Πτώχευση

Η άδεια εκμεταλλεύσεως ανακαλείται, αν γίνει έναρξη διαδικασίας κηρύξεως του αερομεταφορέα σε πτώχευση ή εκδόσεως διατάγματος εκκαθαρίσεως και η αρχή αδειών ικανοποιείται ότι δεν υπάρχει ρεαλιστική προοπτική χρηματοοικονομικής αναδομήσεως του αερομεταφορέα εντός ευλόγου χρόνου.