Διαγραφή

1. Αεροσκάφος διαγράφεται από το Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών, αν και όταν -

(α) χάσει την κυπριακή του εθνικότητα,

(β) καταστραφεί πλήρως,

(γ) πιθανολογείται σοβαρά επί τρείς τουλάχιστον μήνες η απώλειά του,

(δ) διαλυθεί.

2. Η παράγραφος 1 δεν θιγεί το άρθρο 10 (Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών) παράγραφος 2, το άρθρο 202 (δυνητικές απαλλαγές) στοιχειό (γ), και το άρθρο 208 (περιορισμός διαγραφής αεροπλάνων από το Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών).

3. Αεροσκάφος μπορεί να διαγραφεί από το Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών για να εγγραφεί σε αλλοδαπό νηολόγιο.

4. Μετά από υπηρεσιακή έρευνα των σχετικών περιστατικών, η διαγραφή διατάσσεται αυτεπαγγέλτως στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 ή, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2.