Περαιτέρω απαλλαγές

1. Ο Υπουργός χορηγεί απαλλαγές από το άρθρο 203 (αεροπλάνα με αναλόγια παρακάμψεως μικρότερη του δυο) σε αεροπλάνα τα όποια δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του Κεφαλαίου 3 του Παραρτήματος 16 της Διεθνούς Συμβάσεως του Σικάγου 1944, αλλά τα όποια μπορούν να μετατραπούν για να ανταποκριθούν στις προδιαγραφές αυτές, υπό τις προϋποθέσεις ότι –

(α) κατάλληλος εξοπλισμός μετατροπής υπάρχει και είναι διαθέσιμος για τον τύπο του εν λόγω αεροπλάνου,

(β) τα αεροπλάνα στα όποια τοποθετείται ο εξοπλισμός αυτός ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του Κεφαλαίου 3 του Παραρτήματος 16 της Διεθνούς Συμβάσεως του Σικάγου 1944, όπως καθορίζονται συμφώνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και διαδικασίες που έχουν γίνει δέκτες από την Δημοκρατία ή τα κράτη μελή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή κράτη που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο,

(γ) ο αερομεταφορέας παραγγέλλει τον εξοπλισμό εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κεφαλαίου,

(δ) ο αερομεταφορέας αποδέχεται την ενωρίτερα δυνατή ημερομηνία παραδόσεως για την διεξαγωγή των μετατροπών αυτών.

2. Ο Υπουργός μπορεί να χορηγήσει απαλλαγές από το άρθρο 203 (αεροπλάνα με αναλόγια παρακάμψεως μικρότερη του δυο) για αεροπλάνα με ιστορικό ενδιαφέρον.