Αντικειμενικές προϋποθέσεις αδείας εκμεταλλεύσεως

1. Άδεια εκμεταλλεύσεως χορηγείται σε επιχείρηση μόνο εφόσον -

(α) ο κύριος τόπος δραστηριοτήτων της επιχειρήσεως και η τυχόν καταχωρημένη έδρα της βρίσκονται εντός της Δημοκρατίας,

(β) η κύρια δραστηριότητα της επιχειρήσεως είναι είτε μόνο αεροπορικές μεταφορές είτε αεροπορικές μεταφορές σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη εμπορική εκμετάλλευση αεροσκαφών ή επισκευή ή συντήρηση αεροσκαφών.

2. Υπό την επιφύλαξη των συμφωνιών και συμβάσεων, στις οποίες η Δημοκρατία είναι συμβαλλόμενο μέρος, την κυριότητα επί της επιχειρήσεως πρέπει να έχει και να διατηρεί, άμεσα ή μέσω της πλειοψηφίας των μετόχων, η Δημοκρατία ή κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή κράτος που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο ή/και υπήκοοι των ανωτέρω κρατών. Η κυριότητα επί της επιχειρήσεως πρέπει να ελέγχεται διαρκώς και αποτελεσματικώς από τα κράτη μέλη ή/και τους υπηκόους του εδάφιου 1 της παρούσας παραγράφου.

3. Kάθε επιχείρηση που συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα σε ελέγχουσα μερίδα μετοχών αερομεταφορέα εκπληρώνει τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2.

4. Ένας αερομεταφορέας με Κυπριακή άδεια εκμεταλλεύσεως πρέπει να είναι πάντοτε σε θέση να αποδεικνύει, οπόταν του το ζητήσει η αρχή αδειών ή η αρμόδια αρχή, ότι η άδεια του εκπληρώνει τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.