Απαγόρευση απογειώσεως

1. Με απόφασή του ο Υπουργός μπορεί να απαγορεύει την απογείωση αεροσκάφους μέχρι την πληρωμή –

υπερήμερου προστίμου, συγχρόνως με την επιβολή του προστίμου, ή

υπερήμερων τελών αεροδρομίου, κατ’ αίτηση του αεροδρομίου στο οποίο οφείλονται, εφόσον η απαγόρευση απογειώσεως προβλέπεται ρητώς στους όρους χρήσεως του αεροδρομίου, ή

υπερήμερων τελών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια της αεροπλοΐας (Eurocontrol), κατ’ αίτηση του Eurocontrol,

ή την κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής τράπεζας εγκαταστημένης στην Δημοκρατία ή σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή σε κράτος που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο ή άλλης τράπεζας αναγνωρισμένης στην Δημοκρατία. Η απαγόρευση ισχύει από την κοινοποίηση της αποφάσεως στον κυβερνήτη ή στον εκμεταλλευόμενο το αεροσκάφος.

2. Με απόφασή του ο Υπουργός μπορεί να απαγορεύει την απογείωση αεροσκάφους για τον χρόνο που είναι αναγκαίος για να αποφασίσει το αρμόδιο δικαστήριο επί αιτήσεως εκδόσεως συντηρητικού διατάγματος. Το άρθρο 43 (γενικοί κανόνες) παράγραφος 5 δεν θίγεται.

3. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 17 (τεχνικός έλεγχος της πτητικής ικανότητας) παράγραφος 3, σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή έχει σοβαρές αμφιβολίες –

- για την πτητική ικανότητα αεροσκάφους, ή

- την ύπαρξη ή εγκυρότητα της άδειας του κυβερνήτη ή συγκυβερνήτη, ή

- την απαιτούμενη για λόγους ασφαλείας κατά το άρθρο 19 (δικαίωμα διακυβερνήσεως αεροσκάφους) κατάσταση σωματικής και ψυχικής υγείας ή πνευματικής διαύγειας του κυβερνήτη ή συγκυβερνήτη,

ή εχει σοβαρες υποψίες ότι στο αεροσκάφος -

βρίσκονται λαθρομετανάστες ή τρομοκράτες ή άλλοι παράνομοι ή επικίνδυνοι επιβάτες, ή

- έχει φορτωθεί παράνομο φορτίο, ή

συντρέχουν παράγοντες που διακινδυνεύουν την πτήση ή απουσιάζουν προϋποθέσεις ασφαλούς πτήσεως,

η αρμόδια αρχή μπορεί να απαγορεύει την απογείωση του αεροσκάφους μέχρις ότου διενεργηθούν οι αναγκαίοι εκάστοτε έλεγχοι και είτε διαπιστωθεί το αβάσιμο των αμφιβολιών είτε αποκατασταθούν οι κατά τον νόμο προϋποθέσεις ασφαλούς πτήσεως.

4. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 17 (τεχνικός έλεγχος της πτητικής ικανότητας) παράγραφος 6, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατάσταση ή περιστατικό από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 ή οποιοδήποτε στοιχείο που διακινδυνεύει την ασφάλεια της πτήσεως, η αρμόδια αρχή μπορεί να απαγορεύει την απογείωση του αεροσκάφους, μέχρις ότου αποκατασταθούν οι κατά τον νόμο προϋποθέσεις ασφαλούς πτήσεως.

5. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι το αεροσκάφος δεν καλύπτεται ή δεν καλύπτεται πλήρως από την απαιτούμενη κατά τα άρθρα 121 (υποχρέωση ασφαλίσεως) και 241 (υποχρέωση ασφαλίσεως) ασφάλιση, η αρμόδια αρχή μπορεί να απαγορεύει την απογείωση του αεροσκάφους, μέχρις ότου της επιδειχθεί αντίγραφο σύμφωνης με τον νόμο ασφαλιστικής συμβάσεως.