Άδεια εκμεταλλεύσεως

1. Δραστηριότητες αερομεταφορέα επιτρέπεται να ασκεί μόνο όποιος κατέχει έγκυρη άδεια εκμεταλλεύσεως.

2. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 117 (αναστολή και ανάκληση της αδείας), δεν χορηγείται ούτε διατηρείται σε ισχύ άδεια εκμεταλλεύσεως, εφόσον δεν εκπληρώνονται οι προϋποθέσεις του κεφαλαίου αυτού.

3. Μια επιχείρηση που εκπληρώνει τις προϋποθέσεις του κεφαλαίου αυτού δικαιούται να λάβει άδεια εκμεταλλεύσεως. Η χορήγηση της αδείας δεν συνεπάγεται την χορήγηση δικαιωμάτων προσβάσεως σε ορισμένες αεροπορικές γραμμές ή αγορές.

4. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 111 (αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής) παράγραφος 2, αερομεταφορέας εγκατεστημένος στην Δημοκρατία, σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή σε κράτος που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο δικαιούται να μεταφέρει επιβάτες ή/και φορτίο έναντι αμοιβής ή/και μισθώσεως, όντος του εδάφους της Δημοκρατίας, μόνο αν έχει λάβει αντίστοιχη άδεια εκμεταλλεύσεως.

5. Η άδεια εκμεταλλεύσεως χορηγείται, αναστέλλεται και ανακαλείται από την αρχή (αρχή αδειών), την όποια ορίζει κανονισμός. Ο κανονισμός αυτός ορίζει την ίδρυση, τη σύνθεση, τις αρμοδιότητες, την διαδικασία και τον τρόπο λειτουργίας της αρχής. Τα μέλη της αρχής διορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβούλιου. Κατά την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται οι περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου (Διορισμοί Διοικητικών Συμβουλίων) Νομοί του 1988 μέχρι 1989.