Γενικός κανόνας

1. Κάθε αερομεταφορέας ευθύνεται σε αποζημίωση, συμφώνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, -

(α) για τον θάνατο ή σωματικό τραυματισμό επιβάτη που προξενείται από αεροπορικό ατύχημα, εφόσον το ατύχημα που προξενεί τον θάνατο ή τον τραυματισμό λαμβάνει χώρα επί του αεροσκάφους ή κατά οποιαδήποτε στάδιο της επιβιβάσεως ή αποβιβάσεως,

(β) για ζημία που προξενείται από καθυστέρηση,

(γ) για την καταστροφή, απώλεια, ζημία ή καθυστέρηση κατά την μεταφορά αποσκευής.

2. Η κατά την παράγραφο 1 ευθύνη ισχύει και για μη Κυπριακούς αερομεταφορείς, οι οποίοι εκτελούν αερομεταφορές προς ή από την Δημοκρατία ή εντός αυτής.