Ρήτρα δημόσιου συμφέροντος

Για λόγους δημόσιου συμφέροντος ο Υπουργός μπορεί κατ’εξαίρεση να απαγορεύει την εγγραφή ή μεταγραφή αεροσκάφους στο Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών ή να διατάζει την διαγραφή του από αυτό.