Αεροϊατρική εθνική εποπτική αρχή

8Γ.-(1) Αρμόδια αεροϊατρική εθνική εποπτική αρχή εντός της Δημοκρατίας είναι η Μονάδα Αεροπορικής Ιατρικής του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνών και Έργων.

2. Η Μονάδα Αεροπορικής Ιατρικής ασκεί στη Δημοκρατία τις αρμοδιότητες, τις εξουσίες και τα καθήκοντα, που οι εθνικές εποπτικές αρχές για την εποπτεία των αεροïατρικών κέντρων και των αεροïατρικών εξεταστών οφείλουν να ασκούν και να εκτελούν δυνάμει των εκάστοτε σε ισχύ νομοθετικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας.

3. Η Μονάδα Αεροπορικής Ιατρικής ασκεί τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες της κατά τρόπο αμερόληπτο και διαφανή.