Πλήρωμα θαλάμου επιβατών

Ως μέλη πληρώματος θαλάμου επιβατών αεροσκάφους που μεταφέρει επιβάτες μπορούν να απασχοληθούν μόνο πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει επιτυχώς αρχική και περιοδικώς επαναλαμβανομένη εκπαίδευση. Η εκπαίδευση αυτή παρέχεται από τον αερομεταφορέα, αφού εγκριθεί από την αρμόδια αρχή. Το άρθρο 28 (εκπαίδευση πληρώματος θαλάμου επιβατών) δεν θίγεται.