Έναρξη ισχύος επιφυλάξεις και μεταβατικές διατάξεις

1. Ο παρών Nόμος αρχίζει να ισχύει σε ημερομηνία που θα ορίσει ο Υπουργός με γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

Νοείται οτι ο Υπουργός μπορεί να ορίσει διαφορετικές ημερομηνίες για την έναρξη ισχύος διαφόρων διατάξεων του παρόντος Νόμου.

2. Διατάξεις, οι οποίες αναγνωρίζουν ωφελήματα στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, στα εκεί νηολογημένα αεροσκάφη, στα κοινοτικά αεροδρόμια, στους κοινοτικούς αερομεταφορείς και στους εγκαταστημένους στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρόχους υπηρεσιών εδάφους χωρίς την προϋπόθεση της αμοιβαιότητας, αρχίζουν να ισχύουν από την προσχώρηση της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

3. Διατάξεις, οι οποίες αναγνωρίζουν ωφελήματα στα Κράτη που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο, στα εκεί νηολογημένα αεροσκάφη, στα εκεί ευρισκόμενα αεροδρόμια, στους αερομεταφορείς που εκεί απέκτησαν άδεια εκμεταλλεύσεως και στους εκεί εγκαταστημένους παρόχους υπηρεσιών εδάφους χωρίς την προϋπόθεση της αμοιβαιότητας αρχίζουν να ισχύουν από την υπογραφή, κύρωση και έναρξη ισχύος στη Δημοκρατία της σχετικής συμβάσεως.

4. [Διαγράφηκε].

5. [Διαγράφηκε].

6. [Διαγράφηκε].