Εθνική Εποπτική Αρχή Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας

1.  Αρμόδια αρχή για την εποπτεία των υπηρεσιών αεροναυτιλίας είναι ο Τομέας Εποπτείας Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων.

2. Ο Τομέας Εποπτείας Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας ασκεί στη Δημοκρατία τις αρμοδιότητες, τις εξουσίες, τα καθήκοντα, που οι εθνικές εποπτικές αρχές για την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας οφείλουν να ασκούν και να εκτελούν δυνάμει των εκάστοτε σε ισχύ πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

3. Ο Τομέας Εποπτείας Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας ασκεί τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες του κατά τρόπο αμερόληπτο και διαφανή.