Αναγκαίο πλήρωμα

1. Κάθε αεροσκάφος πρέπει να έχει τουλάχιστον το πλήρωμα που ορίζει το πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας του αεροσκάφους αυτού. Αν συγκεκριμένες περιστάσεις το επιβάλλουν, η αρμόδια αρχή μπορεί, για τις περιπτώσεις αυτές, να ορίσει ανώτερο αριθμό πληρώματος.

2. Αλλοδαπά αεροσκάφη πρέπει να έχουν τουλάχιστον το πλήρωμα που ορίζει το δίκαιο του κράτους νηολογήσεώς τους.