Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών

1. Υπό την εποπτεία του Υπουργού τηρείται από την αρμόδια αρχή το Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών.

2. Στο Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών καταχωρείται η εγγραφή, μεταγραφή και διαγραφή του αεροσκάφους και των επ’ αυτού εμπραγμάτων δικαιωμάτων, καθώς και κάθε μεταβολή των καταχωρηθέντων στοιχείων. Για τις πράξεις αυτές εκδίδονται πιστοποιητικά.

3. Οι καταχωρήσεις της παραγράφου 2 γίνονται με απόφαση της αρμόδιας αρχής, υπό την επιφύλαξη των επόμενων άρθρων του παρόντος κεφαλαίου και των διατάξεων του εικοστού τέταρτου κεφαλαίου περί προστασίας του περιβάλλοντος.

4. Για την εγγραφή, μεταγραφή, μεταβολή των καταχωρηθέντων στοιχείων και διαγραφή αεροσκάφους ή την χορήγηση πιστοποιητικού ή αντιγράφου μπορούν να εισπράττονται τέλη, τα οποία ορίζονται με κανονισμούς του Υπουργικού Συμβουλίου. Τα τέλη αυτά είναι ίσα για τους Κυπρίους υπηκόους και τους υπηκόους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και των κρατών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο.

5. Το Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών είναι προσιτό στο κοινό. Καθένας μπορεί να ζητήσει αντίγραφο της εγγραφής, μεταγραφής, μεταβολής στοιχείων ή διαγραφής ορισμένου αεροσκάφους.