Τέλη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροπλοΐας (Eurocontrol)

1. Τα τέλη αεροναυτιλίας, τα οποία καθορίζονται, τιμολογούνται και εισπράττονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροπλοΐας (Eurocontrol) και καταλογίζονται στους χρήστες των κατά την πτήση εξυπηρετήσεων αεροναυτιλίας, οφείλονται απο κοινού και κεχωρισμένως από τον εκμεταλλευόμενο και τον κύριο του αεροσκάφους.

2. Τα κατά την παράγραφο 1 τέλη, τα οποία αφορούν όλην την περιοχή πληροφοριών πτήσεων του Eurocontrol, ισχύουν στη Δημοκρατία και εισπράττονται ως δημόσια τέλη, ύστερα από αίτηση του Eurocontrol. Το άρθρο 247 (αναστολή και ανάκληση άδειας) παράγραφος 5 και το άρθρο 249 (απαγόρευση απογειώσεως) δεν θίγονται.

3. Σε περίπτωση υπερημερίας τελών ο εν λόγω Οργανισμός ή ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας μπορεί, ύστερα από αίτηση του εν λόγω Οργανισμού, να ζητεί από το αρμόδιο δικαστήριο την έκδοση διατάγματος για την κράτηση ή/και την αναγκαστική πώληση του αεροσκάφους στο οποίο αναφέρονται τα τέλη.

4. Ο Υπουργός γνωστοποιεί με διάταγμα τους όρους και τις διαδικασίες για τον καθορισμό των εν λόγω τελών και τους όρους πληρωμής και το ύψος της τιμής της μονάδας και τα επιτόκια για τις καθυστερημένες πληρωμές.