Κατάλογος υπηρεσιών εδάφους

1. Οι υπηρεσίες εδάφους περιλαμβάνουν:

(α) τις διοικητικές υπηρεσίες εδάφους και την εποπτεία υπηρεσιών εδάφους,

(β) την εξυπηρέτηση των επιβατών,

(γ) την διεκπεραίωση των αποσκευών,

(δ) την διεκπεραίωση του φορτίου,

(ε) τις υπηρεσίες πίστας,

(στ) τον καθαρισμό και την τακτοποίηση του αεροσκάφους,

(ζ) τον ανεφοδιασμό με καύσιμα και λιπαντικά,

(η) την συντήρηση του αεροσκάφους,

(θ) τις υπηρεσίες πτήσεως και την διοίκηση του πληρώματος,

(ι) τις μεταφορές επί του εδάφους,

(ια) την τροφοδοσία.

2. Οι διοικητικές υπηρεσίες εδάφους και η εποπτεία των υπηρεσιών εδάφους περιλαμβάνουν:

(α) την αντιπροσώπευση και τον σύνδεσμο με τις τοπικές αρχές ή κάθε άλλη ενότητα, την καταβολή πληρωμών για λογαριασμό του χρήστη του αερολιμένα και την παροχή χώρων στους αντιπροσώπους του,

(β) τον έλεγχο της φορτώσεως, των μηνυμάτων και των τηλεπικοινωνιών,

(γ) την διεκπεραίωση, αποθήκευση και διαχείριση των φορτίων,

(δ) όποιες άλλες εποπτικές υπηρεσίες πριν, κατά την διάρκεια και μετά την πτήση, καθώς και κάθε άλλη διοικητική υπηρεσία που ζητεί ο αερομεταφορέας.

3. Η εξυπηρέτηση των επιβατών περιλαμβάνει κάθε μορφή εξυπηρετήσεως κατά την αναχώρηση, άφιξη, διέλευση (transit) ή μετεπιβίβαση (transfer), ιδίως τον έλεγχο εισιτήριων και ταξιδιωτικών εγγράφων, την παραλαβή των αποσκευών και την μεταφορά τους μέχρι τον χώρο διαλογής.

4. Η διεκπεραίωση των αποσκευών περιλαμβάνει τον χειρισμό των αποσκευών στον χώρο διαλογής, την διαλογή των αποσκευών, την προετοιμασία τους για την αναχώρηση, την φόρτωση τους στα οχήματα ή τους μηχανισμούς που τις μεταφέρουν από το αεροσκάφος στον χώρο διαλογής και στον χώρο διανομής, και αντιστρόφως, καθώς και τις αντίστοιχες εκφορτώσεις.

5. Η διεκπεραίωση του φορτίου περιλαμβάνει:

(α) σχετικά με το φορτίο εν γένει, τον φυσικό χειρισμό του εξαγόμενου, διερχόμενου και εισαγομένου φορτίου, την διεκπεραίωση των σχετικών με το φορτίο εγγράφων και τελωνειακών διαδικασιών και την λήψη των μέτρων ασφάλειας που συμφωνηθήκαν μεταξύ των μερών ή απαιτούνται από τις περιστάσεις,

(β) ειδικά για το ταχυδρομείο, τον φυσικό χειρισμό του αφικνυόμενου ή αναχωρούντος ταχυδρομείου, την διεκπεραίωση των σχετικών με το ταχυδρομείο εγγράφων και την λήψη των μέτρων ασφάλειας που συμφωνηθήκαν μεταξύ των μερών ή απαιτούνται από τις περιστάσεις.

