνουν ετησίως τουλάχιστον ένα εκατομμύριο κινήσεις επιβατών ή εικοσιπέντε χιλιάδες τόνους φορτίου

(γ) [Διαγράφηκε].

3. Όταν ένας αερολιμένας φθάσει σε ένα από τα κατώτατα όρια κυκλοφορίας φορτίου, που αναφέρονται στο άρθρο αυτό, χωρίς να φθάσει στο αντίστοιχο όριο κινήσεων επιβατών, οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν εφαρμόζονται σε κατηγορίες υπηρεσιών εδάφους που προορίζονται αποκλειστικά για επιβάτες.