Αντικειμενικές προϋποθέσεις για την έκδοση ή Αναστολή άδειας εκμεταλλεύσεως

113. Η άδεια εκμεταλλεύσεως εκδίδεται, αναστέλλεται και ανακαλείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2407/92 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1992 περί της εκδόσεως αδειών των αερομεταφορέων (EE L 240, 24.08.1992, σ. 1), όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 121, 123 και 241 και της Συμφωνίας για την Ίδρυση του Ευρωπαϊκού Κοινού Αεροπορικού Χώρου.