Εθνικά Προγράμματα Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας

1. Η αρμόδια αρχή είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό, ανάπτυξη, εφαρμογή και παρακολούθηση του Εθνικού Προγράμματος Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας.

2. Η αποτελεσματικότητα του Εθνικού Προγράμματος Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας  επιτυγχάνεται μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ποιοτικού Ελέγχου Ασφάλειας  Πολιτικής Αεροπορίας το οποίο εκπονείται και εφαρμόζεται από την αρμόδια αρχή.

3. Η αρμόδια αρχή αναπτύσσει και εφαρμόζει Εθνικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας.

4. Τα προβλεπόμενα στα εδάφια 1, 2 και 3 Εθνικά Προγράμματα και οι συμπεριλαμβανόμενες σε αυτά διαδικασίες, πρακτικές και πρότυπα ασφάλειας για την πρόληψη και αντιμετώπιση παράνομων ενεργειών στρεφόμενων κατά της πολιτικής αεροπορίας που διαπράττονται τόσο στο έδαφος όσο και εν πτήσει, καθορίζονται βάσει κανονισμών, διαταγμάτων και αποφάσεων  καθώς και βάσει τεχνικών οδηγιών ασφάλειας που εκδίδει η αρμόδια αρχή.

5. Οι συμπεριλαμβανόμενες στα Εθνικά Προγράμματα διαδικασίες, πρακτικές και πρότυπα ασφάλειας, το περιεχόμενο των οποίων χαρακτηρίζεται ως εμπιστευτικό ή περιορισμένης χρήσης (διανομής) εκδίδονται με τεχνικές οδηγίες ασφάλειας που εκδίδει η αρμόδια αρχή, δεν δημοσιεύονται και διακινούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον περί Κανονισμών Ασφαλείας Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, Εγγράφων και Υλικού και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2002, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

6. Ιδρύεται Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία αποτελεί το ανώτατο εθνικό συντονιστικό όργανο της Κυπριακής Δημοκρατίας για θέματα ασφάλειας πολιτικής αεροπορίας και της οποίας η σύνθεση, οι αρμοδιότητες και η λειτουργία καθορίζονται με Κανονισμούς.