Διοικητικά μέτρα

1. Για να εξασφαλίζεται ή διενεργείται ελέγχου, προλαμβάνεται ή καταστέλλεται διοικητική παράβαση ή αξιόποινη πράξη και για να εδραιώνεται ή αποκαθίσταται η τάξη και ασφάλεια πτήσεων μπορούν να λαμβάνονται ως διοικητικά μέτρα –

η επιβολή έκτακτου τεχνικού ελέγχου της πτητικής ικανότητας αεροσκάφους και του κατά τον νόμο εξοπλισμού του, και

η απαγόρευση απογειώσεως αεροσκάφους.

2. Η επιβολή και διεξαγωγή διοικητικών μέτρων υπόκεινται στην αρχή της αναλογικότητας.

3. Η επιβολή και διενέργεια έκτακτου τεχνικού ελέγχου αεροσκάφους διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 17 (τεχνικός έλεγχος της πτητικής ικανότητας) παράγραφος 2 στοιχεία (β), (γ) και (δ), και παράγραφοι 3-8.