6. Οι υπηρεσίες πίστας περιλαμβάνουν:

(α) την καθοδήγηση του αεροσκάφους κατά την άφιξη και την αναχώρηση του, εφόσον η υπηρεσία αυτή δεν παρέχεται από την υπηρεσία εναέριας κυκλοφορίας,

(β) την βοήθεια του αεροσκάφους κατά την στάθμευση και την διάθεση των κατάλληλων προς τούτο μέσων, εφόσον η υπηρεσία αυτή δεν παρέχεται από την υπηρεσία εναέριας κυκλοφορίας,

(γ) την επικοινωνία μεταξύ του αεροσκάφους και του παρόδου υπηρεσιών πίστας, εφόσον η υπηρεσία αυτή δεν παρέχεται από την υπηρεσία εναέριας κυκλοφορίας,

(δ) την φόρτωση και εκφόρτωση του αεροσκάφους, συμπεριλαμβανομένης της διαθέσεως και χρησιμοποιήσεως κατάλληλων μέσων, καθώς και την μεταφορά του πληρώματος και των επιβατών μεταξύ αεροσκάφους και αερόσταθμου, και την μεταφορά των αποσκευών μεταξύ αεροσκάφους και αερόσταθμου,

(ε) την διάθεση και χρησιμοποίηση κατάλληλων μέσων κατά την εκκίνηση των κινητήρων του αεροσκάφους,

(στ) την μετακίνηση του αεροσκάφους κατά την άφιξη και την αναχώρηση, καθώς και την διάθεση και χρησιμοποίηση κατάλληλων μέσων,

(ζ) την μεταφορά, φόρτωση και εκφόρτωση τροφίμων και ποτών στο αεροσκάφος και από το αεροσκάφος.

7. Ο καθαρισμός και η τακτοποίηση του αεροσκάφους περιλαμβάνουν:

(α) τον εξωτερικό και εσωτερικό καθαρισμό του αεροσκάφους, τον καθαρισμό και την τακτοποίηση των χωρών υγιεινής και της παροχής ύδατος,

(β) την ψύχρανση και θέρμανση του θαλάμου, τον εκχιονισμό και την αποπάτηση του αεροσκάφους,

(γ) την αναδιαρρύθμιση του θαλάμου με κατάλληλο εξοπλισμό, την αποθήκευση του εξοπλισμού αυτού.

8. Ο ανεφοδιασμός με καύσιμα και λιπαντικά περιλαμβάνει:

(α) την διοργάνωση και διεξαγωγή του ανεφοδιασμού και της εκκενώσεως καυσίμων, συμπεριλαμβανομένης της αποθηκεύσεως και του ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου,

(β) την λίπανση και τον ανεφοδιασμό με άλλα υγρά.

9. Η συντήρηση του αεροσκάφους περιλαμβάνει:

(α) τις τακτικές εργασίες πριν την πτήση,

(β) τις ιδιαίτερες εργασίες που απαιτεί ο χρήστης του αεροδρομίου,

(γ) την διάθεση και διαχείριση ανταλλακτικών και κατάλληλου εξοπλισμού,

(δ) την εξασφάλιση κατάλληλου χώρου σταθμεύσεως ή/και υπόστεγου για την διεξαγωγή της συντηρήσεως.

10. Οι υπηρεσίες πτήσεως και η διοίκηση του πληρώματος περιλαμβάνουν:

(α) την προετοιμασία της πτήσεως στον αερολιμένα αναχωρήσεως ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο,

(β) την εξυπηρέτηση κατά την πτήση, συμπεριλαμβανομένης, αν υπάρξει ανάγκη, της αλλαγής πορείας,

(γ) τις υπηρεσίες μετά την πτήση,

(δ) την διοίκηση του πληρώματος.

11. Οι μεταφορές επί του εδάφους περιλαμβάνουν:

(α) την διοργάνωση και διεξαγωγή της μεταφοράς των επιβατών, του πληρώματος, των αποσκευών και του φορτίου μεταξύ διαφόρων αεροσταθμών του ίδιου αερολιμένα, εκτός της ίδιας μεταφοράς μεταξύ του αεροσκάφους και οποιουδήποτε άλλου σημείου εντός της περιμέτρου του ίδιου αερολιμένα,

(β) οποιαδήποτε ειδική μεταφορά ζητεί ο χρήστης του αεροδρομίου

12. Η τροφοδοσία περιλαμβάνει:

(α) τον σύνδεσμο με τους προμηθευτές και την διαχείριση,

(β) την αποθήκευση των τροφίμων, των ποτών και του εξοπλισμού παρασκευής και καταναλώσεως τους,

(γ) τον καθαρισμό του εξοπλισμού αυτού,

(δ) την παρασκευή και παράδοση τροφίμων και ποτών, καθώς και του σχετικού εξοπλισμού.