Κατάργηση διατάξεων

1. Με την έναρξη ισχύος καθεμίας διατάξεως του παρόντος Νόμου, συμπεριλαμβανομένης της δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενης δευτερογενούς νομοθεσίας, καταργούνται οι παρόμοιου περιεχόμενου διατάξεις άλλων νόμων, συμπεριλαμβανομένης της δυνάμει των νόμων αυτών εκδιδόμενης δευτερογενούς νομοθεσίας. Καταργούνται ιδίως –

ο περί Αεροδρομίων Νόμος μαζί με τον περί Αεροδρομίων (Τροποποιητικό) Νόμο του 2001 ,

το περί Αεροπλοΐας Διάταγμα του 1955 έως 1958 μαζί με τον περί Τροποποιήσεως του περί Αεροπλοΐας Διατάγματος (Αρ. 2) Νόμο του 1989.

2. Οι καταργητικές διατάξεις του άρθρου 258 (διεθνείς συμβάσεις και άλλοι νόμοι) παράγραφος 3 και του άρθρου 259 (εξουσιοδοτήσεις προς το Υπουργικό Συμβούλιο) παράγραφος 3 δεν θίγονται.

3. Υπό την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, προγενέστερες διατάξεις παραμένουν εν ισχύ στον βαθμό που δεν αντιτίθενται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου.