Μεταγραφή

1. Αεροσκάφη εγγεγραμμένα σε αλλοδαπά νηολόγια μπορούν, εφόσον διαγραφούν από αυτά, να μεταγραφούν στο Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών, αν εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 (εγγραφή) παράγραφος 1.

2. Η μεταγραφή έχει τις ίδιες έννομες συνέπειες με την εγγραφή.

3. Η μεταγραφή αεροσκαφών που ανήκουν κατά την έννοια του άρθρου 11 (εγγραφή) παράγραφος 1 σε υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή υπηκόους κρατών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο γίνεται χωρίς καθυστέρηση και δεν βαρύνεται με τέλη υψηλότερα των κανονικών τελών εγγραφής. Το άρθρο 122 (κυριότητα ή διάθεση αεροσκαφών) παράγραφος 5 δεν θίγεται.