Έναρξη ισχύος επιφυλάξεις και μεταβατικές διατάξεις

1. Ο παρών Nόμος αρχίζει να ισχύει σε ημερομηνία που θα ορίσει ο Υπουργός με γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

Νοείται οτι ο Υπουργός μπορεί να ορίσει διαφορετικές ημερομηνίες για την έναρξη ισχύος διαφόρων διατάξεων του παρόντος Νόμου.

2. Διατάξεις, οι οποίες αναγνωρίζουν ωφελήματα στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, στα εκεί νηολογημένα αεροσκάφη, στα κοινοτικά αεροδρόμια, στους κοινοτικούς αερομεταφορείς και στους εγκαταστημένους στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρόχους υπηρεσιών εδάφους χωρίς την προϋπόθεση της αμοιβαιότητας, αρχίζουν να ισχύουν από την προσχώρηση της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

3. Διατάξεις, οι οποίες αναγνωρίζουν ωφελήματα στα Κράτη που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο, στα εκεί νηολογημένα αεροσκάφη, στα εκεί ευρισκόμενα αεροδρόμια, στους αερομεταφορείς που εκεί απέκτησαν άδεια εκμεταλλεύσεως και στους εκεί εγκαταστημένους παρόχους υπηρεσιών εδάφους χωρίς την προϋπόθεση της αμοιβαιότητας αρχίζουν να ισχύουν από την υπογραφή, κύρωση και έναρξη ισχύος στη Δημοκρατία της σχετικής συμβάσεως.

4. Τα άρθρα 154 (δυνητικές εξαιρέσεις) και 156 (αναδρομική ισχύς) δεν θίγονται.

5. Μετά την προσχώρηση της Δημοκρατίας στον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι διατάξεις του παρόντος Νόμου και, άνευ επηρεασμού της γενικότητας αυτής, των άρθρων 132, 135, 138, 151 μέχρι 158, 163, 174, 179, 184 και 185, θα διαβάζονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του ισχύοντος εντός της Δημοκρατίας δικαίου της Ευρωπαϊκης Ένωσης.

6. Μέχρι την κατάργηση της παραγράφου αυτής, η οποία καταργείται σε ημερομηνία που θα καθορίσει ο Υπουργός με γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, οι διατάξεις των στοιχείων (α) και (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 73 εφαρμόζονται κατά τον ακόλουθο τρόπο, αντιστοιχα:

(α) ο Υπουργός δεν θα ενημερώνει οποιοδήποτε Κράτος Μέλος ή την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως επιβάλλεται στις εν λόγω διατάξεις, και

(β) οι φράσεις «Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» και «Επίσημες Εφημερίδες των Κρατών Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινού Αεροπορικού Χώρου» θα διαβάζονται ως «Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας».