Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1. Αντικείμενο του παρόντος κεφαλαίου είναι οι προϋποθέσεις για την χορήγηση και διατήρηση σε ισχύ αδειών εκμεταλλεύσεως σχετικά με αερομεταφορείς εγκατεστημένους στην Δημοκρατία.

2. Η αεροπορική μεταφορά που εκτελείται με αεροσκάφη χωρίς κινητήρα ή/και υπερέλαφρα αεροσκάφη με κινητήρα, καθώς και τοπικές πτήσεις που δεν περιλαμβάνουν μεταφορά μεταξύ δυο αεροδρομίων, δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, με εξαίρεση τις διατάξεις περί πιστοποιητικού αερομεταφορέα.