Υποβολή λογαριασμών

1. Κάθε οικονομικό έτος οι αερομεταφορείς υποβάλλουν αμελλητί στην αρχή αδειών τους ελεγμένους λογαριασμούς του προηγούμενου οικονομικού έτους.

2. Οποτεδήποτε το ζητήσει η αρχή αδειών, οι αερομεταφορείς υποβάλλουν σ’ αυτήν τα στοιχειά που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του άρθρου 115 (στοιχειά χρηματοοικονομικής ικανότητας αερομεταφορέων) παράγραφος 3 και του άρθρου 117 (αναστολή και ανάκληση της άδειας).