Ελάχιστο ύψος

1. Δεν επιτρέπεται σε αεροσκάφος να πετά πάνω από κατοικημένες περιοχές ή υπαίθριες συγκεντρώσεις πρόσωπων σε ύψος χαμηλότερο του αναγκαίου για την διεξαγωγή προσγειώσεως σε περίπτωση ανάγκης.

2. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 δεν ισχύει, όπου αυτό είναι απαραίτητο για απογείωση ή προσγείωση, υπό τον ορό ότι δεν προκαλείται κίνδυνος σε πρόσωπα, ζώα ή πράγματα επί του εδάφους ή το περιβάλλον. Σε περίπτωση αναγκαστικής προσγειώσεως, δεν πρέπει να προκαλείται αδικαιολόγητος κίνδυνος σε πρόσωπα, ζώα ή πράγματα επί του εδάφους ή το περιβάλλον..

3. H αρμόδια αρχή μπορεί, κατ’ εξαίρεση, να επιτρέπει παρεκκλίσεις για λόγους δημόσιου συμφέροντος από την απαγόρευση της παραγράφου 1.