Εγγραφή

1. Στο Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών εγγράφονται μόνο αεροσκάφη, τα οποία εκπληρώνουν όλες τις επόμενες προϋποθέσεις:

(α) δεν είναι εγγεγραμμένα σε αλλοδαπό νηολόγιο,

(β) πιστοποιείται η πτητική τους ικανότητα με πιστοποιητικό σύμφωνα με το άρθρο 16 (πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας) ή η ανανέωση του πιστοποιητικού σύμφωνα με το άρθρο 17 (τεχνικός έλεγχος της πτητικής ικανότητας) παράγραφος 5,

(γ) πιστοποιείται η περιβαλλοντολογική τους συμβατότητα με πιστοποιητικό θορύβου,

(δ) ο κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 50% κύριός τους ή κάτοχος δικαιώματος αγοράς τους ή, επί χρηματοδοτικής μισθώσεως (leasing) διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών, ο μισθωτής ή άλλος παρόμοιος δικαιούχος είναι -

(αα) φυσικό πρόσωπο κυπριακής υπηκοότητας ή υπηκοότητας ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή κράτους που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο, έστω και αν δεν κατοικεί ή διαμένει στην Δημοκρατία, ή

(ββ) νομικό πρόσωπο το οποίο -

ιδρύθηκε κατά το δίκαιο της Δημοκρατίας ή το δίκαιο ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή κράτους που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο,

έχει την καταστατική έδρα του ή την κύρια εγκατάστασή του στο έδαφος της Δημοκρατίας ή στο έδαφος ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή ενός κράτους που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο,

και του οποίου -

η περιουσία και το κεφάλαιο ανήκουν, κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 50%, σε Κύπριους υπηκόους ή σε υπηκόους κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή ενός κράτους που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο,

οι έχοντες εξουσία εκπροσωπήσεως ή προσωπικά ευθυνόμενοι είναι κατά πλειοψηφία Κύπριοι υπήκοοι ή υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή ενός κράτους που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο.

2. Σε περίπτωση που το αεροσκάφος έχει την συνήθη του έδρα και περιοχή επιχειρήσεων στην αλλοδαπή, ο δε κύριος η ο ναυλωτής αυτού δεν έχει ούτε τόπο διαμονής ούτε την έδρα των επιχειρήσεων του στην Δημοκρατία, ο Υπουργός έχει εξουσία να απορρίψει την αίτηση προς εγγραφή του αεροσκάφους στο Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών ή, ανάλογα με την περίπτωση, να διατάξει την διαγραφή του αεροσκάφους από το Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών, εφόσον κρίνει ότι, υπό τις περιστάσεις, το αεροσκάφος όφειλε να εγγράφει στο νηολόγιο αλλού κράτους. Κατά τα λοιπά δεν θίγεται το άρθρο 10 (Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών) παράγραφος 2.

3. Αεροσκάφος που δεν εκπληρώνει μια από τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 μπορεί με απόφαση του Υπουργού δεόντως αιτιολογημένη να εγγραφεί κατ’εξαίρεση στο Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών.

4. Ο κύριος αεροσκάφους και ο εκμεταλλευόμενος αυτό οφείλουν να αναφέρουν αμελλητί στο Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών οποιαδήποτε μεταβολή στις ανωτέρω προϋποθέσεις νηολογήσεως.