Υποχρέωση νηολογήσεως – επίδειξη σημάτων

1. Μόνο νηολογημένα αεροσκάφη μπορούν να κυκλοφορούν στον Κυπριακό εναέριο χώρο. Η αρμόδια αρχή μπορεί, σε έκτακτες περιπτώσεις, να επιτρέπει χωρικά και χρονικά περιορισμένες και αιτιολογημένες εξαιρέσεις.

2. Κάθε αεροσκάφος που κυκλοφορεί στον Κυπριακό εναέριο χώρο φέρει ευδιάκριτα στην εξωτερική του επιφάνεια τα ακριβή σήματα νηολογήσεως και εθνικότητάς του. Τα σήματα των Κυπριακών αεροσκαφών ορίζονται με κανονισμό.