Αποδοχή και αναγνώριση αλλοδαπών αδειών ιπταμένου τεχνικού πληρώματος

1. Άδειες του ιπτάμενου τεχνικού πληρώματος, οι οποίες έχουν εκδοθεί ή επικυρωθεί από συμβαλλόμενο κράτος της Διεθνούς Συμβάσεως του Σικάγου 1944 και σύμφωνα με παράρτημα 1 αυτής, γίνονται αποδεκτές, εφόσον οι προϋποθέσεις εκδόσεως ή επικυρώσεως τους είναι, κατά την κρίση της αρμόδιας αρχής, ισότιμες ή υπέρτερες από τα ελάχιστα όρια που ορίζονται σε διάταγμα του Υπουργού.

2. Άδειες του ιπταμένου τεχνικού πληρώματος, οι οποίες έχουν χορηγηθεί από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από κράτος μέλος που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο γίνονται αποδεκτές σύμφωνα με κανονισμούς.

3. Επαγγελματικές άδειες του ιπτάμενου τεχνικού πληρώματος, οι οποίες έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Συνδυασμένων Αεροπορικών Αρχών (JAA Licenses) θεωρούνται ότι έχουν χορηγηθεί βάσει του παρόντος Νομού, εκτός εάν η αρμόδια αρχή αποφασίσει διαφορετικά.

4. Η κατά τις προηγούμενες παραγράφους αποδοχή ανακαλείται, εάν εκλείψει μεταγενέστερα οποιαδήποτε προϋπόθεση χορηγήσεως άδειας.

5. Τα εμπιστευτικά στοιχειά που περιέχονται στην αρμόδια αρχή κατά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο.