Κυπριακή εδνικότητα

1. Με την εγγραφή του στο Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών το αεροσκάφος αποκτά την Κυπριακή εθνικότητα.

2. Ένα αεροσκάφος χάνει την Κυπριακή εθνικότητα, αν εκλείψει μια από τις προϋποθέσεις εγγραφής του στο Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών ή αν εγγραφεί σε αλλοδαπό νηολόγιο. Οι έννομες συνέπειες της απώλειας της εθνικότητας επέρχονται με την έκδοση της σχετικής πράξεως του Υπουργού ή της εξουσιοδοτημένης από αυτόν αρμόδιας αρχής. Η πράξη μπορεί να προβλέπει ισχύ από τον χρόνο της εκλείψεως μιας από τις προϋποθέσεις εγγραφής, όπου αυτό επιβάλλεται προς προστασία του δημόσιου συμφέροντος ή εύλογου συμφέροντος των κυρίων ή τρίτων.