Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας

8Α. Ιδρύεται Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία συντονίζει το καθοριζόμενο σε Κανονισμούς εθνικό πρόγραμμα ασφάλειας πολιτικής αεροπορίας.  Η σύνθεση, αρμοδιότητες και λειτουργία της εν λόγω Επιτροπής καθορίζονται σε Κανονισμούς.