Άδεια εκπαιδευτή χειριστών

6. Το επάγγελμα του εκπαιδευτή χειριστών αεροσκάφους μπορεί να ασκήσει μόνο όποιος κατέχει την σχετική άδεια. Η άδεια αυτή μπορεί να χορηγείται υπό όρους και προθεσμίες.

7. Η άδεια χορηγείται μόνο σε πρόσωπα που κατέχουν, και εφόσον χρόνο διατηρούν, έγκυρη άδεια χειριστή του αεροσκάφους, στο οποίο θα διεξαχθεί η εκπαίδευση, και αφορά μόνο εκπαίδευση στον τύπο αυτό του αεροσκάφους.

8. Η άδεια δεν χορηγείται, αν γεγονότα θεμελιώνουν εύλογη υποψία –

(α) ότι μπορεί να διακινδυνεύεται η δημόσια τάξη και ασφάλεια, ή

(β) ότι ο υποψήφιος ή ο εκπαιδευτής του είναι, εν όψει του δημόσιου συμφέροντος, ακατάλληλοι για την παροχή ή αποδοχή εκπαιδεύσεως χειριστών αεροσκάφους.

9. Αν εκλείψει μεταγενέστερα οποιαδήποτε προϋπόθεση της παραγράφου 2, ή αν γίνουν γνωστά αποκρυβέντα ή ανακύψουν νέα γεγονότα κατά την έννοια της παραγράφου 3, η άδεια ανακαλείται ή δεν ανανεώνεται.

10. Η άδεια μπορεί να ανακληθεί, αν παρέμεινε αχρησιμοποίητη άνω του έτους.

11. Η πρακτική άσκηση των χειριστών μπορεί να διενεργηθεί μόνο υπό την εποπτεία προσώπου που κατέχει άδεια εκπαιδευτή.