Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1. Το παρόν κεφάλαιο καθορίζει τις υποχρεώσεις των αερομεταφορέων σχετικά με την ευθύνη προς αποζημίωση σε περίπτωση θανάτου ή σωματικού τραυματισμού επιβάτη, εφόσον το ατύχημα που προξενεί θάνατο ή τραυματισμό λαμβάνει χώρα επί του αεροσκάφους ή κατά οποιοδήποτε στάδιο της επιβιβάσεως ή αποβιβάσεως. Τα άρθρα 104 (αποζημίωση επί αναγκαστικής προσγειώσεως), 140 (αποζημίωση επί αρνήσεως επιβιβάσεως), και 141 (άρνηση επιβιβάσεως σε οργανωμένα ταξίδια) δεν θίγονται.

2. Το πεδίο εφαρμογής στην Δημοκρατία των διατάξεων της διεθνούς συμβάσεως του Μόντρεαλ 1999 επεκτείνεται, ώστε να καλύπτονται, εκτός από τις διεθνείς, και όλες οι εσωτερικές μεταφορές πρόσωπων και των αποσκευών τους που εκτελούνται από αερομεταφορείς έναντι αμοιβής ή δωρεάν.

3. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 241 (υποχρέωση ασφαλίσεως) παράγραφος 3, οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται και στην διενέργεια μεταφορών με κρατικά αεροσκάφη.

4. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν θιγούν τις διατάξεις περί μεταφοράς ταχυδρομείου. Κατά την μεταφορά ταχυδρομείου προς ή από την Δημοκρατία ο αερομεταφορέας ευθύνεται μόνον έναντι του αντισυμβαλλόμενου του Διευθυντή του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, συμφώνα με τον περί Ταχυδρομείου Νόμο. Η διεθνής σύμβαση του Μόντρεαλ 1999 δεν εφαρμόζεται στην αεροπορική μεταφορά ταχυδρομείου.